प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सहावा : अ ते अर्थशास्त्र

अरागो, डामिनिकस फ्रँस्वा जीन  (१७८६-१८५३) फ्रेंच पदार्थविज्ञानी याचा जन्म ता. २६ फेब्रुवारी १७८६ रोजीं परिनीज पर्वताजवळ इस्टागेल नांवाच्या गांवीं झाला.  त्याला लष्करी पेशाची आवड आहे असें पाहून त्याला लष्करी कॉलेजात पाठविण्यांत आलें.  तेथें उच्च शिल्पविद्यालयांत जावें या उद्देशानें यानें गणिताचा अभ्यास सुरू केला.  सन १८०३ सालीं त्याचा त्या शाळेंत प्रवेश झाला; व तेथून तोफा चालविण्याच्या शास्त्राचें ज्ञान मिळवून बाहेर पडण्याचा त्यानें निश्चय केला.  पुढें सन १८०४ सालीं डी ए. प्वाझांन या शास्त्रज्ञाच्या शिफारशीने पॅरिसच्या वेधशाळेंत चिटणीसाच्या जागेवर त्याची नेमणूक झाली.  तेथें त्याची लाप्लासबरोबर ओळख झाली; व पुढें लप्लासच्या ओळखीनें त्याची भूयाम्योत्तरा (किंवा रेखांशवृत) चें मापन करण्याच्या कमिशनवर नेमणूक झाली.  या कामांत जे. बी. बिआट हा याचा जोडीदार होता.  सन १८०६ सालीं या दोघांनीं पॅरिस शहर सोडलें व स्पेन देशांतील पर्वतावर एतत्संबंधीं पाहणी (सर्व्हे) करण्यास सुरूवात केली.  त्या दोघांनीं फारमेन्टेराच्या अक्षांशनिश्चयाचें काम केल्यावर पुढें सर्व काम अरागोच्या अंगावर पडलें.  तेव्हां त्याला फारमेन्टेरा आणि इव्हिका यांचा संबंध मेजोर्का (बेटा) बरोबर जोडून भूयाम्योत्तरासंबंधीची पहाणी पुरी करणें भाग पडले.

त्या काळच्या फ्रान्समधील राजकीय उलाढालीनें स्पेन देशांतहि क्रांतिकारक चळवळी सुरूं झाल्या, व त्या चळवळीच्या लाटा वरील बेटापर्यंत येऊन थडकल्या.  त्या बेटावरील लोकांना अरागोचा बळकट संशय येऊं लागला.  त्याला एका टेंकडीवरून दुसर्‍या टेंकडीवर खूण देण्याकरितां आगटी पेटवून इशारत द्यावी लागत असे.  खेडवळ लोकांस असे वाटूं लागले की, या खुणा परकीय सैन्याकरितांच आहेत.  त्यामुळें त्याला एका किल्ल्यांत अडकून पडावें लागलें.  तेथें दीड दोन महिने बंदिवासांत काढून २८ जुलै १८०८ रोजीं एका मच्छीमार्‍या बोटींतून त्यानें पळ काढला पण पुन्हां स्पॅनिश लोकांच्या हातीं तो सापडला.  पुढे फ्रेंच सैन्याने त्याची मुक्तता केली.

अरागोनें आपले मागील पहाणीचे कागद जपून ठेविले होते.  त्यानें ते पॅरिस शहरांतल्या ब्युरो डी लांजिट्यूड नांवाच्या संस्थेकडे पाठवून दिले.  शास्त्रीय शोधाकरतां त्यानें हे जे धाडस केलें त्याकरितां त्याला सन १८०९ सालीं 'अकॅडेमी ऑफ सायन्स' नांवाच्या संस्थेचा सभासद करून घेण्यांत आलें.  तसेच त्याला उच्च शिल्पशाळेचा अध्यापक नेमण्यांत आलें याच सुमारास बादशहानें त्याची रायल आब्झरव्हेटरींत नेमणूक केली.  याच वेधशाळेंत त्यानें इ.स. १८१२ पासून ते १८४५ पर्यंत आपला काळ घालविला.  सन १८२१ साली त्याला रेखांशमंडळाचा (ब्यूरो ऑफ लांजिट्यूड) सभासद करण्यांत आलें.

सन १८३० सालीं त्याला लोअरसीनचा एक डेप्युटी नेमण्यांत आलें.  या संधीचा उपयोग करून फोटोग्राफी कलेचा संशोधक डेग्यूरेला बक्षीस देवविलें.  नंतर लाप्लास आणि फमीट यांच्या ग्रंथांचें प्रकाशन, क्लनी येथील पदार्थसंग्रहालय, तारायंत्र आणि रेल्वे यांची वाढ, सीन नदींतून जहाजें जाण्याची सोय व कारंजाच्या ( आर्टेसिअन विहिरी या सर्व गोष्टींकडे त्यानें लक्ष्य पुरविलें.

सन १८४८ च्या सुमारास लुई फिलिप हा पदच्युत झाला.  त्यानंतर जी तात्पुरती शासनसंस्था स्थापन झाली तिला मदत करण्याकरितां त्यानें कांहीं काळपर्यंत आपली वेधशाळा सोडली.  लष्करखातें आणि आरमारखातें यांच्या प्रधानकीच्या जागेवर त्याची नेमणूक झाली.  त्यानें आरमार खात्यांत बरीच सुधारणा केली.  सर्व प्रकारच्या राजकीय बाबतींतील शपथविधि बंद केले व भांडवलवाल्यांच्या विरोधाकडे लक्ष्य न पुरवितां फ्रेंच वसाहतींतून गुलामांची पद्धत नामशेष केली.

पुढें इ.स. १८५२ सालीं लुइ नेपोलिअन याच्या कारकीर्दीत असें ठरविण्यांत आलें कीं, प्रत्येक सरकारी अंमलदरानें राजनिष्ठेची शपथ घ्यावी.  परंतु आरागो यानें तशी शपथ घेण्याचें नाकारिलें व लागलीच वेधशाळेंतील आपल्या जागेचा राजिनामा राजाकडे पाठवून दिला.  परंतु राजानें तो राजिनामा मंजूर केला नाहीं.  पुढें लवकरच तारीख २ आक्टोबर १८५३ रोजीं तो पॅरिस येथे मरण पावला.

त्या चे शो ध :- अरागो यानें विद्युच्छास्त्र आणि चुबंकशास्त्र या दोहोंत शोध लाविले आहेत आणि जे प्रयोग केले आहेत त्यामुळें त्याची प्रसिद्धी झाली आहे.  त्यानें प्रकाशशास्त्रांतहि बरेच शोध लावले आहेत.  अलोहमय द्रव्यावर चलचुंबकसूचि टांगली तर ज्या प्रमाणांत त्या द्रव्यापासून सूचीचे अंतर असेल त्या प्रमाणांत सूचीचें प्रकंपन कमजास्त होतें असें त्यानें सिद्ध करून दाखविलें.  या शोधाबद्दल त्याला सन १८२५ सालीं रायल सोसायटीनें आपलें पदक बक्षिस दिलें.  यानंतरचा त्याचा महत्त्वाचा शोध म्हटला म्हणजे ताम्रवर्तुलाच्या गतीनें चलचुंबकास प्राप्‍त होणारी गति हा होय.  ध्रुवस्थ तेजोमंडला (आरोरा बोरिआलिस) चा आणि भूचुंबकत्त्वाचा संबंध आहे असें त्यानें दाखवून दिलें.

अरागो, फ्रेस्नेल आणि यंग तिघांनीं प्रकाशाच्या आंदोलनाचा सिद्धान्त, गणित आणि प्रायोगिक पद्धत यांच्या सहाय्यानें प्रस्थापित केला.  (विज्ञानेतिहास  पा. ५३४) फ्रेस्नेल आणि अरागो या दोघांनीं प्रकाशाच्या ध्रुवीभवनाची गणितदृष्ट्या उपपत्ति लावून दिली.  अरागो यानें ध्रुवीभूत-प्रकाशदर्शक (पोलॅरिस्कोप) नांवाचें यंत्र तयार केलें.  शिरगोळ्याच्या स्फटिकाच्या अंगीं ध्रुवीभूत प्रकाशाचें वर्तुलाकृति भ्रमण करविण्याचा धर्म आहे असें त्यानेंच प्रथमतः शोधून काढलें.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

खंड ६: अ ते अर्थशास्त्र  

  रचना परिचय

  अंतरंग परिचय

 

  अइ
  अइजल
  अकॅडमी
  अकॅडमिक पंथ
  अकबर
  अकबरपुर
  अकबराबाद
  अकंपन
  अकरमासे
  अकराणि (किल्ला)
  अकराणि (परगणा)
  अकलुज
  अका ( टेंकडया )
  अका जात
  अका कांग्वा
  अकाडीया
  अकाडी
  अकापुलको
  अकालगड
  अकालॅरेन्शिआ
  अकाली
  अकिमिनियन
  अकियन लोक व संघ
  अकियाब
  अकिलीस
  अकृतव्रण
  अकोट तालुका
  अकोट
  अकोला जिल्हा
  अकोला तालुका
  अकोला शहर
  अक्कड
  अक्कण्णा
  अक्कलकारा
  अक्कलकोट
  अक्कलकोटचे स्वामीमहाराज
  अक्कादेवी
  अक्काबाईचा फेरा
  अक्किवट
  अक्वा
  अॅक्टन
  अॅक्टिअम
  अक्रा
  अक्रूर
  अक्रोड
  अखलकोप
  अखा
  अगमुदैयन्
  अगर
  अगरखेड
  अगरतला
  अगरु (ऊद)
  अगस (किंवा अगासा)
  अगस्ता
  अगस्त्य
  अगस्त्यमले 
  अगाखान
  अगार्या
  अगीर
  अग्नि
  अग्निकुलें
  अग्निक्रीडा
  अग्निपुराण
  अग्निमांद्य
  अग्निमापक
  अग्निमित्र
  अग्निवेश्य
  अग्निशिर
  अग्निष्टोम
  अग्रदानी
  अग्रहारी
  अग्रिजेन्टम्
  अग्रोर
  अग्रोहा
  अघमर्षण
  अघारिया
  अघासुर
  अघोरी
  अचल
  अचला (किल्ला)
  अचेष्टः ( आर्गन )
  अचोली
  अच्युताश्रम
  अच्युताश्रम शिष्य
  अछनेरा
  अज
  अजगर
  अजंठा डोंगर
  अजंठा लेणीं
  अजनाळ
  अजमीढ
  अजमीरमेरवाड
  अजमीर शहर
  अजमीरीगंज
  अजमेर
  अजमोदल
  अजमोदा
  अजयगड संस्थान
  अजयगड शहर
  अजयपाल
  अजयसिंह
  अजशृंगीं
  अजामिल
  अजातशत्रु
  अजाहूत सरदेशमुख
  अजित
  अजीगर्त
  अजीव संयुक्त पदार्थ
  अझमगड जिल्हा
  अझमगड गांव
  अझर बैजन
  अझारा, डॉन्ट जोस निकोलस डी
  अझीमगंज
  अझोटस
  अझोर्स
  अझोव्ह
  अझोव्हचा समुद्र
  अटक जिल्हा
  अटक नदी
  अटक गांव
  अटलांटिक महासागर
  अटलांटिक सिटी
  अटालिया
  अटीना
  अठरा आखाडे
  अठरा कारखाने
  अठरा टोपकर
  अठरा धान्यें व उपधान्यें
  अठरा पुराणें
  अठ्ठाविशी
  अडगांव
  अडत्या
  अडलम
  अॅडलर फेलीक्स
  अडस
  अडाण
  अॅडाम्स जॉन
  अॅडाम्स जॉन क्किन्सी
  अॅडाम्स हेनरी कार्टर
  अडावद
  अॅडीस अबाबा
  अॅडीरॉनडॉक्स्
  अॅडिसन जोसेफ
  अॅडिसनचा रोग
  अडुर
  अडुळसा
  अॅडीलेड
  अॅडेल्सवर्ग
  अडेसर
  अॅडोनीस
  अडोवा
  अॅड्मिरॅलटी बेटें
  अडयाळ
  अॅड्रा
  अॅड्रार
  अॅड्रिअन
  अॅड्रिआ
  अड्रिआटीक समुद्र
  अॅड्रिआनोपल
  अढोई
  अणिमांडव्य
  अणु
  अणे
  अण्णाजी दत्तो
  अण्णिगिरी
  अतरसुंबा पोटविभाग
  अतरसुंबा गांव
  अतारी
  अतिकाय
  अतिपरमाणु विद्युत्कण
  अतिरात्र यज्विन्
  अतिविष
  अतिसार
  अतीत
  अतीतानंद
  अतीश
  अतूर
  अत्तर व सुगंधी पदार्थ
  अत्तार फरिदुद्दिन
  अत्यग्निष्टोम
  अत्राफ इ बाल्डा
  अत्रावळी
  अत्रि
  अथगड
  अथणी तालुका
  अथणी गांव
  अथमलिक
  अथर्वण
  अथर्वणाचार्य
  अथर्ववेद
  अथेन्स
  अथोर
  अदवानी तालुका
  अदवानी शहर
  अदाना
  अदा बझार
  अदिकल
  अदिचनल्लुर
  अदिति
  अदिलाबाद जिल्हा
  अदिलाबाद तालुका
  अदिलाबाद शहर
  अध्दनकी
  अद्रिका
  अद्वैत
  अद्वैतानंद
  अधर्मसंतति
  अधिकमास
  अधिरथ
  अधेवाड
  अन
  अनकापल्ली
  अॅनॅक्झॅगोरस
  अॅनॅक्झिमँडर
  अनंगपाल
  अनंग भीम
  अनंगहर्ष मात्ररात
  अननस
  अनंत
  अनंतत्व
  अनंतदेव
  अनंतपद
  अनंतपुर जिल्हा
  अनंतपुर तालुका
  अनंतपुर गांव
  अनंतपुर
  अनंतफंदी
  अनंत बडवे
  अनंतमूळ
  अनंतराम
  अनंतशयन
  अनंतसुत ( मुग्दल )
  अनंतसुत ( विठ्ठल )
  अनमदेश
  अनयमलय
  अनयमुडी
  अनरण्य
  अनला
  अनवरुद्दीन
  अनवळ
  अनवरी
  अनवलोभन
  अनसिंग
  अनसूया
  अनळ
  अना
  अनागत वंश
  अनागोंदी
  अनाझरबस
  अनाथ
  अनार्कली
  अनावल
  अनाहगड
  अनाहित
  अनिरुध्द
  अनु
  अनुनय
  अनुभवजन्यज्ञानवाद
  अनुमति
  अनुराधपुर
  अनविंद
  अनुशाल्व
  अनूपगड
  अनूपशहर तहशील
  अनूपशहर
  अनूपदेश
  अनूपवायु
  अनेकुल तालुका
  अनेकुल गांव
  अनेवाडी
  अनूबाई घोरपडे
  अन्न
  अन्नंभट्ट
  अन्नय्याचारी
  अन्नवस्त्र
  अॅन्नोबॉन
  अनहिलवाड
  अन्होनी
  अपकृत्य
  अपचन
  अपदान
  अपराजिता
  अपरादित्य पहिला
  अपरादित्य दुसरा
  अपरांतक
  अपस्मार
  अपामिया
  अपीनस
  अपुष्प वनस्पति
  अपेनाइन्स
  अपोलोनिआ
  अप्पय्यादीक्षित
  अप्पर
  अप्पाशास्त्री
  अप्सरा
  अफगाणिस्तान
  अफगाण-तुर्कस्तान
  अफजलखान
  अफझलगड
  अफसर
  अफू
  अबकारी खातें
  अॅबट
  अॅबट, लीमन
  अबट्टाबाद, तहशील
  अबट्टाबाद शहर
  अबदल (पंजाब)
  अबदल लतिफ
  अबदागिरी
  अबदुल अझीझ
  अबदुल कादिर
  अबदुल गफूर
  अबदुल-जलिल
  अबदुल मजिद
  अबदुल मलिक
  अबदुल रहमान
  अबदुल रहमानखान
  अबदुल रहिमखान
  अबदुल रहीमखान
  अबदुल रहीमखान
  अबदुल हक्क (शेख)
  अबदुल हमिद
  अबदुल्ला
  अबदुल्ला कुतुबशहा
  अबदुल्लाखान सय्यद
  अबदुल्ला बिनअल्ली
  अबदुल्ला बिनअली बिन   अबशुव अलहलबी
  अबरडीन
  अबाझइ
  अबाना आणि फारपर
  अबानो पिट्रो
  अबाब्दा
  अबिंग्डन
  अबिडॉस
  अबिपोन
  अबिरामम्
  अबिला
  अबिसीनिया
  अबीर (बुका)
  अबुल आला उल माआरी
  अबुल फजल
  अबुल फराज
  अबुल फिदा
  अबुल फैजी
  अबू
  अबूकीर
  अबू-तालिब कलिम
  अबू-तालिब खान (मिर्झा)
  अबू-तालीब हुसैनी
  अबूबकर सिद्दिक
  अबू रोड
  अबूसिंबेल
  अबू हसन कुतुबशहा
  अबू हानिफ
  अबेओकुटा
  अबेव्हील
  अबेस
  अबोमे
  अबोर
  अब्-इ-इरताद
  अब्जदि
  अब्बासी बंदर
  अब्बिगेरी
  अब्राहाम
  अब्र:हामाइट
  अब्रूनुकसानी
  अब्लुर
  अभंग
  अभयगिरि
  अभयदेवसूरि
  अभयसिंह
  अभिजित्
  अभिधम्म
  अभिधम्मत्थसंगह
  अभिधर्मकोश
  अभिनंद
  अभिनय
  अभिनव कालिदास
  अभिनव गुप्त
  अभिनव गुप्ताचार्य
  अभिमन्यु
  अभिषेक
  अभिसरण
  अभिसार
  अभ्रक
  अमझेर
  अमडापूर
  अमदुल
  अमनेर
  अमरकंटक
  अमरकोश
  अमरगड निजामत
  अमरगोल
  अमरचंद्र
  अमरचिंत अथवा अत्माकुर
  अमरदास
  अमरप्रभसूरि
  अमरपुर
  अमरसिंह
  अमरापूर
  अमराबाद
  अमरावती
  अमरुराजा
  अमरु शतक
  अमरेळी
  अमरोहा तहशील
  अमर्षण
  अमलानंद
  अमलापुर
  अमलोह
  अमवा खास
  अ‍ॅमहर्स्ट
  अ‍महर्स्ट जिल्हा
  अ‍ॅमहर्स्ट पेटा
  अमळनेर
  अमात्य
  अमानी गंज, हाट
  अमॉय
  अमाल
  अमावसु
  अमितगति
  अमितायु
  अमिदिनें
  अमिनदीवि बेटें
  अमिनें
  अमिल अल्कहल
  अमिल नत्रायित
  अमीन
  अमीनगड
  अमीनभावी
  अमीना
  अमीरखान
  अमूदर्या किंवा ऑक्सस
  अमृत
  अमृतचंद्रसूरि
  अमृत बाजार
  अमृतराय
  अमृतराव
  अमृतवेल
  अमृतसर
  अमृतसिध्दि योग
  अमेझॉन
  अमेट
  अमेथी
  अमेरिका
  अमेशस्पेंत
  अमोघवर्ष
  अम्पिअर अन्ड्रे मेरी
  अम्मपत्तम्
  अम्मालआचार्य अथवा वरदाचार्य
  अम्लशास्त्र
  अम्लपित्त
  अ‍ॅम्स्टरडॅम
  अयन
  अयनांश
  अयीन उद्दीन ( शेख )
  अयीन-उल-मुल्क
   ( रव्वाजा )
  अयुथिया
  अयुबखान
  अयोध्या प्रांत
  अय्याकोंडा तिरुमलाय
  अय्यंगार, कस्तुरिरंग
  अय्यर, सर शेषाद्री
  अय्यर, सर तिरुवरुर मुथुस्वामी
  अय्याशास्त्री
  अरख
  अरग
  अरंग
  अरणीसूत
  अरदोइ
  अरनाइ
  अरंतांगीं
  अरपल्ली
  अरबस्थान
  अरबीपाशा
  अरबी समुद्र
  अरबेला
  अरराज
  अरवंतघाट
  अरवली पर्वत
  अरसीसिंह
  अरसुपल्ली
  अरसूर डोंगर
  अरहर-नवरगांव
  अरा
  अराजकता
  अरागो, डामिनिकस फ्रँस्वा जीन 
  अरारिया
  अरिसिंह
  अरुचि
  अरुण
  अरुणगिरीनाथ डिण्डिम
  अरुंतुद
  अरुंधती
  अरुंधतीदर्शनन्याय
  अरे
  अरेमाइक
  अरेटिअम
  अरैन
  अरोरा
  अर्क
  अर्कप्रकाश
  अर्कविवाह
  अर्काट, उत्तर
  अर्काट शहर
  अर्काट दक्षिण
  अर्काटचे नबाब
  अर्कावती
  अर्गास
  अर्घुन
  अर्जुन
  अर्जुनगड
  अर्जुनमल्ल
  अर्जुनसादडा
  अर्जनसुख
  अर्जुनी जमीनदारी
  अर्जेंटिना
  अर्झरूम
  अर्झिंजन
  अर्डिया
  अर्थशास्त्र

 

 

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .