प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग अकरावा : काव्य - खतें    

किरार- किराड. एक शेतकरी जात. यांची एकंदर लो. सं. ( १९११ ) १,५१,४५२ आहे. पैकीं मध्य हिंदुस्थानांत ८९९२२, वर्‍हाड-मध्यप्रांतांत ४७७९३. राजपुतान्यांत ११८०४ व संयुक्तप्रांतांत १९३३ आहे. किरार व किरात एकच होत असें एक मत आहे. इतर दस्यू जातींबरोबर किरात हे क्रियालोपामुळें व ब्राह्मणांशीं संबंध न ठेवल्यामुळें वृषल किंवा जातिबाह्य झाले असें मनू म्हणतो. ( १०. ४३-४४ ). आर्यांप्रमाणें त्यांच्याच मार्गानें नाग, किरात व खश हें हिंदुस्थानांत आले. इ. स. च्या पहिल्या शतकांत किरात यमुनेपर्यंत आले होते असें दिसतें. त्यांनीं नेपाळखोर्‍यांत प्राचीनकालीं वस्ती केली होती अशी नेपाळांत आख्यायिका ऐकूं येते. नेपाळच्या स्थानिक इतिहासांत किरातवंशीय राजांचीं २९ नांवे आहेत. ( अटकिन्सन-हिमालयन गॅ. राईट-नेपाळ ). नेपाळ सिक्किम सरहद्दीवरचे किरात मंगोलियन वंशाचे वाटतात. पण वर वर्णिलेल्या किरातांशीं किरारांचा कितपत संबंध आहे तें नक्की सांगतां येत नाहीं.

संयुक्तप्रांतांतील किरारांत जादोनबन्सी, जसावत, रावत आणि सेंगर, धाकरा, जादोन इत्यादि रजपूत नांवें आढळतात; त्यावरून ते रजपूत असावें असें दिसतें.

मध्यप्रांतांत नरसिंगपूर, हुशंगाबाद, बेतूल, सिवनी, छिदवाडा व नागपूर या जिल्ह्यांत यांची वस्ती असून यांचीं संख्या ४८,००० आहे. हे ग्वालेरहून येथें वसाहत करण्यास आले असें सांगतात. यांची वस्ती नर्मदेच्या खोर्‍यांत औरंगझेबाच्या वेळेस झाली असावी असें पुष्कळ अंशीं वाटतें. किराड, गुजर व रघुवंशी लोक एकाच वेळेस वसाहतीस आले असावे असें त्यांच्यांत एकमेकांचा उष्टा हुक्का चालतो यावरून दिसतें. किराड लोक स्वत:ला पतित झालेल रजपूत म्हणवितात व यांत कांहीं तरी सत्यांश असावा असें वाटतें. विधवाविवाह सुरू केले म्हणून आपणांस नीच स्थिति प्राप्त झाली असें हे सांगतात. किराड शब्दाच्या अनेक व्युत्पत्ती सुचविल्या आहेत. हे नदीच्या कांठावरच शेती करीत असल्यामुळें यांस हें नांव पडण्याचा संभव आहे. याच्यांत उपवर्ग अजून चांगल्या रीतीनें बनले नाहींत. गोलक किराडांचा एक वर्ग सावनेरिया किंवा विदुर या नांवाने छिंदवाड्यांत आढळतो. धाकड किराड त्याच्याशीं विवाह करीत नाहींत. यांचीं काहीं नावें स्थानांवरून पडलीं आहेत. व काहीं धंद्यावरून पडलीं आहेत. त्या नांवांवरून यात कुरमी रजपूत वगैरेंचें मिश्रण झालें आहे असें दिसतें.

धा क ड कि रा र.- ही जात आपणांस क्षत्रीय सोमवंशी म्हणविते. कारुष जातींत धारष्ट्रक क्षत्रियांस किरार क्षत्रिय असें म्हणतात. धारष्ट्रक शब्दाचा अपभ्रंश धाकड असा झाला. धाकड किरारांत दोन भेद आहेत. दुर्मद व धारष्ट्रक; दुर्मदापासून झाले ते दशेळ किरार. धारष्ट्रक ( धाकड ) क्षत्रीय किरार यांचीं उपनावें खालीं लिहिल्याप्रमाणे: -

ससनोंदिया, खांडेदिनात, प्रयार, नंदगया, दोलदह्या, भेंडोलीया, परिहारन, खुरगर्ये, मेंदोलीया, टेहरीया, चीटोरिया, रोतबार, बुराने, सोलंक्या, निमोनिया, सुलोलिया, खनुवा, उदनीया, लदनीया, सिलधरीया, गविइया, डंगरोलीया, बरोलीया, सुजनीया, खोजर, मंगरुलिया, सेडंइया, बबुरीया, सलइया, पचेपुरिया, नरेटिया, बाजोलिया, सेट्या, खुटवीलीया, बासोटीया, उलडीया, लोसिंगनीया, गसोनीया, बदरटीया, रोगंर, गंगोलीया, बेटवार इ.

जातींत पंचायत आहे. दर गांवचे लोक आपापल्या गांवची पंचायत करतात. पंचायतीचा अध्यक्ष नसतो. जातींचीं मंदिरें आहेत. रगबनसी ( रघुवंशी ) व बगेले रजपूत हे या जातीच्या सदृश पण भिन्न जाती आहेत. लग्नांत सप्तपदी ( भावरी ) कन्यादान वगैरे ब्राह्मणांकडून होतात. लग्नांत वधूवराच्या हातीं कट्यार असते. लग्नांत यज्ञोपवीत देतात. यांची मूळ भाषा हिंदी, त्यांत मराठी भाषेचा बराच समावेश झाला आहे. [ उमरावती जिल्ह्यांतील पथरोटचे प्रीथीरामसिंग बिसनसिंग किराड यांच्याकडून आलेल्या माहितीवरून ].

लग्नास निघतांना नवरामुलगा हातांत कट्यार किंवा आडकित्यासारखें शस्त्र घेतो. ही चाल त्यांचें क्षत्रिय बीज दाखवितें. लग्नसमारंभात किरार फार खर्च करितात. विधवाविवाहास यांच्यांत मोकळीक आहे. विधवेनें धाकट्या दिराबरोबर किंवा इतर कोणाबरोबर विवाह करावा. बायकोनें व्यभिचार केला किंवा तिचा स्वभाव नवर्‍याशीं जुळला नाहीं तर काडी मोडतात. हे देवीचे विशेष पूजक आहेत. वैशाख ज्येष्ठांत हे नागाची पूजा करतात; लग्नांत मयत मालगुजाराची पाटीलदेव म्हणून पूजा करतात व पाटिलकी करणें हीं मानाची जागा समजतात.

हे जातिबाह्यांस आपल्या जातींत घेत नाहींत. गुजर व रघुवंशी यांच्या हातची पक्की रसई खातात. नागपुरांत महाराष्ट्र ब्राह्मणांच्या हातची ‘कच्ची’ रसई खातात.

विजातीय पुरुषाबरोबर व्यभिचार करणारणीस अजीबात जातीबाहेर काढतात. मध्यप्रांतीय किरारांची उंची चांगली असते; दिसण्यांत ते सुंदर व गोरे दिसतात. पुरुष डोकीस पागोटें घालतात. बायका कासोटा न घालतां उत्तर हिंदुस्थानांतल्याप्रमाणें पोशाख करतात. स्त्रियांनीं वडील दिराचें नांव घेऊ नये किंवा त्याच्या कपड्यास स्पर्शहि करू नये व त्याचें उष्टेंहि काढूं नये अशी समजूत आहे. नागपुरास हे चांगले शेतकरी आहेत अशी ख्याती आहे. पण उत्तरेकडील जिल्ह्यांत यांची तशी ख्याती नाहीं. हे बागाईत व उंसाची शेती करतात. [ क्रूक, रसेल व हिरालाल; से. रि. ].

   

खंड ११ : काव्य - खते  

  काव्य

  काव्हूर

 

  कॉव्हेंट्री
  काश
  काशी
  काशीनाथोपाध्यायं
  काशीपूर, त ह शी ल
  काशीफळ
  काशीबाई पेशवे
  काशीराज पंडित
  काश्गर
  काश्मीर संस्थान
  काश्मीरी
  काश्मीरी ब्राह्मण
  काश्मिरी भाषा
  काश्मोर
  काश्यप
  काष्टिन
  कास
  कासगंज त ह शी ल
  कासरगोड, ता लु का
  कासलपुरा
  कांसव
  कासार
  कांसार - वाणी
  कासारबारी (द्वार)
  कासाला
  कासिया
  कासीमबझार
  कासूर
  कासेगांव (१)
  कासेगांव
  कॅस्टेलो ब्रंको
  कास्पियन समुद्र
  काहूत
  काळपुळी
  काळहोळ
  काळाआजार
  काळा चौतरा
  काळा पहाड
  काळा बाग, ज मी न दा री
  काळा बाग छावणी
  काळासमुद्र
  काळी नदी
  काळी सिंध
  किउंथल
  किओटो
  किंकर
  किंकरी
  किक्ली
  किग्गतनाड
  किंग्जटाउन
  किंग्जलिन
  किंग्स्टन
  किचनेर लॉर्ड (१८५०-१९१६)
  किच्चौंचा
  किट्स सेंट
  किंडत, पो ट जि ल्हा
  किंडर गार्टन
  किड् बेंजामिन (१८५८)
  कित्तुर
  किंनगिन ता लु का
  किनवत
  किनवत जंगल
  किनु
  किन्नर
  किन्हई
  किन्हळ
  किंपुरूषवर्ष
  किबमरो
  किंबर्ले
  किमेदिजमीनदार
  किरगेरी
  किरवंत
  किरवळें
  किराईत
  किराकत
  किरात
  किरार
  किरीटी
  किरौली
  किर्घी
  किर्चाफ, गुस्टाब राबर्ट
  किर्मीर
  किर्लोस्कर, बळवंत पाडुरंग उर्फ अण्णासाहेब
  किलकिल यवन
  किल सैफुल्ल
  किल सोभ सिंध
  किलार्ने
  किलिमनूर
  किलिमांजारो
  किल्लेकोट व तटबंदी
  किलहार्न डॉ. एफ्
  किशनगंज, पो ट वि भा ग
  किशनगड सं स्था न
  किशनचंद
  किशोरगंज पो ट वि भा ग
  किष्किंधा
  किसान
  कीकट
  कीचक
  कीचक जात
  कीटक अथवा षट्पद
  कीटस् जॉन
  कीन चार्लस सॅम्युएल
  कीफ, प्रां त
  कीर
  कीरतपूर
  करिथर
  कीर्तन
  कीर्तने, नि ळ कं ठ ज ना र्द न
  कीर्तने, विनायक जनार्दन
  कील
  कीलकरै
  कीलिंग बेटें
  कुकरमुंडे
  कुकी
  कुंकुमवृक्ष
  कुकुर
  कुंकू
  कुक्शी
  कुक्सहॅवन
  कूंग्ययोन
  कुंच, त ह शी ल
  कुचबिहार, सं स्था न
  कुचला
  कुंचावन
  कुंजपुर
  कुंजर
  कुंजा
  कुंजुरी
  कुंज्रा
  कुटकी
  कुटासा
  कुटुंब
  कुट्टापरान्तक
  कुठार
  कुडची
  कुंडल
  कुडलगी
  कुडवक्कल
  कुडवासल
  कुडळा
  कुडा
  कुंडापूर ता लु का
  कुडालोर ता लु का
  कुडाळ
  कुडाळदेशकर ब्राह्मण
  कुडाळसंगम
  कुंडिनपुर
  कुडुमी
  कुडें
  कुणकुंबी
  कुणबी
  कुतउलआमारा
  कुंतनहसहळ्ळी
  कुंतल
  कुंताप
  कुंति
  कुंतिभोज
  कुतियान
  कुंती
  कृतुबदिया
  कुत्तालम्
  कुत्बमिनार
  कुत्बशहा
  कुत्बशाही
  कुत्बुद्दीन-ऐबक
  कुत्रा
  कुत्रु
  कुत्स
  कुंदकुंदाचार्य
  कुंदगोळ
  कुंदरेमुख
  कुंदा टेंकडी
  कुंदा तहशील
  कुनिगल
  कुनिहार
  कुन्ड्ट
  कुन्ननकुलम्
  कुन्नूर
  कुन्हळ
  कुंबुम्
  कुबेर
  कुब्ज विष्णुवर्धन
  कुब्जा
  कुंभ
  कुंभकर्ण
  कुंभकोणस्
  कुंभराणा
  कुंभळगड
  कुंभा
  कुंभार
  कुंभारकाम
  कुंभारडी डोंगर
  कुंभेर
  कुंभोज
  कुम
  कुमठा ता लु का
  कुमाऊन
  कुमार
  कुमारखली
  कुमारजीव
  कुमारदेवी
  कुमारधारी
  कुमारपाल
  कुमारराज
  कुमारिल भट्ट
  कुयली
  कुरकुंब
  कुरंगगड-अलंगगड
  कुरडू
  कुरम एजन्सी
  कुरम नदी
  कुरमवार
  कुरमी
  कुरवा
  कुरसेंग पो ट वि भा ग
  कुराण
  कुराबर

  कुरिग्राम पो ट वि भा ग

  कुरू
  कुरूजांगल
  कुरूंद
  कुरूंदवाड
  कुरूनेगॅला
  कुरूपांचाल
  कुरूंबा
  कुरूंब्रनाड
  कुरूयुद्ध
  कुरूवर्ष
  कुरूष्पाल
  कुरूक्षेत्र
  कुर्तकोटी
  कुर्दिस्तान
  कुर्ला
  कु-हा
  कु-हाडखुर्द्द
  कुल
  कुलपहार
  कुलशेखर
  कुलशेखरपट्टणम्
  कुलाची
  कुलाबा
  कुलाबा किल्ला
  कुलित्तलइ
  कुलुइन्सूर अथवा कुटेश्वर
  कुलु तहशील
  कुलुहा
  कुवम
  कुवलयापीड
  कुवलाश्व
  कुश
  कुशद्वीप
  कुशध्वज
  कुशनाभ
  कुशलगड
  कुशस्थली
  कुशान
  कुशाव
  कुशावर्त
  कुशिनगर
  कुष्ठ
  कुष्तगी
  कुष्तिया
  कुसवन
  कुसाजी भोंसले
  कुसुगल
  कुसुंबा
  कुंहरसेन
  कुळकर्णी
  कुळिथ
  कूका
  कूटमाळी
  कूडलगी
  कूंदियन
  कूबा
  कूर्ग
  कूर्म
  कूर्मदास
  कूर्मपुराण
  कृतवर्मा
  कृति
  कृत्तिका
  कृत्तिवास
  कृप
  कृपाराम
  कृमिसमूह
  कृषिकर्म किंवा शेती
  कृष्ण
  कृष्णकवि
  कृष्णगर
  कृष्णदत्त
  कृष्णदयार्णव
  कृष्णदास
  कृष्णदासमुद्गल
  कृष्णदेवराय
  कृष्णदेव होयसळ
  कृष्णद्वैपायन
  कृष्णनाईक वरंगळकर
  कृष्णमूत्र ज्वर
  कृष्ण याज्ञवलकी
  कृष्णराजपेठ
  कृष्णराव खटावकर
  कृष्णराव बल्लाळ काळे
  कृष्णाकुमारी
  कृष्णागिरी
  कृष्णा जिल्हा
  कृष्णाजी कंक
  कृष्णाजी त्रिमल
  कृष्णाजी नाईक जोशी
  कृष्णाजी भास्कर
  कृष्णाजी विनायक सोहोनी
  कृष्णा नदी
  कृष्णान्वक
  केअर्नस, जॉन एलियट
  केइ द्वीपसमूह
  केओंझर संस्थान
  केकती
  केकय
  केकरी
  केकुल फ्रेडरिक ऑगस्ट
  केंजळगड, अथवा घेरखेळज किल्ला
  केटर हेन्री
  केटी
  केटो मार्कस पो र्शि अ स
  केटो मार्कस दुसरा
  केडीझ
  केणी
  केदारनाथ
  केदारभट्ट
  केंदूर
  केंदूली
  केंद्रापारा
  केन
  केनिया
  केनिया पर्वत
  केनिलवर्थ
  केन्सिंग्टन
  केप कोस्ट
  केप टाउन
  केप प्राव्हिन्स
  केप्लर योहान
  केंब्रिज
  केरल
  केरवली
  केराढी
  केरूर
  केरो
  केलडी
  केलसी
  केला
  केल्व्हिन विल्यम थामसन लॉर्ड
  केवट
  केवडा
  केशर
  केशव
  केशवचंद्र सेन
  केशवपुर
  केशवस्वामी
  केशी
  केशोरइपाटण
  केसरिया
  केसरी
  केसरीनाथ
  केसरीय
  केसीध्वज
  केसो भिकाजी दातार
  केळ
  केळवाडा
  केळवाडी
  केळवे माहीम
  केळापुर
  केळोद
  कैकाडी
  कैकुबाद
  कैकेयी
  कैकोलन
  कैटभ
  कैथल
  कैफेंगफु
  कैमगंज
  कैमुर
  कैय्यट
  कैराण
  कैलास
  कैवर्त जात
  कैसर गंज
  कोइनिग, कार्ल रूडाल्फ
  कोइंबतूर
  कोइंब्रा
  कोइरी
  कोइल कुंतल
  कोकटनुर
  कोंकण
  कोंकणपुर
  कोंकणस्थ वैश्य
  कोंकणी
  कोंकणी भाषा
  कोकनाडा
  कोकंब
  कोका
  कोकिल
  कोकिलाव्रत
  कोको
  कोकोनॉर
  कोकोबेटें
  कोंगनोली
  कोंगाळव
  कोंगू देश
  कोच जात
  कौचाबंबा
  कोचिन
  कोचिनील किडे
  कोट
  कोंट, ऑगस्ट
  कोटकपुरा
  कोटगड
  कोटगळ
  कोटगिरी
  कोटचांदपूर
  कोटद्वार
  कोटपुतळी
  कोटा, संस्थान
  कोटा ता लु का
  कोटापल्ली
  कोटी
  कोटुमचगी
  कोटेश्वर
  कोट्टापट्टम्
  कोट्टायम्
  कोट्टारू
  कोट्टूरू
  कोट्रा किंवा सांगानी
  कोठारिया
  कोठी
  कोठी
  कोठूर
  कोड
  कोंडका
  कोंडगल
  कोंडगांव
  कोडचांद्री
  कोंडपल्ली
  कोडमगी
  कोंडविडु
  कोंडवीडू गाणदेव
  कोंडाणे
  कोंडाणें किल्ला
  कोडीनार
  कोडैकानल, ता लु का
  कोडौंग
  कोण्णूर
  कोतवाल
  कोत्रंग
  कोत्रा
  कोत्री, ता लु का
  कोथिंबीर
  कोंदिवटी लेणीं
  कोद्रु
  कोनारक
  कोनिग्जबर्ग
  कोनोल्ली कालवा
  कोन्नूर
  कोन्हे राम कोल्हटकर
  कोन्हेरराव फांकडे
  कोपनहेगन
  कोपरगाव
  कोपर्निकस निकोलस
  कोपळ
  कोपागंज
  कोप्प
  कोप्पल
  कोंबड्या
  कोबर्ग
  कोबी
  कोम-मौजे-कसबा
  कोमटी
  कोमारपाइक
  कोमिल्ल गांव
  कोयी
  कोरकई
  कोरपूट तहशील
  कोरफड
  कोरा
  कोरिंग
  कोरिया
  कोरिया संस्थान
  कोरी
  कोरूना शहर
  कोरेगांव (१)
  कोरेगांव (२)
  कोर्कू जात
  कोर्ट
  कोर्टरॉय
  कोर्डोफान
  कोयार्क लोक
  कोर्वइ
  को-हा
  कोल
  कोलकइ
  कोलगांग
  कोलघा
  कोलचिस
  कोलचेस्टर
  कोलंब, चार्लस आगस्टिन
  कोलंबस
  कोलंबस रा ज धा नी
  कोलंबिया
  कोलबेर
  कोलंबो
  कोलब्रुक
  कोलम
  कोलाचल
  कोलायन
  कोलार
  कोलार सरोवर
  कोलिकेर, रूडोल्फ आलबर्ट व्हॉन
  कोलेगल
  कोलेरिज सॅम्युअल टेलर
  कोलेरून
  कोलोन
  कोलोफोन
  कोलोरॅडो
  कोल्लंगड
  कोल्लमशक
  कोल्लैमलई
  कोल्हटकर, भाऊराव
  कोल्हा
  कोल्हाटी
  कोल्हाण
  कोल्हापूर
  कोवनो
  कोवेलंग
  कोश
  कोशिंब
  कोशी
  काशी
  कोष्टी
  कोष्ठ
  कोस
  कोसगी
  कोसम
  कोसल
  कोसीगी
  कोस्टारिका
  कोहइबाब
  कोहली
  कोहलू
  कोहळा
  कोहाट
  कोहिस्तान
  कोहीम
  कोहीर
  कोळसा
  कोळिंजन
  कोळी
  कोळीजात
  कोळ्ळीप्पाक्कई
  कौटिल्य
  कौण्डिन्य
  कौण्डिन्यपुर
  कौपर, वि ल्य म
  कौरव
  कौल
  कौशांबी
  कौषीतकी, ब्रा ह्म ण
  कौसल्या
  क्यबिन
  क्यवक्कू
  क्यान्डू, मेजर टी
  क्युरी, पेरी व मॅडम
  क्युरेषी
  क्यूबा
  क्यूमी
  क्यैकटो
  क्यैकमराव
  क्यैकलत
  क्यैक्कमी
  क्यैंगटन
  क्यैंगलोन
  क्यैंधकम
  क्योनपिआव
  क्यौकपदौंग
  क्यौकप्यू
  क्यौकक्यी
  क्यौक्तन
  क्यौक्ता
  क्यौक्से
  क्यौगोन
  क्रॅकौ
  क्रतु
  क्रप आल्फ्रेड
  क्रमवंत
  क्रायसीन
  क्रॉय सेंट
  क्राँस्टाट
  क्रियावाद
  क्रिसा
  क्रीट
  क्रूगर
  क्रून्स्टाड
  क्रेक
  क्रेसी
  क्रोपॉटकिन
  क्रोमाइट
  क्रौंचद्वीप
  क्लाइव्ह
  क्लासिअस, रूडाल्फ जुलिअस इम्यान्युएल
  क्लोजपेट
  क्लोरोफार्म
  क्विटो
  क्विबेक
  क्विलान
  क्वीन्स्टौन
  क्वीन्सलंड
  क्वील्हानी
  क्वेकर पंथ
  क्वेटापिशीन
  क्वेटा
 
  खगरिया
  खंगार
  खगौल
  खजुराहो
  खजुवा
  खजुहा
  खजूर
  खझर
  खटाव
  खटौली
  खट्वांग
  खंड
  खडक, ओ ळ ख
  खडकवासलें तलाव
  खडकी
  खंडगिरी
  खंडायत
  खंडाळ
  खंडाळा
  खडीचा दगड
  खडीचें काम
  खंडपरा
  खंडेराव गायकवाड
  खंडेराव गुजर
  खंडेराव दाभाडे
  खंडेराव हरि
  खंडेराव होळकर
  खंडेलवाल
  खंडेला
  खंडोजी माणकर
  खंडो बल्लाळ
  खंडोबा
  खतें

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .