प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सहावा : अ ते अर्थशास्त्र

अनुनय - अनुनय हा शब्द पुरुष स्त्रियांची किंवा स्त्रिया पुरुषांची प्रेमयाचना करितात त्यासंबंधीं वापरला आहे. या विषयाचें सोपपत्तिक विवेचन करणें झाल्यास तीन भाग करावे लागतील. विवाहपूर्व अनुनय, विवाहोत्तर दंपतींतील अनुनय, आणि विवाहाची अपेक्षा नसतां किंवा वैवाहिक नियमाविरुध्द अनुनय. विवाहपूर्व अनुनय हा सर्व देशांत दृष्टीस पडतो असें नाहीं. विवाहोत्तर अनुनय हा मात्र चोहोंकडे दृष्टीस पडतो. आणि तसाच वैवाहिक नियमाविरुद्धहि अनुनय चोहोंकडे दृष्टीस पडतो. पुशपक्ष्यांमध्यें देखील संभोगापेक्ष अनुनय दृष्टीस पडतो, तर तो मनुष्य जातींत असावा यांत नवल नाहीं. अनुनयाचें पर्यवसान विवाहांत व्हावें हा बराच अर्वाचीन प्रकार होय. वैदिक काळीं किंवा पौराणिक काळीं अनुनयपद्धति विकासलेली दिसत नाहीं. आणि देशांत केवळ प्रौढ विवाह असले म्हणजे अनुनयपद्धति असते असे मुळींच नाहीं. पहिल्या विभागांत सीलोनमध्यें प्रौढ विवाह बराच परिचित असून अनुनयपद्धति मुळींच कशी नाहीं याचें वर्णन केलें आहे. वेदांमध्यें स्त्रियांसाठी पुरुषांशीं अनुनय करण्याचा धंदा करणारीं माणसें अथर्ववेदांतील कांहीं सूक्तांतून येतात. गांधर्व विवाहखेरीज करून इतर प्रकारचे विवाहांत अनुनयाची कल्पनाच नाहीं. सीता, द्रौपदी, सावित्री यांची जरी कथा घेतली तरी त्यांत विवाहपूर्व अनुनय दिसत नसून विवाहोत्तर पत्नीधर्म फक्त दाखविला आहे. म्हणजे वस्तुत: अत्यंत प्राचीन कालांत सुद्धा अनुनय नाहीं. दमयंती किंवा दुसर्‍या अनेक राजकन्यांच्या कथा पाहिल्या तरी केवळ दूरस्थ पुरुष व स्त्रिया यांनीं एकमेकांसंबंधानें माहिती करवून घेऊन किंवा रूपवर्णन ऐकून झुरणें किंवा मला चोरून न्या म्हणून कळविणें याच्या पलीकडे कांहीं मजल गेलेली दिसत नाहीं.

सध्यांची अनुनयपद्धति सविस्तर वर्णावयाची म्हणजे ती तिच्या आत्यंतिक स्वरूपांत वर्णिली पाहिजे. हें आत्यंतिक स्वरूप इंग्लंड व युनायटेड स्टेट्सचा उत्तर भाग यांमध्ये पडते. हें स्वरूप खेडयांपेक्षा शहरांत अधिक विकासलेलें दृष्टीस पडतें. ज्या मानानें जेथें पैतृक अधिकार किंवा मदत कमी त्या मानानें स्त्रीपुरुषांच्या मोकळया व्यवहारास अधिक क्षेत्र असणार.

अनुनयपद्धतीचें पहिलें अंग म्हटलें म्हणजे परिचय होय. पुष्कळशीं लग्नें अशीं होतात कीं जेथें विवाह्य तरुणीतरुणांचा परिचय बर्‍याच दिवसांचा किंवा अगदीं लहानपणापासूनहि असतो. परंतु अनेक लग्नें अशींहि होतात कीं जेथें विवाहपूर्व परिचय फारच थोडा असतो. मजा मारण्याकरितां निदाघकालीं चांगल्या हवेच्या किंवा मौज मारण्याच्या ठिकाणीं गेलेल्या तरुणींतरुणांमध्यें तात्कालिक परिच होऊन त्या परिचयाचें पर्यवसान विवाहांत होतें, अशीं उदाहरणें कित्येक दिसतात. याप्रकारच्या स्थितीमुळें प्रेमसंपादनापेक्षेनें अनेक तरुणी व तरुण असल्या निदाघक्षेत्रांत जातात. अनेकांचा विवाहपूर्व परिचय एकदोन प्रसंगी नौकाविहार आणि एकदोन प्रसंगी नाटकास जाणें यापलीकडे नसतो. गेल्या महायुद्धाच्या कालांत रजेवर असलेले शिपाई थोडके दिवस मिळालेल्या सुटींत सहजगत्या भेटेल अशा तरुणींशी लग्न करून जात. तेव्हां अर्थात अनुनयामध्यें विवाहपूर्व ओळखीची कालमर्यादा किती असते याविषयीं नियम सांगतां येत नाहीं. प्रथमचा परिचय जो
होतो तो कोणातरी कुटुंबाच्या मित्राकडून व्हावा किवा मुलीच्या हितचिंतकांनीं तिची व तरुणाची गांठ घालावी हें शिष्टमत आहे. कोणत्या तरी रीतीनें ओळख झाली असली तर ती लपवून आमची ओळख योग्य प्रसंगानें झाली असे दाखविण्याचा पुष्कळ तरुणतरुणींचा प्रयत्न असतो. घरगुती किंवा स्नेह्यामार्फत ओळखीपेक्षा स्वयंस्फूर्तीनें व स्वयंनिर्णयानें ओळख करून घ्यावी हा प्रकार पुष्कळ तरुणीतरुणांस रुचतो. रस्त्यामध्यें संध्याकाळीं शहराचा मध्य भाग ज्यांत नाटकगृहें सिनेमा व उपहारगृहें असता, व मोठ मोठालीं दुकानें असतात तो भाग तरुणींकडून व तरुणांकडून गजबजला जातो आणि तेथें कांहीं तरी प्रकार करून तरुणी तरुणाचें मन आकर्षण करून घेते.

अ नु न या चें मा न स शा स्त्र. – अनुनयपद्धतीमध्यें एका गोष्टीबद्दल तरुणास व तरुणीस खटपट करावी लागते. ती ही कीं, आपण दुसर्‍याकरितां फार फिकीर बाळगतों, असें दाखवा- वयाचें नाहीं. आणि पुष्कळदां असें होतें कीं आपलें प्रेम दुसर्‍यांपासून गुप्त ठेवावयाचें.
अनुनय पद्धतीच्या विकासास जी यूरोपांत व अमेरिकेंत अनुकूल परिस्थिति आहे तिचीं अंगे येणें प्रमाणे :- एकतर औद्योगिक वृद्धीमुळें स्त्रियांस बरेंच स्वातंत्र्य प्राप्त होतें. त्यामुळें रोजच्या व्यवहारांत स्त्रियांची अनेक पुरुषांशी व पुरुषांची अनेक स्त्रियांशीं ओळख होते. एका ठिकाणीं शिकणें, एका ऑफिसांत काम करणें, एका चर्चचे सभासद असणें, एका दुकानांत काम करणें, रस्त्यावरच अन्य स्त्रीपुरुषांची ओळख करणें या प्रकारच्या अनेक अंगांमुळें स्त्रीपुरुषांची ओळख स्वाभाविक होते. वाटेल त्या पुरुषाशीं किंवा वाटेल त्या स्त्रीशीं तरुणीनें किंवा तरुणानें ओळख करावी हें तेथील आईबापांस फारसें संमत नाहीं. पण त्यांस त्याविरुद्ध फारसें कांही करितां येत नाहीं. पुष्कळशा लोकांना अलीकडे मुलींच्या लग्नाचे भानगडींत आपण पडूं नये असें कळूं लागलें आहे. युरोपांत व अमेरिकेंत देखील आईबापांनीं वर शोधून ठेवावा व तो मुलींनीं मान्य करावा, ही जी पूर्वागत भावना आहे तिचे अंश आईबापांच्या वर्तनांत अजून दिसून येतात. आणि तसे झाले म्हणजे आईबाप आपल्यावर कोणीतरी पुरुष लादीत आहेत, अशी कल्पना मुलींस होऊन त्या आणलेल्या पुरुषाचा तिरस्कार, अपमान व द्वेष करूं लागतात. मुलींची वृत्ति पाहूनच किंवा तिच्यावर आपण कोणास तरी लादीत आहोंत, असा तिला संशय येऊं न देतां जुळवाजुळव मुलीच्या हितचिंतकांस करावी लागते. तेथें लग्न जुळविण्याच्या मुत्सद्देगिरीचें काम करणाऱ्या मायमावशा बिलकुल नाहींत असें नाहीं. तथापि त्यांची खटपट बरीच नियंत्रित झाली आहे. इच्छित तरुणाची व मुलीची स्वाभाविक रीत्या गांठ पडेल तर ती पाडावी, इच्छित तरुणांस घरीं पाहुणे बोलवावे वगैरे खटपटी अजून होतातच. परंतु या खटपटी विशेषेंकरून वरच्या गृहस्थवर्गांत दिसून येतात. कां कीं संपत्तीनें समान असा वर्ग प्रत्येक गांवांत नियमित असतो. याकरितां स्थानिक योग्यांच्या भरीस बाहेरचे योग्य आणावे लागतात.

औद्योगिक परिस्थितीमुळें स्त्रियांची परिचयकक्षा वाढते एवढेंच नव्हे तर मुलींवर किवा मुलांवर आईबापांस सक्ती करितां येत नाहीं. मुलगी मिळविते, अर्जिताचा अंश बाजारभावाप्रमाणें घरखर्चास देते, उरलेले पैसे ब्यांकेंत ठेविते. मुलगा तेंच करितो. त्यामुळें जी स्वतंत्रता प्राप्त होते तिचें पर्यवसान पैतृक अधिकाराच्या नियमनांत होतें.

औद्योगिक स्वातंत्र्याशिवाय अनुनयपद्धतीस जोर देणाऱ्या दुसऱ्या संस्था म्हटल्या म्हणजे मजा मारण्याच्या जागा होत. सार्वजनिक उपवनें, नाटकें, सिनेमा, इत्यादि मजा मारण्याच्या ठिकाणीं तरुण पुरूष आपल्या बरोबर मुलींस घेऊन जातात. जी मजा आपण मारावयाची तिची विभागी कोणी सहचरी असली म्हणजे मजा मारण्यास अधिकच आनंद होतो. अनेक ठिकाणें अशीं असतात कीं जेथें स्त्रीपुरुषांस एकमेकांस घट्ट धरून बसणें आवश्यक होतें. उदाहरणार्थ, दोघांनीं मिळून एकत्र पोहोणें, किंवा समुद्रस्नानास जाणें, कृत्रिम वर खालीं करणाऱ्या रेलवेमध्यें बसणें इत्यादि. असल्या प्रकारची रेलवे अधिक लोकप्रिय करण्याकरितां ती मुद्दाम काळोखांतून न्याव-याची सोय केलेली असते.

   

खंड ६: अ ते अर्थशास्त्र  

  रचना परिचय

  अंतरंग परिचय

 

  अइ
  अइजल
  अकॅडमी
  अकॅडमिक पंथ
  अकबर
  अकबरपुर
  अकबराबाद
  अकंपन
  अकरमासे
  अकराणि (किल्ला)
  अकराणि (परगणा)
  अकलुज
  अका ( टेंकडया )
  अका जात
  अका कांग्वा
  अकाडीया
  अकाडी
  अकापुलको
  अकालगड
  अकालॅरेन्शिआ
  अकाली
  अकिमिनियन
  अकियन लोक व संघ
  अकियाब
  अकिलीस
  अकृतव्रण
  अकोट तालुका
  अकोट
  अकोला जिल्हा
  अकोला तालुका
  अकोला शहर
  अक्कड
  अक्कण्णा
  अक्कलकारा
  अक्कलकोट
  अक्कलकोटचे स्वामीमहाराज
  अक्कादेवी
  अक्काबाईचा फेरा
  अक्किवट
  अक्वा
  अॅक्टन
  अॅक्टिअम
  अक्रा
  अक्रूर
  अक्रोड
  अखलकोप
  अखा
  अगमुदैयन्
  अगर
  अगरखेड
  अगरतला
  अगरु (ऊद)
  अगस (किंवा अगासा)
  अगस्ता
  अगस्त्य
  अगस्त्यमले 
  अगाखान
  अगार्या
  अगीर
  अग्नि
  अग्निकुलें
  अग्निक्रीडा
  अग्निपुराण
  अग्निमांद्य
  अग्निमापक
  अग्निमित्र
  अग्निवेश्य
  अग्निशिर
  अग्निष्टोम
  अग्रदानी
  अग्रहारी
  अग्रिजेन्टम्
  अग्रोर
  अग्रोहा
  अघमर्षण
  अघारिया
  अघासुर
  अघोरी
  अचल
  अचला (किल्ला)
  अचेष्टः ( आर्गन )
  अचोली
  अच्युताश्रम
  अच्युताश्रम शिष्य
  अछनेरा
  अज
  अजगर
  अजंठा डोंगर
  अजंठा लेणीं
  अजनाळ
  अजमीढ
  अजमीरमेरवाड
  अजमीर शहर
  अजमीरीगंज
  अजमेर
  अजमोदल
  अजमोदा
  अजयगड संस्थान
  अजयगड शहर
  अजयपाल
  अजयसिंह
  अजशृंगीं
  अजामिल
  अजातशत्रु
  अजाहूत सरदेशमुख
  अजित
  अजीगर्त
  अजीव संयुक्त पदार्थ
  अझमगड जिल्हा
  अझमगड गांव
  अझर बैजन
  अझारा, डॉन्ट जोस निकोलस डी
  अझीमगंज
  अझोटस
  अझोर्स
  अझोव्ह
  अझोव्हचा समुद्र
  अटक जिल्हा
  अटक नदी
  अटक गांव
  अटलांटिक महासागर
  अटलांटिक सिटी
  अटालिया
  अटीना
  अठरा आखाडे
  अठरा कारखाने
  अठरा टोपकर
  अठरा धान्यें व उपधान्यें
  अठरा पुराणें
  अठ्ठाविशी
  अडगांव
  अडत्या
  अडलम
  अॅडलर फेलीक्स
  अडस
  अडाण
  अॅडाम्स जॉन
  अॅडाम्स जॉन क्किन्सी
  अॅडाम्स हेनरी कार्टर
  अडावद
  अॅडीस अबाबा
  अॅडीरॉनडॉक्स्
  अॅडिसन जोसेफ
  अॅडिसनचा रोग
  अडुर
  अडुळसा
  अॅडीलेड
  अॅडेल्सवर्ग
  अडेसर
  अॅडोनीस
  अडोवा
  अॅड्मिरॅलटी बेटें
  अडयाळ
  अॅड्रा
  अॅड्रार
  अॅड्रिअन
  अॅड्रिआ
  अड्रिआटीक समुद्र
  अॅड्रिआनोपल
  अढोई
  अणिमांडव्य
  अणु
  अणे
  अण्णाजी दत्तो
  अण्णिगिरी
  अतरसुंबा पोटविभाग
  अतरसुंबा गांव
  अतारी
  अतिकाय
  अतिपरमाणु विद्युत्कण
  अतिरात्र यज्विन्
  अतिविष
  अतिसार
  अतीत
  अतीतानंद
  अतीश
  अतूर
  अत्तर व सुगंधी पदार्थ
  अत्तार फरिदुद्दिन
  अत्यग्निष्टोम
  अत्राफ इ बाल्डा
  अत्रावळी
  अत्रि
  अथगड
  अथणी तालुका
  अथणी गांव
  अथमलिक
  अथर्वण
  अथर्वणाचार्य
  अथर्ववेद
  अथेन्स
  अथोर
  अदवानी तालुका
  अदवानी शहर
  अदाना
  अदा बझार
  अदिकल
  अदिचनल्लुर
  अदिति
  अदिलाबाद जिल्हा
  अदिलाबाद तालुका
  अदिलाबाद शहर
  अध्दनकी
  अद्रिका
  अद्वैत
  अद्वैतानंद
  अधर्मसंतति
  अधिकमास
  अधिरथ
  अधेवाड
  अन
  अनकापल्ली
  अॅनॅक्झॅगोरस
  अॅनॅक्झिमँडर
  अनंगपाल
  अनंग भीम
  अनंगहर्ष मात्ररात
  अननस
  अनंत
  अनंतत्व
  अनंतदेव
  अनंतपद
  अनंतपुर जिल्हा
  अनंतपुर तालुका
  अनंतपुर गांव
  अनंतपुर
  अनंतफंदी
  अनंत बडवे
  अनंतमूळ
  अनंतराम
  अनंतशयन
  अनंतसुत ( मुग्दल )
  अनंतसुत ( विठ्ठल )
  अनमदेश
  अनयमलय
  अनयमुडी
  अनरण्य
  अनला
  अनवरुद्दीन
  अनवळ
  अनवरी
  अनवलोभन
  अनसिंग
  अनसूया
  अनळ
  अना
  अनागत वंश
  अनागोंदी
  अनाझरबस
  अनाथ
  अनार्कली
  अनावल
  अनाहगड
  अनाहित
  अनिरुध्द
  अनु
  अनुनय
  अनुभवजन्यज्ञानवाद
  अनुमति
  अनुराधपुर
  अनविंद
  अनुशाल्व
  अनूपगड
  अनूपशहर तहशील
  अनूपशहर
  अनूपदेश
  अनूपवायु
  अनेकुल तालुका
  अनेकुल गांव
  अनेवाडी
  अनूबाई घोरपडे
  अन्न
  अन्नंभट्ट
  अन्नय्याचारी
  अन्नवस्त्र
  अॅन्नोबॉन
  अनहिलवाड
  अन्होनी
  अपकृत्य
  अपचन
  अपदान
  अपराजिता
  अपरादित्य पहिला
  अपरादित्य दुसरा
  अपरांतक
  अपस्मार
  अपामिया
  अपीनस
  अपुष्प वनस्पति
  अपेनाइन्स
  अपोलोनिआ
  अप्पय्यादीक्षित
  अप्पर
  अप्पाशास्त्री
  अप्सरा
  अफगाणिस्तान
  अफगाण-तुर्कस्तान
  अफजलखान
  अफझलगड
  अफसर
  अफू
  अबकारी खातें
  अॅबट
  अॅबट, लीमन
  अबट्टाबाद, तहशील
  अबट्टाबाद शहर
  अबदल (पंजाब)
  अबदल लतिफ
  अबदागिरी
  अबदुल अझीझ
  अबदुल कादिर
  अबदुल गफूर
  अबदुल-जलिल
  अबदुल मजिद
  अबदुल मलिक
  अबदुल रहमान
  अबदुल रहमानखान
  अबदुल रहिमखान
  अबदुल रहीमखान
  अबदुल रहीमखान
  अबदुल हक्क (शेख)
  अबदुल हमिद
  अबदुल्ला
  अबदुल्ला कुतुबशहा
  अबदुल्लाखान सय्यद
  अबदुल्ला बिनअल्ली
  अबदुल्ला बिनअली बिन   अबशुव अलहलबी
  अबरडीन
  अबाझइ
  अबाना आणि फारपर
  अबानो पिट्रो
  अबाब्दा
  अबिंग्डन
  अबिडॉस
  अबिपोन
  अबिरामम्
  अबिला
  अबिसीनिया
  अबीर (बुका)
  अबुल आला उल माआरी
  अबुल फजल
  अबुल फराज
  अबुल फिदा
  अबुल फैजी
  अबू
  अबूकीर
  अबू-तालिब कलिम
  अबू-तालिब खान (मिर्झा)
  अबू-तालीब हुसैनी
  अबूबकर सिद्दिक
  अबू रोड
  अबूसिंबेल
  अबू हसन कुतुबशहा
  अबू हानिफ
  अबेओकुटा
  अबेव्हील
  अबेस
  अबोमे
  अबोर
  अब्-इ-इरताद
  अब्जदि
  अब्बासी बंदर
  अब्बिगेरी
  अब्राहाम
  अब्र:हामाइट
  अब्रूनुकसानी
  अब्लुर
  अभंग
  अभयगिरि
  अभयदेवसूरि
  अभयसिंह
  अभिजित्
  अभिधम्म
  अभिधम्मत्थसंगह
  अभिधर्मकोश
  अभिनंद
  अभिनय
  अभिनव कालिदास
  अभिनव गुप्त
  अभिनव गुप्ताचार्य
  अभिमन्यु
  अभिषेक
  अभिसरण
  अभिसार
  अभ्रक
  अमझेर
  अमडापूर
  अमदुल
  अमनेर
  अमरकंटक
  अमरकोश
  अमरगड निजामत
  अमरगोल
  अमरचंद्र
  अमरचिंत अथवा अत्माकुर
  अमरदास
  अमरप्रभसूरि
  अमरपुर
  अमरसिंह
  अमरापूर
  अमराबाद
  अमरावती
  अमरुराजा
  अमरु शतक
  अमरेळी
  अमरोहा तहशील
  अमर्षण
  अमलानंद
  अमलापुर
  अमलोह
  अमवा खास
  अ‍ॅमहर्स्ट
  अ‍महर्स्ट जिल्हा
  अ‍ॅमहर्स्ट पेटा
  अमळनेर
  अमात्य
  अमानी गंज, हाट
  अमॉय
  अमाल
  अमावसु
  अमितगति
  अमितायु
  अमिदिनें
  अमिनदीवि बेटें
  अमिनें
  अमिल अल्कहल
  अमिल नत्रायित
  अमीन
  अमीनगड
  अमीनभावी
  अमीना
  अमीरखान
  अमूदर्या किंवा ऑक्सस
  अमृत
  अमृतचंद्रसूरि
  अमृत बाजार
  अमृतराय
  अमृतराव
  अमृतवेल
  अमृतसर
  अमृतसिध्दि योग
  अमेझॉन
  अमेट
  अमेथी
  अमेरिका
  अमेशस्पेंत
  अमोघवर्ष
  अम्पिअर अन्ड्रे मेरी
  अम्मपत्तम्
  अम्मालआचार्य अथवा वरदाचार्य
  अम्लशास्त्र
  अम्लपित्त
  अ‍ॅम्स्टरडॅम
  अयन
  अयनांश
  अयीन उद्दीन ( शेख )
  अयीन-उल-मुल्क
   ( रव्वाजा )
  अयुथिया
  अयुबखान
  अयोध्या प्रांत
  अय्याकोंडा तिरुमलाय
  अय्यंगार, कस्तुरिरंग
  अय्यर, सर शेषाद्री
  अय्यर, सर तिरुवरुर मुथुस्वामी
  अय्याशास्त्री
  अरख
  अरग
  अरंग
  अरणीसूत
  अरदोइ
  अरनाइ
  अरंतांगीं
  अरपल्ली
  अरबस्थान
  अरबीपाशा
  अरबी समुद्र
  अरबेला
  अरराज
  अरवंतघाट
  अरवली पर्वत
  अरसीसिंह
  अरसुपल्ली
  अरसूर डोंगर
  अरहर-नवरगांव
  अरा
  अराजकता
  अरागो, डामिनिकस फ्रँस्वा जीन 
  अरारिया
  अरिसिंह
  अरुचि
  अरुण
  अरुणगिरीनाथ डिण्डिम
  अरुंतुद
  अरुंधती
  अरुंधतीदर्शनन्याय
  अरे
  अरेमाइक
  अरेटिअम
  अरैन
  अरोरा
  अर्क
  अर्कप्रकाश
  अर्कविवाह
  अर्काट, उत्तर
  अर्काट शहर
  अर्काट दक्षिण
  अर्काटचे नबाब
  अर्कावती
  अर्गास
  अर्घुन
  अर्जुन
  अर्जुनगड
  अर्जुनमल्ल
  अर्जुनसादडा
  अर्जनसुख
  अर्जुनी जमीनदारी
  अर्जेंटिना
  अर्झरूम
  अर्झिंजन
  अर्डिया
  अर्थशास्त्र

 

 

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .