प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग अकरावा : काव्य - खतें 
      
कुरुंबा.- कुरुबा, कुरमा, मद्रास, म्हैसूर, हैदराबाद व कुर्ग या भागांतून यांची वस्ती आहे. एकंदर लो. सं. (१९११) ९४७६१९. कांचीच्या पल्लव राजांच्या सैन्यांत यांचा विशेष भरणा असे. जंगलांत रहाणारे कुरुंबा आणि धनगराचा व कोष्ट्याचा धंदा करणारे कुरुंबालोक यांमध्यें असलेल्या संबंधाविषयीं वाद असला तरी खानेसुमारीच्या  रिपोर्टावरून कुरुंबा, कुरुबा व कुरुमा हीं सर्व नांवें थोड्या फरकानें बहुधा एकाच जातीचीं वाचक होत असें दिसून येतें. म्हैसूरच्या रानटी कुरुंबा लोकांचे दोन वर्ग आढळतात. बेट्टा अथवा डोंगरावर राहणारे कुरुंबा आणि जेनू अथवा मध काढणारें कुरुंबा. बेट्टा वर्ग जेनूपेक्षां जास्त सुखी दिसतो. बेट्टा जातीचा धंदा शेती करणें हा आहे. बेट्टा लोक केस वाढवितात, जेनू केस काढतात. बेट्टा स्त्री अंगभर वस्त्र धारण करिते, पण गरीब जेनू त्या बाबतींत दरिद्री असलेली आढळते. बेट्टा व जेनूमध्यें विवाहसंबंध होत नाहींत. बेट्टा जात माहुताच्या धंद्यांत प्रवीण असते. काड्र कुरुंब हे झोंपड्या बांधून रहातात. ते शेती करितात तथाप हत्ती पकडण्याच्या कामीं ते फार प्रवीण आहेत. सच्चेपणा हा गुण या जातीचा विशेष असल्यामुळें ते विश्वासार्ह झाले आहेत.

वायनाड, कालिकत व मलबारचे एरनाड तालुके येथें असणार्‍या कुरुंबांचे मुल्लू, जेन व ऊराळी असे तीन विभाग असून मुल्लूंचा धंदा शेती आहे व जेनां चा धंदा टोपल्या तयार करणें हा आहे. हे सर्व लोक धनुष्यबाण वापरतात. जेन कुरुंबांची देवता मस्ति नांवाची आहे. धर्म व वागणूक यासंबंधीं ऊराळी जातीचे लोक मुल्लू व जेन यांहून थोडे भिन्न आहेत.

निलगिरी व वायनाड येथील कुरुंबांत मुल्लू, बेट्टा, ऊराळी, टेन व टच्चनादन, मूप्पन अशा पोटजाती आहेत. यांपैकीं पहिली व शेवटची जात मल्याळी भाषा बोलणारी आहे. इतर जातीचे लोक कानडी बोलतात. निलगिरी डोंगरानजीक असलेलीं कुरुंबांचीं खेडीं म्हणजे चार पांच झोपड्यांचा एक एक गटच होय. जमिनींत धान्याची लागवड करून शिवाय जंगलांतील मध, डिंक इत्यादि वस्तू देऊन व्यापारी लोकांशीं ते फेरमोबदल्याचा व्यवहार करतात. कांही लोक काफीच्या कारखान्यांत काम करून मजुरी मिळवितात. कांहीं वाजंत्र्यांचाहि धंदा करितात. कांहीं लोक टोपल्या विणून उपजीविका करितात.  त्यांच्या स्त्रिया घरगुती कामांशिवाय अन्य व्यवसाय करीत नाहींत.

कांहीं कुरुंबा लोक शिवाची उपासना करितात, व त्यांच्या स्त्रिया कपाळास शिवाचा तिलक लावितात. कांहीं कुरिबन नांवाच्या देवतेची उपासना करितता. मुस्नी नांव धारण करणार्‍या शिवपत्‍नीचीहि उपासना करण्यांत येते. हिरीयादेव नांवाच्या पाषाणमूर्तीस कांहीं भजतात. या देवास बकरें अर्पून प्रसाद पुजार्‍यास दिला जातो. पोनीं येथील डोंगरावर एक देवता असून त्या ठिकाणीं प्रतिवर्षी लोक यात्रेस जातात.

निलगिरी येथील कुरुंबामध्यें कित्येक भावांत एकच समाईक बायको करितात अशीं माहिती सांपडते (कास्ट्स अ‍ॅन्ड ट्राइब्ज ऑफ इंडिया, पान १६९). त्यांच्यांत लग्नसंस्कार असा नाहींच असेंहि सांगण्यांत येतें. तथापि नवरा बायको यांनीं परस्परांवर जलसिंचन करणें, मेजवान्या होणें व सोळा नामकर जातींत रूढ असल्याप्रमाणें वधूने तंबाखूच्या पानाच विडी उभय पक्षांकरितां तयार करणें इत्यादि प्रकार रानटी लोकांच्या लग्नसंस्कारांचें प्राथमिक स्वरूप व्यक्त करितात.

औषधी मुळ्या व वनस्पती यांचें ज्ञान कुरुंबन लोकांनां चांगलें असते. जंगली कुरबन व नगरवासी करुंबन यांच्यात वैमनस्य असतें व त्यांनां कुरुंबनांच्या जादुगिरीचा व भुताटकीचा मोठा धाक असतो. कोणतीहि सांथ, अपमृत्यू, रुग्णावस्था किंवा आपत्ति आली असतां या सर्व गोष्टी कुरुंबनांमुळें घडून येतात असा सर्वत्र समज झालेला आहे. तोडा नांवाच्या जातीला तर यांची दहशतच बसली आहे. कुरुंबन जातीचा दुसरा नाद म्हणजे मधमाशांची पोळीं जमा करून मध काढणें हा होय. आपल्या तीक्ष्ण दृष्टीनें ते अगदीं अडचणींच्या जागेंतील पोवळें अचुक शोधतात व त्याठिकाणीं दोन काठ्या पुरून ठेवतात. या काठ्या पाहिल्यानंतर त्या पोंवळ्याकडे पाहण्याचीसुद्धां इतरांस छाती होत नाहीं. मद्य व तंबाखू यांचें तें सेवन करितात व काळोख्या रात्री दिवट्या घेऊन एखाद्या गव्याचा वध करतात व त्याचें मांस खातात. म्हैसूर येथील अरण्यांत राहणारे कुरुंबन हे घर्षणानें अग्नि उत्पन्न करतात. तोडा जातीचे लोक ज्या रीतीनें विस्तव तयार करितात तीच रीत यांचीहि असते. चकमकीनें विस्तव करण्यास जीं उपकरणें लागतात तींच साधारणतः यांच्यांत वापरली जातात.

वायनाड येथील सोन्याच्या खाणींत कुरुंबन लोकांचा चांगला उपयोग झाल्याची प्रसिद्धि आहे. निलगिरीच्या आसमंतांत असलेले नायक लोक व कुरुंबन यांच्यांत फरक आहे. त्या दोन्ही वर्गांत रोटीबेटीव्यवहार होत नाहींत. नायक लोक स्वतःस कुरुंबनापेक्षां उच्च दर्जाचे समजतात. त्यांचीं स्वतंत्र देवळें असून धार्मिक बाबतींत कुरुंबनांशीं त्यांचा संबंध येत नाहीं. नायक जात निबिड अरण्यांत वस्ती करून रहाते. परंतु कुरुंबनांचा यूरोपीयन मेळेवाल्यांशीं संबंध येऊं लागला आहे. कुरुंबनाला नायकांचा मोठा दरारा वाटतो. दोन्ही जातींच्या भाषा कानडीपासून झालेल्या असल्या तरी नायक व कुरुंबन यांच्या भाषांत थोडा भेद आढळून येतो. या दोन्ही जातींचे पूजारी एकच असतात. त्यांच्यांतील विरोध अलीकडे कमी होऊं लागला आहे असें दिसतें. [थर्स्टन. से. रि; डुब्रेल-पल्लव; एटना. सर्व्हे. पु. १].

बनवासी कदंब लोक हेच कुरुंबा होत असें कांहीं म्हणतात. कुरुंबासंबंधानें दुसरी अशी समजूत आहे कीं दक्षिण प्रांतांतलें यादव घराणें यांपैकीच होतें. दक्षिणेंतील धनगर, बंगालमधील सोंथल व अहीर जातीशीं यांचा संबंध होता एवढीच गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. पण त्या बाबतींत दुसरा पुरावा नाहीं. हरगर लोकांची एक शाखा धनगरांत आढळते तींत कांहीं कुरुंबा सांपडत असून खिल्लारी नांवाची दुसरी एक जात नजरेस येते. ही खिल्लारी जात आपले बकर्‍यांचे कळप घेऊन एका ठिकाणापासून दुसर्‍या ठिकाणीं अशी फिरत असते.

मुंबई इलाख्यांतील कुरुंबाचें मुख्य २ वर्ष आहेत ते हत्ती कंकण व उनीकंकण हे होत. या दोघांत रोटीव्यवहार चालतो: बेटी व्यवहार मात्र नाहीं. हत्तीकंकण लोक सुती माल व उनीकंकण लोंकरी माल करणारे असतात. तिसरा एक वर्ग यांचा आढळतो त्याला हंडे कुरुंबा किंवा हंडे वजीर असें नांव असून ते लिंगायत पंथाचे असतात व ते मांस खातात. हत्तीकंकण धनगरांच्या मुलीशीं त्यांचें लग्न होऊं शकतें. परंतु लग्न झाल्यावर मुलीला पुनरपि आपल्या आईबापांच्या घरीं कधींच पाठवीत नाहींत. हत्तीकंकण धनगरांत खिल्लारी, संगर व हटकर अशा जाती असून त्यांत रोटीबेटीव्यवहार चालतात.

कानड्यांत व्यभिचारी बायका, विधवा व ज्यांनां नवरे मिळत नाहींत अशा मुली हलक्या जातींतल्या मनुष्याजवळ बायको म्हणून रहातात. अशा बायकांनां कटिगुरू अथवा वेश्या म्हणतात. [सेन्सस रिपोर्ट मुंबई १९११]. या बायका जातींत असून त्यांच्या मुलांचीं लग्नें कुरुंबा धनगरांच्या मुलीशीं जुळतात. लग्नाची मागणी कोणत्याहि पक्षाकडून होते. कुरुंबा धनगर गाईचें व डुकराचें खेरीज करून बाकीचें मांस खातात व दारु पितात. यांच्या देवाचें नांव वीराप्पा असून त्याचे पुजारी जरी कुरबन धनगरांपैकीं असतात तरी त्यांनां वडेर म्हणतात व हे कुरबन धनगरांचे पिढीजाद गुरु होत. यांच्यांत मृतासंबंधीं विधी आहेत तेच बहुधा करुंब लोकांत प्रचारांत असतात. यांच्यांत जातपंचायती आहेत. [एन्थावेन].

   

खंड ११ : काव्य - खते  

  काव्य

  काव्हूर

 

  कॉव्हेंट्री
  काश
  काशी
  काशीनाथोपाध्यायं
  काशीपूर, त ह शी ल
  काशीफळ
  काशीबाई पेशवे
  काशीराज पंडित
  काश्गर
  काश्मीर संस्थान
  काश्मीरी
  काश्मीरी ब्राह्मण
  काश्मिरी भाषा
  काश्मोर
  काश्यप
  काष्टिन
  कास
  कासगंज त ह शी ल
  कासरगोड, ता लु का
  कासलपुरा
  कांसव
  कासार
  कांसार - वाणी
  कासारबारी (द्वार)
  कासाला
  कासिया
  कासीमबझार
  कासूर
  कासेगांव (१)
  कासेगांव
  कॅस्टेलो ब्रंको
  कास्पियन समुद्र
  काहूत
  काळपुळी
  काळहोळ
  काळाआजार
  काळा चौतरा
  काळा पहाड
  काळा बाग, ज मी न दा री
  काळा बाग छावणी
  काळासमुद्र
  काळी नदी
  काळी सिंध
  किउंथल
  किओटो
  किंकर
  किंकरी
  किक्ली
  किग्गतनाड
  किंग्जटाउन
  किंग्जलिन
  किंग्स्टन
  किचनेर लॉर्ड (१८५०-१९१६)
  किच्चौंचा
  किट्स सेंट
  किंडत, पो ट जि ल्हा
  किंडर गार्टन
  किड् बेंजामिन (१८५८)
  कित्तुर
  किंनगिन ता लु का
  किनवत
  किनवत जंगल
  किनु
  किन्नर
  किन्हई
  किन्हळ
  किंपुरूषवर्ष
  किबमरो
  किंबर्ले
  किमेदिजमीनदार
  किरगेरी
  किरवंत
  किरवळें
  किराईत
  किराकत
  किरात
  किरार
  किरीटी
  किरौली
  किर्घी
  किर्चाफ, गुस्टाब राबर्ट
  किर्मीर
  किर्लोस्कर, बळवंत पाडुरंग उर्फ अण्णासाहेब
  किलकिल यवन
  किल सैफुल्ल
  किल सोभ सिंध
  किलार्ने
  किलिमनूर
  किलिमांजारो
  किल्लेकोट व तटबंदी
  किलहार्न डॉ. एफ्
  किशनगंज, पो ट वि भा ग
  किशनगड सं स्था न
  किशनचंद
  किशोरगंज पो ट वि भा ग
  किष्किंधा
  किसान
  कीकट
  कीचक
  कीचक जात
  कीटक अथवा षट्पद
  कीटस् जॉन
  कीन चार्लस सॅम्युएल
  कीफ, प्रां त
  कीर
  कीरतपूर
  करिथर
  कीर्तन
  कीर्तने, नि ळ कं ठ ज ना र्द न
  कीर्तने, विनायक जनार्दन
  कील
  कीलकरै
  कीलिंग बेटें
  कुकरमुंडे
  कुकी
  कुंकुमवृक्ष
  कुकुर
  कुंकू
  कुक्शी
  कुक्सहॅवन
  कूंग्ययोन
  कुंच, त ह शी ल
  कुचबिहार, सं स्था न
  कुचला
  कुंचावन
  कुंजपुर
  कुंजर
  कुंजा
  कुंजुरी
  कुंज्रा
  कुटकी
  कुटासा
  कुटुंब
  कुट्टापरान्तक
  कुठार
  कुडची
  कुंडल
  कुडलगी
  कुडवक्कल
  कुडवासल
  कुडळा
  कुडा
  कुंडापूर ता लु का
  कुडालोर ता लु का
  कुडाळ
  कुडाळदेशकर ब्राह्मण
  कुडाळसंगम
  कुंडिनपुर
  कुडुमी
  कुडें
  कुणकुंबी
  कुणबी
  कुतउलआमारा
  कुंतनहसहळ्ळी
  कुंतल
  कुंताप
  कुंति
  कुंतिभोज
  कुतियान
  कुंती
  कृतुबदिया
  कुत्तालम्
  कुत्बमिनार
  कुत्बशहा
  कुत्बशाही
  कुत्बुद्दीन-ऐबक
  कुत्रा
  कुत्रु
  कुत्स
  कुंदकुंदाचार्य
  कुंदगोळ
  कुंदरेमुख
  कुंदा टेंकडी
  कुंदा तहशील
  कुनिगल
  कुनिहार
  कुन्ड्ट
  कुन्ननकुलम्
  कुन्नूर
  कुन्हळ
  कुंबुम्
  कुबेर
  कुब्ज विष्णुवर्धन
  कुब्जा
  कुंभ
  कुंभकर्ण
  कुंभकोणस्
  कुंभराणा
  कुंभळगड
  कुंभा
  कुंभार
  कुंभारकाम
  कुंभारडी डोंगर
  कुंभेर
  कुंभोज
  कुम
  कुमठा ता लु का
  कुमाऊन
  कुमार
  कुमारखली
  कुमारजीव
  कुमारदेवी
  कुमारधारी
  कुमारपाल
  कुमारराज
  कुमारिल भट्ट
  कुयली
  कुरकुंब
  कुरंगगड-अलंगगड
  कुरडू
  कुरम एजन्सी
  कुरम नदी
  कुरमवार
  कुरमी
  कुरवा
  कुरसेंग पो ट वि भा ग
  कुराण
  कुराबर

  कुरिग्राम पो ट वि भा ग

  कुरू
  कुरूजांगल
  कुरूंद
  कुरूंदवाड
  कुरूनेगॅला
  कुरूपांचाल
  कुरूंबा
  कुरूंब्रनाड
  कुरूयुद्ध
  कुरूवर्ष
  कुरूष्पाल
  कुरूक्षेत्र
  कुर्तकोटी
  कुर्दिस्तान
  कुर्ला
  कु-हा
  कु-हाडखुर्द्द
  कुल
  कुलपहार
  कुलशेखर
  कुलशेखरपट्टणम्
  कुलाची
  कुलाबा
  कुलाबा किल्ला
  कुलित्तलइ
  कुलुइन्सूर अथवा कुटेश्वर
  कुलु तहशील
  कुलुहा
  कुवम
  कुवलयापीड
  कुवलाश्व
  कुश
  कुशद्वीप
  कुशध्वज
  कुशनाभ
  कुशलगड
  कुशस्थली
  कुशान
  कुशाव
  कुशावर्त
  कुशिनगर
  कुष्ठ
  कुष्तगी
  कुष्तिया
  कुसवन
  कुसाजी भोंसले
  कुसुगल
  कुसुंबा
  कुंहरसेन
  कुळकर्णी
  कुळिथ
  कूका
  कूटमाळी
  कूडलगी
  कूंदियन
  कूबा
  कूर्ग
  कूर्म
  कूर्मदास
  कूर्मपुराण
  कृतवर्मा
  कृति
  कृत्तिका
  कृत्तिवास
  कृप
  कृपाराम
  कृमिसमूह
  कृषिकर्म किंवा शेती
  कृष्ण
  कृष्णकवि
  कृष्णगर
  कृष्णदत्त
  कृष्णदयार्णव
  कृष्णदास
  कृष्णदासमुद्गल
  कृष्णदेवराय
  कृष्णदेव होयसळ
  कृष्णद्वैपायन
  कृष्णनाईक वरंगळकर
  कृष्णमूत्र ज्वर
  कृष्ण याज्ञवलकी
  कृष्णराजपेठ
  कृष्णराव खटावकर
  कृष्णराव बल्लाळ काळे
  कृष्णाकुमारी
  कृष्णागिरी
  कृष्णा जिल्हा
  कृष्णाजी कंक
  कृष्णाजी त्रिमल
  कृष्णाजी नाईक जोशी
  कृष्णाजी भास्कर
  कृष्णाजी विनायक सोहोनी
  कृष्णा नदी
  कृष्णान्वक
  केअर्नस, जॉन एलियट
  केइ द्वीपसमूह
  केओंझर संस्थान
  केकती
  केकय
  केकरी
  केकुल फ्रेडरिक ऑगस्ट
  केंजळगड, अथवा घेरखेळज किल्ला
  केटर हेन्री
  केटी
  केटो मार्कस पो र्शि अ स
  केटो मार्कस दुसरा
  केडीझ
  केणी
  केदारनाथ
  केदारभट्ट
  केंदूर
  केंदूली
  केंद्रापारा
  केन
  केनिया
  केनिया पर्वत
  केनिलवर्थ
  केन्सिंग्टन
  केप कोस्ट
  केप टाउन
  केप प्राव्हिन्स
  केप्लर योहान
  केंब्रिज
  केरल
  केरवली
  केराढी
  केरूर
  केरो
  केलडी
  केलसी
  केला
  केल्व्हिन विल्यम थामसन लॉर्ड
  केवट
  केवडा
  केशर
  केशव
  केशवचंद्र सेन
  केशवपुर
  केशवस्वामी
  केशी
  केशोरइपाटण
  केसरिया
  केसरी
  केसरीनाथ
  केसरीय
  केसीध्वज
  केसो भिकाजी दातार
  केळ
  केळवाडा
  केळवाडी
  केळवे माहीम
  केळापुर
  केळोद
  कैकाडी
  कैकुबाद
  कैकेयी
  कैकोलन
  कैटभ
  कैथल
  कैफेंगफु
  कैमगंज
  कैमुर
  कैय्यट
  कैराण
  कैलास
  कैवर्त जात
  कैसर गंज
  कोइनिग, कार्ल रूडाल्फ
  कोइंबतूर
  कोइंब्रा
  कोइरी
  कोइल कुंतल
  कोकटनुर
  कोंकण
  कोंकणपुर
  कोंकणस्थ वैश्य
  कोंकणी
  कोंकणी भाषा
  कोकनाडा
  कोकंब
  कोका
  कोकिल
  कोकिलाव्रत
  कोको
  कोकोनॉर
  कोकोबेटें
  कोंगनोली
  कोंगाळव
  कोंगू देश
  कोच जात
  कौचाबंबा
  कोचिन
  कोचिनील किडे
  कोट
  कोंट, ऑगस्ट
  कोटकपुरा
  कोटगड
  कोटगळ
  कोटगिरी
  कोटचांदपूर
  कोटद्वार
  कोटपुतळी
  कोटा, संस्थान
  कोटा ता लु का
  कोटापल्ली
  कोटी
  कोटुमचगी
  कोटेश्वर
  कोट्टापट्टम्
  कोट्टायम्
  कोट्टारू
  कोट्टूरू
  कोट्रा किंवा सांगानी
  कोठारिया
  कोठी
  कोठी
  कोठूर
  कोड
  कोंडका
  कोंडगल
  कोंडगांव
  कोडचांद्री
  कोंडपल्ली
  कोडमगी
  कोंडविडु
  कोंडवीडू गाणदेव
  कोंडाणे
  कोंडाणें किल्ला
  कोडीनार
  कोडैकानल, ता लु का
  कोडौंग
  कोण्णूर
  कोतवाल
  कोत्रंग
  कोत्रा
  कोत्री, ता लु का
  कोथिंबीर
  कोंदिवटी लेणीं
  कोद्रु
  कोनारक
  कोनिग्जबर्ग
  कोनोल्ली कालवा
  कोन्नूर
  कोन्हे राम कोल्हटकर
  कोन्हेरराव फांकडे
  कोपनहेगन
  कोपरगाव
  कोपर्निकस निकोलस
  कोपळ
  कोपागंज
  कोप्प
  कोप्पल
  कोंबड्या
  कोबर्ग
  कोबी
  कोम-मौजे-कसबा
  कोमटी
  कोमारपाइक
  कोमिल्ल गांव
  कोयी
  कोरकई
  कोरपूट तहशील
  कोरफड
  कोरा
  कोरिंग
  कोरिया
  कोरिया संस्थान
  कोरी
  कोरूना शहर
  कोरेगांव (१)
  कोरेगांव (२)
  कोर्कू जात
  कोर्ट
  कोर्टरॉय
  कोर्डोफान
  कोयार्क लोक
  कोर्वइ
  को-हा
  कोल
  कोलकइ
  कोलगांग
  कोलघा
  कोलचिस
  कोलचेस्टर
  कोलंब, चार्लस आगस्टिन
  कोलंबस
  कोलंबस रा ज धा नी
  कोलंबिया
  कोलबेर
  कोलंबो
  कोलब्रुक
  कोलम
  कोलाचल
  कोलायन
  कोलार
  कोलार सरोवर
  कोलिकेर, रूडोल्फ आलबर्ट व्हॉन
  कोलेगल
  कोलेरिज सॅम्युअल टेलर
  कोलेरून
  कोलोन
  कोलोफोन
  कोलोरॅडो
  कोल्लंगड
  कोल्लमशक
  कोल्लैमलई
  कोल्हटकर, भाऊराव
  कोल्हा
  कोल्हाटी
  कोल्हाण
  कोल्हापूर
  कोवनो
  कोवेलंग
  कोश
  कोशिंब
  कोशी
  काशी
  कोष्टी
  कोष्ठ
  कोस
  कोसगी
  कोसम
  कोसल
  कोसीगी
  कोस्टारिका
  कोहइबाब
  कोहली
  कोहलू
  कोहळा
  कोहाट
  कोहिस्तान
  कोहीम
  कोहीर
  कोळसा
  कोळिंजन
  कोळी
  कोळीजात
  कोळ्ळीप्पाक्कई
  कौटिल्य
  कौण्डिन्य
  कौण्डिन्यपुर
  कौपर, वि ल्य म
  कौरव
  कौल
  कौशांबी
  कौषीतकी, ब्रा ह्म ण
  कौसल्या
  क्यबिन
  क्यवक्कू
  क्यान्डू, मेजर टी
  क्युरी, पेरी व मॅडम
  क्युरेषी
  क्यूबा
  क्यूमी
  क्यैकटो
  क्यैकमराव
  क्यैकलत
  क्यैक्कमी
  क्यैंगटन
  क्यैंगलोन
  क्यैंधकम
  क्योनपिआव
  क्यौकपदौंग
  क्यौकप्यू
  क्यौकक्यी
  क्यौक्तन
  क्यौक्ता
  क्यौक्से
  क्यौगोन
  क्रॅकौ
  क्रतु
  क्रप आल्फ्रेड
  क्रमवंत
  क्रायसीन
  क्रॉय सेंट
  क्राँस्टाट
  क्रियावाद
  क्रिसा
  क्रीट
  क्रूगर
  क्रून्स्टाड
  क्रेक
  क्रेसी
  क्रोपॉटकिन
  क्रोमाइट
  क्रौंचद्वीप
  क्लाइव्ह
  क्लासिअस, रूडाल्फ जुलिअस इम्यान्युएल
  क्लोजपेट
  क्लोरोफार्म
  क्विटो
  क्विबेक
  क्विलान
  क्वीन्स्टौन
  क्वीन्सलंड
  क्वील्हानी
  क्वेकर पंथ
  क्वेटापिशीन
  क्वेटा
 
  खगरिया
  खंगार
  खगौल
  खजुराहो
  खजुवा
  खजुहा
  खजूर
  खझर
  खटाव
  खटौली
  खट्वांग
  खंड
  खडक, ओ ळ ख
  खडकवासलें तलाव
  खडकी
  खंडगिरी
  खंडायत
  खंडाळ
  खंडाळा
  खडीचा दगड
  खडीचें काम
  खंडपरा
  खंडेराव गायकवाड
  खंडेराव गुजर
  खंडेराव दाभाडे
  खंडेराव हरि
  खंडेराव होळकर
  खंडेलवाल
  खंडेला
  खंडोजी माणकर
  खंडो बल्लाळ
  खंडोबा
  खतें

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .