प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सहावा : अ ते अर्थशास्त्र

अबोर (अबोर-मिरि.) - अबोर हा शब्द आसामी असून त्याचा अर्थ 'रानटी' किंवा 'स्वतंत्र' असा होतो; पण ' सरहद्दीवरील टोळया ' या अर्थाने अबोरचा उपयोग करण्यांत येतो. अबोर या नांवाची एक पर्वतश्रेणी (हिमालयाची एक शाखा) आसामच्या उत्तर सरहद्दीवर आहे. या डोंगरावर कांही अबोर लोक राहतात. मुख्यत: आसामांतील दिहांग नदीच्या दोन्ही तीरांवर अबोर लोक राहतात. बहुतेक अबोर ब्रिटिश हद्दीबाहेर तिबेटांत राहतात. १९०१ व १९११ सालच्या खानेसुमारींत अनुक्रमें ३२१ व ८५६ अबोर ब्रिटिशप्रजाजन म्हणून नोंदले गेले. यांपैकी बहुतेक सर्व वन्य होते. मिरींपैकीं अनुक्रमे ४६‚७२० व ५७,७९२ ब्रिटिश हद्दींत होते; व त्यांच्यात अर्धे हिंदू व अर्धे वन्य आढळले. यांच्या पूर्वपश्चिमेला राहणार्‍या मिश्मी व उफला जातींप्रमाणें हिंदु किंवा बौद्ध धर्मांचा यांच्यावर फारसा पगडा बसलेला नाहीं. जेव्हां अबोरांची मुलें हरवतात, तेव्हां ते वनदेवतांनी ती नेली असें मानतात. प्रत्येक रोगाची एकेक देवता आहे असा त्यांचा समज असल्याकारणानें रोग्याला कांही औषध न देतां फक्त त्या रोगदेवतेला बळी अर्पण करून स्वस्थ बसतात. या देवता '' रिगम '' नांवाच्या पर्वतावर राहतात व त्या ठिकाणी एकदां गेल्यास कोणालाहि परत येतां येत नाहीं असें मानण्यांत येत असल्यानें, त्या पर्वताचें रहस्य उघडकीला कधींच येत नाहीं. एकसर्व-श्रेष्ठ देव जगच्चालक आहे; परलोक असून, ''जम'' (यम) नांवाचा एक मत्यांर्चा न्यायाधीश तेथें आहे, असें हिंदूप्रमाणें हे लोक मानितात. अशुभ देवतांत '' अपोम '' किंवा '' एपोम '' देवता मुख्य असून तिची उपासना करणें हें यांच्या धर्मांतील मुख्य तत्व आहे. पोम्सा, उरोम, किलू-देले निपाँग इत्यादि दुसर्‍याहि निरनिराळया रोगाच्या देवता आहेत. देवतांनां द्यावयाचे बळी वृद्ध आणि अशक्त लोकांखेरीज कोणी द्यावयाचे नाहींत असा नियम आहे. यांच्यांत वंशपरंपरागत उपाध्याय नसतो, तर '' देवदार '' नांवानें ओळखिले जाणारें कांही शकुन सांगणारे लोक संस्कार चालवितात. मिरी लोकांच्या समजुती अबोरांप्रमाणेंच आहेत.

हे लोक दिसण्यांत ओबडधोबड व आळशी असतात. यांच्या बायका रंगरूपांत कांहींशा चिनीबायकांप्रमाणें दिसतात. पुरुषांचा पेहराव म्हणजे उद्दालवृक्षाच्या सालीचें कमरेला धोतर, डोक्याला गवती टोपी, लोकरीचा किंवा कातडी कोट व गळयांत निळया मण्यांच्या माळा. बायका कमरेभोवती एक फडके गुंडाळतात व दुसर्‍या एका फडक्यानें वक्षस्थल झांकतात; हें दुसरें फडकें नसलें तरी चालतें. कारण वक्षस्थल उघडें ठेवणें हे असभ्यतेचें लक्षण समजत नाहींत. गळयांत कमरेपावेतों लोंबणार्‍या माळा व कानांत भलीं मोठीं कुंडलें अडकवितात. पायांत वेताचीं नूपुरें घट्ट करकोचे पडेपावेतों आवळून घालतात; व तरुण बायका मूल होईपर्यंत कमरेला काशाच्या गोंडेदार तबकडयांची सांखळी अंतर्वस्त्राऐवजीं वापरतात. पुरुष व बायका दोघेंहि आपले केंस डोक्याबरोबर कापून घेतात व अंगावर गोंदून घेतात. भाले, लांब तरवारी, खंजीर, धनुष्यबाण हीं अबोर योद्धयांचीं हत्यारें होत. अबोर अधिपतीला वंदन करणें म्हणजे कोंबड्यासारखा एक कर्कश शब्द करणें होय.

यांचा स्वभाव वाघांसारखा क्रूर असतो असें म्हणतात, तो इतका कीं, त्यांनां एकमेकाशेंजारीं शांततेनें मुळींच राहतां येत नाहीं; म्हणून त्यांची घरें त्यांच्या राहत्या डोंगरात इकडे तिकडे पसरलेलीं दृष्टीस पडतात. यांची शेतकी सपाटीवर असून, तांदूळ, कापूस, तंबाखू, मका, सुंठ, मिरची, ऊंस, हीं पिकें काढण्यांत येतात. शेतकामांत यांनां बायकांची मदत होते. यांच्यांत बायकांनां चांगल्या तर्‍हेनें वागविण्यांत येतें. यांच्यांत बहुभर्तुकता व बहुपत्‍नीकत्व दिसून येतें पण फार क्वचित्. लग्नें वडील माणसें जुळवितात तरी तरुण तरुणींनां बरीच मोकळीक असते. अबोर बायका बर्‍याच धीट असतात. पातिव्रत्य हा त्यांच्यांत सदगुण समजत नाहींत

पूर्वी हे लोंक आसामांत छापे घालीत, म्हणून त्यांस शासन करण्याकरितां (१८९३-१८९४) इंग्रज सरकारनें त्यांच्यावर एक दोन स्वार्‍या केल्या.

पहिल्या खेपेस ६०० शिपायांची तुकडी पाठविली. अबोरलोकांनीं इंग्रजांचें कांहीं लष्करी शिपाई ठार केलें, म्हणून यांचीं घरेदारें ह्या तुकडीनें जाळिलीं.

दुसर्‍या खेपेस अबोर लोकांनीं इंग्रज चौकीवरील शिपायांस विश्वासघात करून ठार मारिलें, म्हणून १०० लोकांची तुकडी पाठवून यांचें चांगलेच पारिपत्य केलें, व सुमारें सहा वर्षे यांची नाकेबंदी केली.

सन १९११–१२ मध्यें त्यांनीं केलेल्या थोडया दांडगाईमुळें त्यांच्यावर ब्रिटिशांनीं स्वारी केली होती. ह्यांची पुष्कळ निरनिराळीं घराणीं आहेत, परंतु सर्वराष्ट्रीय कल्याणाच्या गोष्टींत ते एकजुटीनें वागतात.

[ सं द र्भ ग्रं थ —रौने—वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया. डाल्टन—एथ्नालॉजी ऑफ बेंगाल. सेन्सस ऑफ इंडिया (पु.३ १९११). इंपीरियल गॅझेटियर—अबोर हिल्स. ए. ब्रि. (अबोर हिल्स). एन्सायक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन अँड एथिक्स-(अबोर). गेट, ऍलन-सेन्सन रिपोर्ट आसाम १८९१ व १९०१ जे. ए. एस्. बी १४, १८ व ४१ डाल्टन, राबिन्सन, हॉडसन, व पील यांचे लेख ].

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

खंड ६: अ ते अर्थशास्त्र  

  रचना परिचय

  अंतरंग परिचय

 

  अइ
  अइजल
  अकॅडमी
  अकॅडमिक पंथ
  अकबर
  अकबरपुर
  अकबराबाद
  अकंपन
  अकरमासे
  अकराणि (किल्ला)
  अकराणि (परगणा)
  अकलुज
  अका ( टेंकडया )
  अका जात
  अका कांग्वा
  अकाडीया
  अकाडी
  अकापुलको
  अकालगड
  अकालॅरेन्शिआ
  अकाली
  अकिमिनियन
  अकियन लोक व संघ
  अकियाब
  अकिलीस
  अकृतव्रण
  अकोट तालुका
  अकोट
  अकोला जिल्हा
  अकोला तालुका
  अकोला शहर
  अक्कड
  अक्कण्णा
  अक्कलकारा
  अक्कलकोट
  अक्कलकोटचे स्वामीमहाराज
  अक्कादेवी
  अक्काबाईचा फेरा
  अक्किवट
  अक्वा
  अॅक्टन
  अॅक्टिअम
  अक्रा
  अक्रूर
  अक्रोड
  अखलकोप
  अखा
  अगमुदैयन्
  अगर
  अगरखेड
  अगरतला
  अगरु (ऊद)
  अगस (किंवा अगासा)
  अगस्ता
  अगस्त्य
  अगस्त्यमले 
  अगाखान
  अगार्या
  अगीर
  अग्नि
  अग्निकुलें
  अग्निक्रीडा
  अग्निपुराण
  अग्निमांद्य
  अग्निमापक
  अग्निमित्र
  अग्निवेश्य
  अग्निशिर
  अग्निष्टोम
  अग्रदानी
  अग्रहारी
  अग्रिजेन्टम्
  अग्रोर
  अग्रोहा
  अघमर्षण
  अघारिया
  अघासुर
  अघोरी
  अचल
  अचला (किल्ला)
  अचेष्टः ( आर्गन )
  अचोली
  अच्युताश्रम
  अच्युताश्रम शिष्य
  अछनेरा
  अज
  अजगर
  अजंठा डोंगर
  अजंठा लेणीं
  अजनाळ
  अजमीढ
  अजमीरमेरवाड
  अजमीर शहर
  अजमीरीगंज
  अजमेर
  अजमोदल
  अजमोदा
  अजयगड संस्थान
  अजयगड शहर
  अजयपाल
  अजयसिंह
  अजशृंगीं
  अजामिल
  अजातशत्रु
  अजाहूत सरदेशमुख
  अजित
  अजीगर्त
  अजीव संयुक्त पदार्थ
  अझमगड जिल्हा
  अझमगड गांव
  अझर बैजन
  अझारा, डॉन्ट जोस निकोलस डी
  अझीमगंज
  अझोटस
  अझोर्स
  अझोव्ह
  अझोव्हचा समुद्र
  अटक जिल्हा
  अटक नदी
  अटक गांव
  अटलांटिक महासागर
  अटलांटिक सिटी
  अटालिया
  अटीना
  अठरा आखाडे
  अठरा कारखाने
  अठरा टोपकर
  अठरा धान्यें व उपधान्यें
  अठरा पुराणें
  अठ्ठाविशी
  अडगांव
  अडत्या
  अडलम
  अॅडलर फेलीक्स
  अडस
  अडाण
  अॅडाम्स जॉन
  अॅडाम्स जॉन क्किन्सी
  अॅडाम्स हेनरी कार्टर
  अडावद
  अॅडीस अबाबा
  अॅडीरॉनडॉक्स्
  अॅडिसन जोसेफ
  अॅडिसनचा रोग
  अडुर
  अडुळसा
  अॅडीलेड
  अॅडेल्सवर्ग
  अडेसर
  अॅडोनीस
  अडोवा
  अॅड्मिरॅलटी बेटें
  अडयाळ
  अॅड्रा
  अॅड्रार
  अॅड्रिअन
  अॅड्रिआ
  अड्रिआटीक समुद्र
  अॅड्रिआनोपल
  अढोई
  अणिमांडव्य
  अणु
  अणे
  अण्णाजी दत्तो
  अण्णिगिरी
  अतरसुंबा पोटविभाग
  अतरसुंबा गांव
  अतारी
  अतिकाय
  अतिपरमाणु विद्युत्कण
  अतिरात्र यज्विन्
  अतिविष
  अतिसार
  अतीत
  अतीतानंद
  अतीश
  अतूर
  अत्तर व सुगंधी पदार्थ
  अत्तार फरिदुद्दिन
  अत्यग्निष्टोम
  अत्राफ इ बाल्डा
  अत्रावळी
  अत्रि
  अथगड
  अथणी तालुका
  अथणी गांव
  अथमलिक
  अथर्वण
  अथर्वणाचार्य
  अथर्ववेद
  अथेन्स
  अथोर
  अदवानी तालुका
  अदवानी शहर
  अदाना
  अदा बझार
  अदिकल
  अदिचनल्लुर
  अदिति
  अदिलाबाद जिल्हा
  अदिलाबाद तालुका
  अदिलाबाद शहर
  अध्दनकी
  अद्रिका
  अद्वैत
  अद्वैतानंद
  अधर्मसंतति
  अधिकमास
  अधिरथ
  अधेवाड
  अन
  अनकापल्ली
  अॅनॅक्झॅगोरस
  अॅनॅक्झिमँडर
  अनंगपाल
  अनंग भीम
  अनंगहर्ष मात्ररात
  अननस
  अनंत
  अनंतत्व
  अनंतदेव
  अनंतपद
  अनंतपुर जिल्हा
  अनंतपुर तालुका
  अनंतपुर गांव
  अनंतपुर
  अनंतफंदी
  अनंत बडवे
  अनंतमूळ
  अनंतराम
  अनंतशयन
  अनंतसुत ( मुग्दल )
  अनंतसुत ( विठ्ठल )
  अनमदेश
  अनयमलय
  अनयमुडी
  अनरण्य
  अनला
  अनवरुद्दीन
  अनवळ
  अनवरी
  अनवलोभन
  अनसिंग
  अनसूया
  अनळ
  अना
  अनागत वंश
  अनागोंदी
  अनाझरबस
  अनाथ
  अनार्कली
  अनावल
  अनाहगड
  अनाहित
  अनिरुध्द
  अनु
  अनुनय
  अनुभवजन्यज्ञानवाद
  अनुमति
  अनुराधपुर
  अनविंद
  अनुशाल्व
  अनूपगड
  अनूपशहर तहशील
  अनूपशहर
  अनूपदेश
  अनूपवायु
  अनेकुल तालुका
  अनेकुल गांव
  अनेवाडी
  अनूबाई घोरपडे
  अन्न
  अन्नंभट्ट
  अन्नय्याचारी
  अन्नवस्त्र
  अॅन्नोबॉन
  अनहिलवाड
  अन्होनी
  अपकृत्य
  अपचन
  अपदान
  अपराजिता
  अपरादित्य पहिला
  अपरादित्य दुसरा
  अपरांतक
  अपस्मार
  अपामिया
  अपीनस
  अपुष्प वनस्पति
  अपेनाइन्स
  अपोलोनिआ
  अप्पय्यादीक्षित
  अप्पर
  अप्पाशास्त्री
  अप्सरा
  अफगाणिस्तान
  अफगाण-तुर्कस्तान
  अफजलखान
  अफझलगड
  अफसर
  अफू
  अबकारी खातें
  अॅबट
  अॅबट, लीमन
  अबट्टाबाद, तहशील
  अबट्टाबाद शहर
  अबदल (पंजाब)
  अबदल लतिफ
  अबदागिरी
  अबदुल अझीझ
  अबदुल कादिर
  अबदुल गफूर
  अबदुल-जलिल
  अबदुल मजिद
  अबदुल मलिक
  अबदुल रहमान
  अबदुल रहमानखान
  अबदुल रहिमखान
  अबदुल रहीमखान
  अबदुल रहीमखान
  अबदुल हक्क (शेख)
  अबदुल हमिद
  अबदुल्ला
  अबदुल्ला कुतुबशहा
  अबदुल्लाखान सय्यद
  अबदुल्ला बिनअल्ली
  अबदुल्ला बिनअली बिन   अबशुव अलहलबी
  अबरडीन
  अबाझइ
  अबाना आणि फारपर
  अबानो पिट्रो
  अबाब्दा
  अबिंग्डन
  अबिडॉस
  अबिपोन
  अबिरामम्
  अबिला
  अबिसीनिया
  अबीर (बुका)
  अबुल आला उल माआरी
  अबुल फजल
  अबुल फराज
  अबुल फिदा
  अबुल फैजी
  अबू
  अबूकीर
  अबू-तालिब कलिम
  अबू-तालिब खान (मिर्झा)
  अबू-तालीब हुसैनी
  अबूबकर सिद्दिक
  अबू रोड
  अबूसिंबेल
  अबू हसन कुतुबशहा
  अबू हानिफ
  अबेओकुटा
  अबेव्हील
  अबेस
  अबोमे
  अबोर
  अब्-इ-इरताद
  अब्जदि
  अब्बासी बंदर
  अब्बिगेरी
  अब्राहाम
  अब्र:हामाइट
  अब्रूनुकसानी
  अब्लुर
  अभंग
  अभयगिरि
  अभयदेवसूरि
  अभयसिंह
  अभिजित्
  अभिधम्म
  अभिधम्मत्थसंगह
  अभिधर्मकोश
  अभिनंद
  अभिनय
  अभिनव कालिदास
  अभिनव गुप्त
  अभिनव गुप्ताचार्य
  अभिमन्यु
  अभिषेक
  अभिसरण
  अभिसार
  अभ्रक
  अमझेर
  अमडापूर
  अमदुल
  अमनेर
  अमरकंटक
  अमरकोश
  अमरगड निजामत
  अमरगोल
  अमरचंद्र
  अमरचिंत अथवा अत्माकुर
  अमरदास
  अमरप्रभसूरि
  अमरपुर
  अमरसिंह
  अमरापूर
  अमराबाद
  अमरावती
  अमरुराजा
  अमरु शतक
  अमरेळी
  अमरोहा तहशील
  अमर्षण
  अमलानंद
  अमलापुर
  अमलोह
  अमवा खास
  अ‍ॅमहर्स्ट
  अ‍महर्स्ट जिल्हा
  अ‍ॅमहर्स्ट पेटा
  अमळनेर
  अमात्य
  अमानी गंज, हाट
  अमॉय
  अमाल
  अमावसु
  अमितगति
  अमितायु
  अमिदिनें
  अमिनदीवि बेटें
  अमिनें
  अमिल अल्कहल
  अमिल नत्रायित
  अमीन
  अमीनगड
  अमीनभावी
  अमीना
  अमीरखान
  अमूदर्या किंवा ऑक्सस
  अमृत
  अमृतचंद्रसूरि
  अमृत बाजार
  अमृतराय
  अमृतराव
  अमृतवेल
  अमृतसर
  अमृतसिध्दि योग
  अमेझॉन
  अमेट
  अमेथी
  अमेरिका
  अमेशस्पेंत
  अमोघवर्ष
  अम्पिअर अन्ड्रे मेरी
  अम्मपत्तम्
  अम्मालआचार्य अथवा वरदाचार्य
  अम्लशास्त्र
  अम्लपित्त
  अ‍ॅम्स्टरडॅम
  अयन
  अयनांश
  अयीन उद्दीन ( शेख )
  अयीन-उल-मुल्क
   ( रव्वाजा )
  अयुथिया
  अयुबखान
  अयोध्या प्रांत
  अय्याकोंडा तिरुमलाय
  अय्यंगार, कस्तुरिरंग
  अय्यर, सर शेषाद्री
  अय्यर, सर तिरुवरुर मुथुस्वामी
  अय्याशास्त्री
  अरख
  अरग
  अरंग
  अरणीसूत
  अरदोइ
  अरनाइ
  अरंतांगीं
  अरपल्ली
  अरबस्थान
  अरबीपाशा
  अरबी समुद्र
  अरबेला
  अरराज
  अरवंतघाट
  अरवली पर्वत
  अरसीसिंह
  अरसुपल्ली
  अरसूर डोंगर
  अरहर-नवरगांव
  अरा
  अराजकता
  अरागो, डामिनिकस फ्रँस्वा जीन 
  अरारिया
  अरिसिंह
  अरुचि
  अरुण
  अरुणगिरीनाथ डिण्डिम
  अरुंतुद
  अरुंधती
  अरुंधतीदर्शनन्याय
  अरे
  अरेमाइक
  अरेटिअम
  अरैन
  अरोरा
  अर्क
  अर्कप्रकाश
  अर्कविवाह
  अर्काट, उत्तर
  अर्काट शहर
  अर्काट दक्षिण
  अर्काटचे नबाब
  अर्कावती
  अर्गास
  अर्घुन
  अर्जुन
  अर्जुनगड
  अर्जुनमल्ल
  अर्जुनसादडा
  अर्जनसुख
  अर्जुनी जमीनदारी
  अर्जेंटिना
  अर्झरूम
  अर्झिंजन
  अर्डिया
  अर्थशास्त्र

 

 

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .