प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग अकरावा : काव्य - खतें   
     
केरो- आधुनिक ईजिप्‍तची कायरो राजधानी. हें नाईल नदीच्या कांठीं अलेक्झांड्रियाच्या नैऋत्येस १३० मैल व सुवेझच्या पूर्वेस १४८ मैल आहे. या शहराचें क्षेत्रफळ ८ चौरस मैल असून येथें एक किल्ला आहे. १९ व्या शतकाच्या मध्यापासून आतांपर्यंत याची लोकसंख्या व आकार दुप्पट झाला आहे. १९१७ मध्यें लोकसंख्या सुमारें ८ लाख होती. पैकीं मुसुलमान ६ लक्षांवर होते. उच्च दर्जाचे देश्य लोक तुर्क अथवा अर्धतुर्क रक्ताचे आहेत. दुसर्‍या जाती पुष्कळ असून त्यांत ग्रीक, इतालियन, ब्रिटिश, फ्रेंच व ज्यू लोक फार आहेत. येथील रोगट हवेमुळें पूर्वी मृत्युसंख्या फार होती. ब्रिटिशांच्या ताब्यांत गेल्यापासून या शहरची आरोग्याच्या बाबतींत बरीच सुधारणा झाली व आतां हवा साधारणतः आरोग्यकारक आहे. सर्वसाधारण उष्णमान ६८ श. असतें.

दळणवळण:- दळणवळणाचे मार्ग सुधारण्यासाठीं आरोग्यदृष्ट्या निरनिराळ्या सुधारणा करण्यासाठीं महायुद्ध सुरू होईपावेतों जारीचे प्रयत्‍न करण्यांत आलें. १९१२ मध्यें बुलाक येथें नाईल नदीवर नवीन पूल बांधण्यांत आला. १९१३ मध्यें व्यापारासाठीं हेलवान व केरो यांच्या दरम्यान सडक बांधण्यांत आली. तसेंच कैरो येथें बिनतारी विद्युदगृह उघडण्यांत आलें. वैमानिक स्टेशनहि १९१४ सालीं बांधण्यांत आलें. महायुद्ध सुरू असतांना शहराच्या पूर्व भागांतील सांचलेली माती खणण्यांत येऊन ती जागा स्वच्छ करण्यांत आली व त्या ठिकाणीं निरनिराळ्या कचेर्‍या बांधण्यांत आल्या.

१९१८ मध्यें अरबांच्या मुलुखगिरीपासून तों मेहमेतअलीच्या कारकीर्दीपर्यंतच्या सर्व जुन्या इमारती सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेंच जुनें केरो येथें असलेल्या काश्रेष शॅम हा रोमन किल्ला शाबूत ठेवण्यासाठीं एक पुराणवस्तुसंरक्षक कायदा पास करण्यांत आला. हा किल्ला खणण्याचें काम सुरू करण्यांत आलें व त्यांत पुष्कळ जुन्या वस्तू सांपडल्या. इब्न एलनची मशीद महायुद्धाच्या अमदानींत उपलब्ध झाली. बिवर्सच्या मशिदींत पूर्वी कसाईखाना होता तो तेथून काढण्यांत येऊन तेथें १९१८-१९ च्या दरम्यान सुंदर बाग करण्यांत आली. बुलाक येथें व दहेरच्या मशिदीच्या आसपास नवीन सार्वजनिक बागा करण्यांत आल्या. सुलतानिया ग्रंथसंग्रहालयाची पुनर्घटना करण्यांत आलीं. १९२० सालीं या ग्रंथालयांत १२००० पुस्तकसंग्रह होता व त्यांत पौर्वात्य देशाबद्दलची माहिती देणारी ४०,००० पुस्तकें होती. शहररचनेच्या नव्या कल्पना महायुद्ध सुरू झाल्यामुळें मागें पडल्या. पण त्या कल्पनांना आतां हळूहळू मूर्त स्वरूप देण्याचें प्रयत्‍न चालू आहेत.

केरोचा व्यापार मुख्यतः मालाची नेआण करण्याचा आहे. सुदानमधून हस्तिदंत, कातडें, उत्तर ईजिप्‍तमधून कापूस व साखर, हिंदुस्थानांतून नीळ व शाली हे व्यापाराचें जिन्नस येतात. कागदाच्या गिरण्या व कापसाच्या गिरण्या येथें आहेत. रेशमाचा माल, बंदुकीची दारू व कमावलेलीं कातडीं येथें तयार होतात. येथें एक वस्तुसंग्रहालय असून त्यांत जुन्या वस्तूंचा मौल्यवान संग्रह आहे.

इतिहास— ईजिप्‍त अरब लोकांच्या ताब्यांत जाण्यापूर्वी येथें मोकळें मैदान होतें. हल्लीच्या शहराच्या जवळ बाबिलॉन ही अति प्राचीन वसाहत होती व ती मेंफिसच्या ताब्यांत असावी असें वाटतें. ईजिप्‍त जेव्हां इराणी लोकांनीं जिंकला तेव्हां बाबिलॉन शहर (ख्रि. पू. ५२५ च्या सुमारास) बसविलें गेलें. रोमन लोकांनी तेथें एक किल्ला बांधला. बाबिलॉन शहर नष्ट झालें तरी किल्ला राहिला आहे. केरोलाच बाबिलॉन म्हणत असत अशाबद्दलहि पुरावा सांपडतो. खुद्द केरो ईजिप्‍तची चौथी मुसुलमानी राजधानी आहे. नवें शहर लवकरच महत्वाचें ठिकाण झालें. ही खलिफानें नेमलेल्या नायबाची रहाण्याची जागा होती. अमिरानें एलफोस्टांट नांवाची सर्वांत जुनी राजधानी स्थापली. याला मश्र हें नांव मिळालें व तें कायरोबद्दल व मेंफिसबद्दल अरब लोक उपयोगांत आणीत होते. उमईद वंशाच्या र्‍हासानंतर इ.स. ७५० त सुलेमाननें `एल अस्कार’ शहर बसविलें. व तें अब्बासीद खलिफाच्या प्रतिनिधीचें ठिकाण झालें. ८७३ च्या सुमारास एल्. कटइ नांवाची राजधानी स्थापण्यांत आली. व ती राजघराण्याची राहण्याची जागा होती. परंतु लवकरच हें शहर लुटलें गेलें. हल्लीचें `कायरो’ शहर येथेंच वसलेलें आहे.

इ. स. ९६८ मध्यें ईजिप्‍त जिंकणार्‍या जोहर-एल कैदनें नवीन राजधानी स्थापली, व तिला एल `काहिरा’ म्हणजे विजयी असें नांव दिलें व या नांवाचा अपभ्रंश कैरो असा झाला. हल्लींच्या राजधानीचा १/४ भाग या शहरानें व्यापलेला होता. हळूहळू हें एलफोस्टांटपेक्षां मोठें झालें व त्यालाच मिसर म्हणूनं लागलें.

इ.स. ११७६ मध्यें ख्रिस्ती धर्मयोद्ध्यांनी यावर स्वारी केली परंतु त्यांनां यश आलें नाहीं. १५१७ त तुर्क लोकांनीं हें शहर जिंकलें व तेव्हांपासून याचा र्‍हास होऊं लागला. १७९८ मध्यें हें शहर फ्रेंच लोकांनी जिंकलें; परंतु ११०१ त त्यांनां इंग्रज व तुर्क लोकांनीं हांकलून दिलें व शहर तुर्क लोकांनां देण्यांत आलें. १८११ मध्यें तुर्कांचा प्रतिनिधि मेहमेतअली यानें मामेलुक लोकांची कत्तल करून तो त्या देशाचा स्वतः मालक झाला. व केरो स्वतंत्र राज्याची राजधानी झाली. १८८९ मध्यें केरो ब्रिटिशांनीं घेतलें व कांहीं ब्रिटिश सैन्य अद्याप किल्ल्यांत रहातें. १९१९ सालीं केरोमध्यें मोठें बंड होऊन झगलूलपाशा व त्याचे तीन साथीदार यांनां हद्दपार करण्यांत आलें. पण ईजिप्‍तला स्वराज्य मिळाल्यावर झगलूलला परत आणलें.

सुवेझपासून केरो २४७ मैल असून जाण्याला रल्वे आहे. याचें जुनें केरो व न्यू केरो असे दोन भाग असून दोहोंला जोडणारी विजेची रेल्वे आहे. न्यू केरोची मांडणी फार उत्तम व रेखीव आहे. येथें जुना किल्ला, जनावरांची बाग, म्यूझियम (पुराणवस्तुसंग्रहालय) व त्यांतील ममीज (म्हणजे रासायनिक कृतीनें बिलकुल बिघडूं न देतां राखून ठेवलेलीं ईजिप्‍तमधील पुरातन माणसें, कुत्रीं, मांजरें पक्षी, साप, सुसरी यांचीं प्रेतें), अरबी भाषेंतील ग्रंथांचा मोठा संग्रह असलेली लायब्ररी, अरबी युनिव्हर्सिटी, एझबेके बाग, इत्यादि ठिकाणें पहाण्यासारखीं आहेत. परंतु सर्वांत महत्वाचें पाहण्याचें ठिकाण म्हणजे जगांतील सात आश्चर्यांपैकीं [१ ईजिप्तांतील पिरामिड २ बाबिलोन येथील सेमिरामिसचे बाग; ३ ऑलिपिया येथील झसूचा पुतळा; ४ एफेसिस येथील आर्टोमिसचें देवालय; ५ हालिकार्नेसस येथील मॉसोलियम; ६ र्‍होडस येथील कलोसस; ७ आलेक्झांड्रिया येथील फारॉस लाईट हाऊस किंवा बाबिलोनियाच्या भिंती] एक आश्चर्य जे ईजिप्‍तमधील `पिरामिड’ तें होय. शहरापासून पिरामिडपर्यंत ट्रामगाड्या असून जाण्यास १।। तास लागतो. वाटेंत नाईल नदीच्या विस्तीर्ण पात्रावरील पूल लागतो. पिरामिड उंचवट्यावर बांधलेले असून भोंवताली रुक्ष वाळवंट आहे. सर्वांत मोठा पिरामिड ४५१ फूट उंच असून बुडाशी लांबी व रुंदी दोन्ही सारख्याच म्हणजे ७५० फूट आहेत. या एकट्यानें १३ एकर जमीन व्यापिली आहे. याच्या जवळ आणखी दोन पिरामिड असून त्यांपैकीं एकाची उंची ४४७ फूट व दुसर्‍याची २०३ फूट आहे. हे पिरामिड मोठाले ओबडधोबड दगड रचून केलेले असून त्यांवरील चुन्याच्या गिलाव्यावर अनेक-चित्रे व लेख होते. पण त्यांपैकी फार थोडे शिल्लक आहेत. तेथून थोड्या अंतरावर `स्फिंक्स’ आहे. या स्फिंक्सची आकृति पंख असलेल्या सिंहासारखी असून तोंडाकडील भाग मात्र स्त्रीच्या आखाराचा आहे. या स्फिंक्सचे नाक, डोळे वगैरे अवयव मोडून गेल्यानें सध्या ते फार विद्रुप दिसतात. तेथून जवळच जुन्या काळचीं पुरून गेलेलीं ईजिप्‍तमधील देवळें अलीकडे उकरून काढलेलीं आहेत. हीं ठिकाणें पहाण्यास उन्हाळ्यातून रेती तुडवीत जाणें शक्य नसल्यामुळें भाड्यानें मिळणार्‍या उंटावरून किंवा गाढवावरून जाणें सोईचें असतें.

ईजिप्‍तमधील तुर्क लोक शरीरानें मजबूत व बांधेसूद असून रूपानें देखणे असतात. तुर्क स्त्रिया वर्णानें गोर्‍या व फार सुरेख असतात. केरो येथें `पियास्तर’ नांवाचें नाणें चालतें व त्याची किंमत सुमारे २।। आणे असते. येथें थिएटरांत होणारे नाच पहाण्यासारखे असून ते मोफत पहावयास मिळतात. ("ईजिप्‍त").

   

खंड ११ : काव्य - खते  

  काव्य

  काव्हूर

 

  कॉव्हेंट्री
  काश
  काशी
  काशीनाथोपाध्यायं
  काशीपूर, त ह शी ल
  काशीफळ
  काशीबाई पेशवे
  काशीराज पंडित
  काश्गर
  काश्मीर संस्थान
  काश्मीरी
  काश्मीरी ब्राह्मण
  काश्मिरी भाषा
  काश्मोर
  काश्यप
  काष्टिन
  कास
  कासगंज त ह शी ल
  कासरगोड, ता लु का
  कासलपुरा
  कांसव
  कासार
  कांसार - वाणी
  कासारबारी (द्वार)
  कासाला
  कासिया
  कासीमबझार
  कासूर
  कासेगांव (१)
  कासेगांव
  कॅस्टेलो ब्रंको
  कास्पियन समुद्र
  काहूत
  काळपुळी
  काळहोळ
  काळाआजार
  काळा चौतरा
  काळा पहाड
  काळा बाग, ज मी न दा री
  काळा बाग छावणी
  काळासमुद्र
  काळी नदी
  काळी सिंध
  किउंथल
  किओटो
  किंकर
  किंकरी
  किक्ली
  किग्गतनाड
  किंग्जटाउन
  किंग्जलिन
  किंग्स्टन
  किचनेर लॉर्ड (१८५०-१९१६)
  किच्चौंचा
  किट्स सेंट
  किंडत, पो ट जि ल्हा
  किंडर गार्टन
  किड् बेंजामिन (१८५८)
  कित्तुर
  किंनगिन ता लु का
  किनवत
  किनवत जंगल
  किनु
  किन्नर
  किन्हई
  किन्हळ
  किंपुरूषवर्ष
  किबमरो
  किंबर्ले
  किमेदिजमीनदार
  किरगेरी
  किरवंत
  किरवळें
  किराईत
  किराकत
  किरात
  किरार
  किरीटी
  किरौली
  किर्घी
  किर्चाफ, गुस्टाब राबर्ट
  किर्मीर
  किर्लोस्कर, बळवंत पाडुरंग उर्फ अण्णासाहेब
  किलकिल यवन
  किल सैफुल्ल
  किल सोभ सिंध
  किलार्ने
  किलिमनूर
  किलिमांजारो
  किल्लेकोट व तटबंदी
  किलहार्न डॉ. एफ्
  किशनगंज, पो ट वि भा ग
  किशनगड सं स्था न
  किशनचंद
  किशोरगंज पो ट वि भा ग
  किष्किंधा
  किसान
  कीकट
  कीचक
  कीचक जात
  कीटक अथवा षट्पद
  कीटस् जॉन
  कीन चार्लस सॅम्युएल
  कीफ, प्रां त
  कीर
  कीरतपूर
  करिथर
  कीर्तन
  कीर्तने, नि ळ कं ठ ज ना र्द न
  कीर्तने, विनायक जनार्दन
  कील
  कीलकरै
  कीलिंग बेटें
  कुकरमुंडे
  कुकी
  कुंकुमवृक्ष
  कुकुर
  कुंकू
  कुक्शी
  कुक्सहॅवन
  कूंग्ययोन
  कुंच, त ह शी ल
  कुचबिहार, सं स्था न
  कुचला
  कुंचावन
  कुंजपुर
  कुंजर
  कुंजा
  कुंजुरी
  कुंज्रा
  कुटकी
  कुटासा
  कुटुंब
  कुट्टापरान्तक
  कुठार
  कुडची
  कुंडल
  कुडलगी
  कुडवक्कल
  कुडवासल
  कुडळा
  कुडा
  कुंडापूर ता लु का
  कुडालोर ता लु का
  कुडाळ
  कुडाळदेशकर ब्राह्मण
  कुडाळसंगम
  कुंडिनपुर
  कुडुमी
  कुडें
  कुणकुंबी
  कुणबी
  कुतउलआमारा
  कुंतनहसहळ्ळी
  कुंतल
  कुंताप
  कुंति
  कुंतिभोज
  कुतियान
  कुंती
  कृतुबदिया
  कुत्तालम्
  कुत्बमिनार
  कुत्बशहा
  कुत्बशाही
  कुत्बुद्दीन-ऐबक
  कुत्रा
  कुत्रु
  कुत्स
  कुंदकुंदाचार्य
  कुंदगोळ
  कुंदरेमुख
  कुंदा टेंकडी
  कुंदा तहशील
  कुनिगल
  कुनिहार
  कुन्ड्ट
  कुन्ननकुलम्
  कुन्नूर
  कुन्हळ
  कुंबुम्
  कुबेर
  कुब्ज विष्णुवर्धन
  कुब्जा
  कुंभ
  कुंभकर्ण
  कुंभकोणस्
  कुंभराणा
  कुंभळगड
  कुंभा
  कुंभार
  कुंभारकाम
  कुंभारडी डोंगर
  कुंभेर
  कुंभोज
  कुम
  कुमठा ता लु का
  कुमाऊन
  कुमार
  कुमारखली
  कुमारजीव
  कुमारदेवी
  कुमारधारी
  कुमारपाल
  कुमारराज
  कुमारिल भट्ट
  कुयली
  कुरकुंब
  कुरंगगड-अलंगगड
  कुरडू
  कुरम एजन्सी
  कुरम नदी
  कुरमवार
  कुरमी
  कुरवा
  कुरसेंग पो ट वि भा ग
  कुराण
  कुराबर

  कुरिग्राम पो ट वि भा ग

  कुरू
  कुरूजांगल
  कुरूंद
  कुरूंदवाड
  कुरूनेगॅला
  कुरूपांचाल
  कुरूंबा
  कुरूंब्रनाड
  कुरूयुद्ध
  कुरूवर्ष
  कुरूष्पाल
  कुरूक्षेत्र
  कुर्तकोटी
  कुर्दिस्तान
  कुर्ला
  कु-हा
  कु-हाडखुर्द्द
  कुल
  कुलपहार
  कुलशेखर
  कुलशेखरपट्टणम्
  कुलाची
  कुलाबा
  कुलाबा किल्ला
  कुलित्तलइ
  कुलुइन्सूर अथवा कुटेश्वर
  कुलु तहशील
  कुलुहा
  कुवम
  कुवलयापीड
  कुवलाश्व
  कुश
  कुशद्वीप
  कुशध्वज
  कुशनाभ
  कुशलगड
  कुशस्थली
  कुशान
  कुशाव
  कुशावर्त
  कुशिनगर
  कुष्ठ
  कुष्तगी
  कुष्तिया
  कुसवन
  कुसाजी भोंसले
  कुसुगल
  कुसुंबा
  कुंहरसेन
  कुळकर्णी
  कुळिथ
  कूका
  कूटमाळी
  कूडलगी
  कूंदियन
  कूबा
  कूर्ग
  कूर्म
  कूर्मदास
  कूर्मपुराण
  कृतवर्मा
  कृति
  कृत्तिका
  कृत्तिवास
  कृप
  कृपाराम
  कृमिसमूह
  कृषिकर्म किंवा शेती
  कृष्ण
  कृष्णकवि
  कृष्णगर
  कृष्णदत्त
  कृष्णदयार्णव
  कृष्णदास
  कृष्णदासमुद्गल
  कृष्णदेवराय
  कृष्णदेव होयसळ
  कृष्णद्वैपायन
  कृष्णनाईक वरंगळकर
  कृष्णमूत्र ज्वर
  कृष्ण याज्ञवलकी
  कृष्णराजपेठ
  कृष्णराव खटावकर
  कृष्णराव बल्लाळ काळे
  कृष्णाकुमारी
  कृष्णागिरी
  कृष्णा जिल्हा
  कृष्णाजी कंक
  कृष्णाजी त्रिमल
  कृष्णाजी नाईक जोशी
  कृष्णाजी भास्कर
  कृष्णाजी विनायक सोहोनी
  कृष्णा नदी
  कृष्णान्वक
  केअर्नस, जॉन एलियट
  केइ द्वीपसमूह
  केओंझर संस्थान
  केकती
  केकय
  केकरी
  केकुल फ्रेडरिक ऑगस्ट
  केंजळगड, अथवा घेरखेळज किल्ला
  केटर हेन्री
  केटी
  केटो मार्कस पो र्शि अ स
  केटो मार्कस दुसरा
  केडीझ
  केणी
  केदारनाथ
  केदारभट्ट
  केंदूर
  केंदूली
  केंद्रापारा
  केन
  केनिया
  केनिया पर्वत
  केनिलवर्थ
  केन्सिंग्टन
  केप कोस्ट
  केप टाउन
  केप प्राव्हिन्स
  केप्लर योहान
  केंब्रिज
  केरल
  केरवली
  केराढी
  केरूर
  केरो
  केलडी
  केलसी
  केला
  केल्व्हिन विल्यम थामसन लॉर्ड
  केवट
  केवडा
  केशर
  केशव
  केशवचंद्र सेन
  केशवपुर
  केशवस्वामी
  केशी
  केशोरइपाटण
  केसरिया
  केसरी
  केसरीनाथ
  केसरीय
  केसीध्वज
  केसो भिकाजी दातार
  केळ
  केळवाडा
  केळवाडी
  केळवे माहीम
  केळापुर
  केळोद
  कैकाडी
  कैकुबाद
  कैकेयी
  कैकोलन
  कैटभ
  कैथल
  कैफेंगफु
  कैमगंज
  कैमुर
  कैय्यट
  कैराण
  कैलास
  कैवर्त जात
  कैसर गंज
  कोइनिग, कार्ल रूडाल्फ
  कोइंबतूर
  कोइंब्रा
  कोइरी
  कोइल कुंतल
  कोकटनुर
  कोंकण
  कोंकणपुर
  कोंकणस्थ वैश्य
  कोंकणी
  कोंकणी भाषा
  कोकनाडा
  कोकंब
  कोका
  कोकिल
  कोकिलाव्रत
  कोको
  कोकोनॉर
  कोकोबेटें
  कोंगनोली
  कोंगाळव
  कोंगू देश
  कोच जात
  कौचाबंबा
  कोचिन
  कोचिनील किडे
  कोट
  कोंट, ऑगस्ट
  कोटकपुरा
  कोटगड
  कोटगळ
  कोटगिरी
  कोटचांदपूर
  कोटद्वार
  कोटपुतळी
  कोटा, संस्थान
  कोटा ता लु का
  कोटापल्ली
  कोटी
  कोटुमचगी
  कोटेश्वर
  कोट्टापट्टम्
  कोट्टायम्
  कोट्टारू
  कोट्टूरू
  कोट्रा किंवा सांगानी
  कोठारिया
  कोठी
  कोठी
  कोठूर
  कोड
  कोंडका
  कोंडगल
  कोंडगांव
  कोडचांद्री
  कोंडपल्ली
  कोडमगी
  कोंडविडु
  कोंडवीडू गाणदेव
  कोंडाणे
  कोंडाणें किल्ला
  कोडीनार
  कोडैकानल, ता लु का
  कोडौंग
  कोण्णूर
  कोतवाल
  कोत्रंग
  कोत्रा
  कोत्री, ता लु का
  कोथिंबीर
  कोंदिवटी लेणीं
  कोद्रु
  कोनारक
  कोनिग्जबर्ग
  कोनोल्ली कालवा
  कोन्नूर
  कोन्हे राम कोल्हटकर
  कोन्हेरराव फांकडे
  कोपनहेगन
  कोपरगाव
  कोपर्निकस निकोलस
  कोपळ
  कोपागंज
  कोप्प
  कोप्पल
  कोंबड्या
  कोबर्ग
  कोबी
  कोम-मौजे-कसबा
  कोमटी
  कोमारपाइक
  कोमिल्ल गांव
  कोयी
  कोरकई
  कोरपूट तहशील
  कोरफड
  कोरा
  कोरिंग
  कोरिया
  कोरिया संस्थान
  कोरी
  कोरूना शहर
  कोरेगांव (१)
  कोरेगांव (२)
  कोर्कू जात
  कोर्ट
  कोर्टरॉय
  कोर्डोफान
  कोयार्क लोक
  कोर्वइ
  को-हा
  कोल
  कोलकइ
  कोलगांग
  कोलघा
  कोलचिस
  कोलचेस्टर
  कोलंब, चार्लस आगस्टिन
  कोलंबस
  कोलंबस रा ज धा नी
  कोलंबिया
  कोलबेर
  कोलंबो
  कोलब्रुक
  कोलम
  कोलाचल
  कोलायन
  कोलार
  कोलार सरोवर
  कोलिकेर, रूडोल्फ आलबर्ट व्हॉन
  कोलेगल
  कोलेरिज सॅम्युअल टेलर
  कोलेरून
  कोलोन
  कोलोफोन
  कोलोरॅडो
  कोल्लंगड
  कोल्लमशक
  कोल्लैमलई
  कोल्हटकर, भाऊराव
  कोल्हा
  कोल्हाटी
  कोल्हाण
  कोल्हापूर
  कोवनो
  कोवेलंग
  कोश
  कोशिंब
  कोशी
  काशी
  कोष्टी
  कोष्ठ
  कोस
  कोसगी
  कोसम
  कोसल
  कोसीगी
  कोस्टारिका
  कोहइबाब
  कोहली
  कोहलू
  कोहळा
  कोहाट
  कोहिस्तान
  कोहीम
  कोहीर
  कोळसा
  कोळिंजन
  कोळी
  कोळीजात
  कोळ्ळीप्पाक्कई
  कौटिल्य
  कौण्डिन्य
  कौण्डिन्यपुर
  कौपर, वि ल्य म
  कौरव
  कौल
  कौशांबी
  कौषीतकी, ब्रा ह्म ण
  कौसल्या
  क्यबिन
  क्यवक्कू
  क्यान्डू, मेजर टी
  क्युरी, पेरी व मॅडम
  क्युरेषी
  क्यूबा
  क्यूमी
  क्यैकटो
  क्यैकमराव
  क्यैकलत
  क्यैक्कमी
  क्यैंगटन
  क्यैंगलोन
  क्यैंधकम
  क्योनपिआव
  क्यौकपदौंग
  क्यौकप्यू
  क्यौकक्यी
  क्यौक्तन
  क्यौक्ता
  क्यौक्से
  क्यौगोन
  क्रॅकौ
  क्रतु
  क्रप आल्फ्रेड
  क्रमवंत
  क्रायसीन
  क्रॉय सेंट
  क्राँस्टाट
  क्रियावाद
  क्रिसा
  क्रीट
  क्रूगर
  क्रून्स्टाड
  क्रेक
  क्रेसी
  क्रोपॉटकिन
  क्रोमाइट
  क्रौंचद्वीप
  क्लाइव्ह
  क्लासिअस, रूडाल्फ जुलिअस इम्यान्युएल
  क्लोजपेट
  क्लोरोफार्म
  क्विटो
  क्विबेक
  क्विलान
  क्वीन्स्टौन
  क्वीन्सलंड
  क्वील्हानी
  क्वेकर पंथ
  क्वेटापिशीन
  क्वेटा
 
  खगरिया
  खंगार
  खगौल
  खजुराहो
  खजुवा
  खजुहा
  खजूर
  खझर
  खटाव
  खटौली
  खट्वांग
  खंड
  खडक, ओ ळ ख
  खडकवासलें तलाव
  खडकी
  खंडगिरी
  खंडायत
  खंडाळ
  खंडाळा
  खडीचा दगड
  खडीचें काम
  खंडपरा
  खंडेराव गायकवाड
  खंडेराव गुजर
  खंडेराव दाभाडे
  खंडेराव हरि
  खंडेराव होळकर
  खंडेलवाल
  खंडेला
  खंडोजी माणकर
  खंडो बल्लाळ
  खंडोबा
  खतें

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .