प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग अकरावा : काव्य - खतें         

कोंदिवटी लेणी- ही लेणी बी.बी.सी.आय. रेल्वेच्या अंधेरी स्टेशनपासून दोन कोसांवर (ठाणे जिल्ह्यात) सह्याद्रीच्या एका ठेंगण्या रांगेतील टेकडीमध्ये आहेत. यांना महाकाळाची लेणी असें दुसरे नाव असून ती एकंदर १९ आहेत. ही बौद्धांनी ख्रिस्ताच्या दुसर्‍या ते सहाव्या शतकाच्या दरम्यान कोरलेली असून ती साधारणत: छोटी, पडकी व भुयारवजा अशी आहेत. मरोळ अगर मूळगाव या पायथ्याच्या गावातून पहाडावर जाण्यास चांगली वाट आहे. मूळगावच्या तलावाच्या पूर्वेस एक ११-१२ व्या शतकांतील ब्राह्मणी (धर्माचें) देऊळ, एक बौद्धकालीन (स. १००-५००) पाण्याचे कुंड व पुष्कळशा बौद्धकालीन इष्टिका पडलेल्या आहेत. लेण्यांच्या अलीकडे ५० कदमांवर उत्तरेस एका खडकखाली एक छोटेसे कुंड आहे. लेण्यांचे मुख समुद्राच्या बाजूस असल्याने वसईच्या खाडीत व त्या भागाचा सुंदर देखावा तेथून दिसतो. पहिल्या समूहात फक्त चारच व तीहि चौथ्या ते पाचव्या शतकांतील लेणी आहेत. पहिल्या लेण्यांत नेहमीप्रमाणे, पडवी, टाके, दगडी ओटा, दिवाणखाना व निजण्याच्या खोल्या आणि ओटे वगैरे आहेत. दुसरे लेणे म्हणजे जेवण्याचे माजघर असावेसे दिसते. तिसरे लेणे कान्हेरी लेण्याप्रमाणे आहे. त्यात एक आंगण, टाके, पडवी, अडोशाची भिंत, अष्टकोणी खांब दरवाजा, दगडी ओटे, दिवाणखाना, निजण्याच्या खोल्या, मागल्या बाजूस एक गाभारा व त्यात एका भिंतीवर कोरलेले एक स्थंडिल वगैरे आहेत. तिसर्‍या व चौथ्या लेण्यांच्या दरम्यान एक दाघोबा आहे. चौथे लेणे हे रहाण्यासाठी बांधलेले असून त्यात दहा खांबी पडवी व दिवाणखाना आहे. ही चार्‍ही लेणी एकाच वेळची आहे. या लेण्यांच्या उत्तरेस १५० कदमांवर बरीचशी (२ फूट औरस चौरस) पाण्याची टाकी भुयारात आलेली असून पश्चिमेस ९० कदमांवर ३।४ जुनाट थडगी आहेत. दक्षिणेस एक चार फूट उंचीचा खांब उभा आहे. जवळच एक स्तूप किंवा स्मशानभूमी असून त्याचा घुमट दगडविटांनी बांधलेला आहे. त्याचे तोंड उघडे केलेले असून त्याच्या विटा भोवती पडल्या आहेत. याच्याच जवळ दुसरा एक पडका स्तूर असून पलीकडे एका कोरलेल्या रस्त्यांत दोन दगडी आसने (गुरुशिष्यांसाठी) आहेत. या आसनांवरून पर्वताच्या उत्तर दक्षिणेकडील देखावा फार उत्तम दिसतो. दक्षिणेस पायथ्याशी सर्पाळे तलाव, देवळाचा तलाव व कोंदिवटी गांव दिसतो. मोठ्या स्तूपाच्या पश्चिमेस असलेल्या ८।९ पायर्‍या चढून दक्षिणेकडे वळल्यास लेण्यांचा दुसरा समूह लागतो. प्रथम एक पडके बौद्ध देवालय असून त्यापलीकडे ही १५ लेणी आहेत. ही लहान व पडकी असून पहाण्यासारखे विशेष असें त्यांत काही नाही. त्यांचा क्रम पश्चिमपूर्व असा आहे. पहिल्या लेण्याचे दार अर्धवट बुजलेले असून पडवीत चार खांब आहेत. दुसरे लेणे मोठे असून आत एक नकशी कोरलेली पडवी, चार खांब, एक टाके, एक खोली पंचकोनी खांब, एक गाभारा (बिनखांबी) त्यांत एक मूर्तीसाठी कोरलेले असन व मागील भिंतीत लांकडी खुंट्या बसविण्यासाठी खोदलेली तीन इंची औरस चौरस भोके आहेत. या भोकांत हल्ली साप बसलेले असतात. म्हणून तेथें जाताना काळजी घ्यावी, असें मि. कझिन्स म्हणतो. हे लेणे बहुधा ५ व्या किंवा ६ व्या शतकांतील असावे. तिसरे लेणे पडके असून ते रहाण्यासाठी बांधलेले आहे. चौथे लेणे हे देवळासारखे आहे. आंगणातील उजव्या बाजूच्या एका भिंतीवर एक कोरलेला मोठा (साडेचार फूट लांब व पाऊणेदोन फूट रुंद फड्याचा) सात मुखांचा नाग आहे. याच्याच खाली पर्वताच्या पायथ्याशी सर्पाळे तलाव येतो. बहुधा या सर्पावरून हे नाव तलावास मिळाले असावे. नागाजवळ एक टाके असून, पडवीच्या आतील खांब अष्टकोणी आहेत. पडवीला २ खिडक्या व २ दरवाजे असून त्यांतून पलीकडे मोठ्या गाभार्‍यात जाता येते. गाभार्‍याच्या बाजूच्या पाख्यांत तीन खोल्या आहेत. गाभार्‍याच्या मागील भिंतींत दाघोब्याची जागा कोरलेली आहे; हे लेणे ३ र्‍या किंवा ४ थ्या शतकांतील असावे. पाचवे लेणे छोटेसे व रहाण्याचे आहे. सहाव्यांत ३।४ खोल्या व दगडी ओटे आहेत. सातव्यात एक दिवाणखाना, बाजूस खोल्या व मागे एक गाभारा आहे. आठवे लेणे पडून गेले आहे. नववे लेणे हे सर्वात जास्त जुने व पहाण्यासारखे असून त्यात पडवीच्या नंतर एक भव्य सभामंडप लागतो; येथे हल्ली एक शिवलिंग असून त्याला महाकाल म्हणतात, त्यावरूनच या लेण्यांना महाकालाची लेणी म्हणतात. ब्राह्मणधर्माच्या भरभराटीत हे येथे स्थापन केले गेले असावे; सभामंडपाच्या उजव्या बाजूच्या भिंतीत कोरलेल्या मूर्ती आहेत. मागील भिंत ही कोरून तिला गोल व निमुळत्या गोपुराप्रमाणे बनविली असून तिच्यात दोन जाळीच्या खिडक्या आहेत. ह्या भिंतीतच गाभारा कोरला असून त्याचा आकार अर्धचंद्रकार वीस फूट लांबीचा आहे. यावरील शिखर १५ फूट उंच असल्याने गाभार्‍याचा सर्व साधारण आकार झोपडीसारखा दुपाखी दिसतो. त्याच्या मधोमध पांढर्‍या रंगाचा दाघोबा (२३ फूट घेराचा व ८ फूट उंचीचा) असून खालून चार फूट उंचीवर एका सहा इंच रुंदीच्या पट्टिकेवर बौद्ध नमुन्याचे कोरीव काम आहे आणि वर छत्रीसाठी चार भोके आहेत. दाघोबाच्या भोवती प्रदक्षिणेसाठी मार्ग आहे. दाघोबाच्या माथ्यावर मधोमध हल्ली एक थेट खाली जमिनीपर्यंत गेलेला तडा पडला आहे. वरील जाळीदार खिडक्यांपैकी पूर्वेकडील उजव्या खिडकीवर एक दोन ओळीचा पाली शिलालेख (तिसर्‍या शतकातील) असून त्याची अक्षरवटिका गिरनार येथील रुद्रदामाच्या अक्षरवाटिकेसारखी आहे आणि त्यात ``पंचीकम (भगवान लाल इंद्राजीच्या मते नागपुराकडील पंचमढी)च्या पित्तिम्ब नावाच्या गौत्तमगोत्री ब्राह्मणाने हा विहार बांधविल्याचा'' उल्लेख आहे. या झोपडीच्या आकाराच्या गाभार्‍यासारखाच एक गाभारा बिहार प्रांतातील बर्बर डोंगरातील (गयेजवळ) अशोकाच्या एका लेण्यात (ख्रि.पू. २५०) आढळतो; तसेच गयेजवळ लोमशऋषीचे व सुदाम्याचे अशा या बर्बर पहाडातील फक्त दोनच लेण्यांत असें गाभारे आहेत. बाकी मग सार्‍या हिंदुस्थानात असले गाभारे कोणत्याही लेण्यांत नाहीत. वरील गाभार्‍यांतील पूर्वेच्या भिंतीवरील नक्षीकाम सहाव्या शतकातील आहे. त्यात मुख्य म्हणजे बुद्ध हा दोघा शिष्यांना उपदेश करीत असलेले चित्र होय. पांच फड्यांच्या नागाने त्याचे कमलासन उचलले असून त्याच्या दोन्ही बाजूंस दोन नागकन्या व दोन सेवक असून वरती दोन विद्याधर आहेत. जवळच वरती सहा उपदेश करणार्‍या बुद्धाच्या मूर्ती आहेत व शेजारी एक अवलोकितेश्वर उभा असून, त्याच्या नजीकच आणीक एक बसलेला बुद्ध आहे. खाली एक उपासक बसला आहे, तो बहुधा हे लेणे कोरविणारा उपर्युक्त पित्तिम्ब असावा. दहावे लेणे पडके व भिक्षूची राहण्याची खोली असून, त्यातील उजव्या बाजूच्या भिंतीवर थोडेफार कोरीव काम आहे. अकराव्या लेण्यात पहाण्यासारखे काही नसून ते पडलेले आहे; बारावेही तसेच असून पडवीतील कटंजनवरील एका पट्टिकेवर थोडेसे कोरीव काम व डाव्या कोपर्‍यात एक मूर्ती आहे आणि आत ३।४ खोल्या आहेत. तेराव्यांत एक आंगण व पडवी असून पडवीत एक टाके, दगडी ओटे व चार खांब आहेत. त्यापुढे सभामंडप असून त्याला तीन दरवाजे व आत तीन खोल्या आहेत. त्याच्या पाठीकडील भिंतीत गाभारा व अष्टकोणी खांब असून जवळच कोरीव शिलापट्टिका आणि एक सिंहासन व त्यावर एक मूर्ती आणि शेजारी दोन खोल्या आहेत. चौदावे लेणे म्हणजे एक लहान खोली आहे. पंधराव्याचा रस्ता दगडमाती पडून बुजून गेला असून, आत दोन पडव्या व खांब आणि एक कोरीव कामाची पट्टी आढळते. जवळच भुयारांत एक व पहाडावरून खाली उतरण्याच्या डाव्या हाताकडील रस्त्यापाशी एक अशी दोन टांकी आहेत. याप्रमाणे या पर्वतातील पहाण्यासारखी सर्व लेणी व ठिकाणे होत. पहाडाच्या पायथ्याशी देवळाच्या तलावानजीक एक जुनाट पडके चर्च आहे. त्याचे दगड ब्राह्मणी देवळाच्या (इसवी सन १२ व्या शतकातील) बांधकामापैकी आणिलेले आहेत. जवळच तत्कालीन एक मोडके देऊळ व देवळाचे अवशेष असून, तलावास पडका घाट आहे. शेजारच्या बिहरगाव व मारोळ येथेहि ब्राह्मणीधर्माच्या बांधकामाचे अवशेष आढळतात. पूर्वेस पावमैलावर दोन पाण्याची कुंडे आहेत. याप्रमाणे ही कोंदिवटी येथील लेणी आहेत. (ठाणे ग्याझेटिअर).

   

खंड ११ : काव्य - खते  

  काव्य

  काव्हूर

 

  कॉव्हेंट्री
  काश
  काशी
  काशीनाथोपाध्यायं
  काशीपूर, त ह शी ल
  काशीफळ
  काशीबाई पेशवे
  काशीराज पंडित
  काश्गर
  काश्मीर संस्थान
  काश्मीरी
  काश्मीरी ब्राह्मण
  काश्मिरी भाषा
  काश्मोर
  काश्यप
  काष्टिन
  कास
  कासगंज त ह शी ल
  कासरगोड, ता लु का
  कासलपुरा
  कांसव
  कासार
  कांसार - वाणी
  कासारबारी (द्वार)
  कासाला
  कासिया
  कासीमबझार
  कासूर
  कासेगांव (१)
  कासेगांव
  कॅस्टेलो ब्रंको
  कास्पियन समुद्र
  काहूत
  काळपुळी
  काळहोळ
  काळाआजार
  काळा चौतरा
  काळा पहाड
  काळा बाग, ज मी न दा री
  काळा बाग छावणी
  काळासमुद्र
  काळी नदी
  काळी सिंध
  किउंथल
  किओटो
  किंकर
  किंकरी
  किक्ली
  किग्गतनाड
  किंग्जटाउन
  किंग्जलिन
  किंग्स्टन
  किचनेर लॉर्ड (१८५०-१९१६)
  किच्चौंचा
  किट्स सेंट
  किंडत, पो ट जि ल्हा
  किंडर गार्टन
  किड् बेंजामिन (१८५८)
  कित्तुर
  किंनगिन ता लु का
  किनवत
  किनवत जंगल
  किनु
  किन्नर
  किन्हई
  किन्हळ
  किंपुरूषवर्ष
  किबमरो
  किंबर्ले
  किमेदिजमीनदार
  किरगेरी
  किरवंत
  किरवळें
  किराईत
  किराकत
  किरात
  किरार
  किरीटी
  किरौली
  किर्घी
  किर्चाफ, गुस्टाब राबर्ट
  किर्मीर
  किर्लोस्कर, बळवंत पाडुरंग उर्फ अण्णासाहेब
  किलकिल यवन
  किल सैफुल्ल
  किल सोभ सिंध
  किलार्ने
  किलिमनूर
  किलिमांजारो
  किल्लेकोट व तटबंदी
  किलहार्न डॉ. एफ्
  किशनगंज, पो ट वि भा ग
  किशनगड सं स्था न
  किशनचंद
  किशोरगंज पो ट वि भा ग
  किष्किंधा
  किसान
  कीकट
  कीचक
  कीचक जात
  कीटक अथवा षट्पद
  कीटस् जॉन
  कीन चार्लस सॅम्युएल
  कीफ, प्रां त
  कीर
  कीरतपूर
  करिथर
  कीर्तन
  कीर्तने, नि ळ कं ठ ज ना र्द न
  कीर्तने, विनायक जनार्दन
  कील
  कीलकरै
  कीलिंग बेटें
  कुकरमुंडे
  कुकी
  कुंकुमवृक्ष
  कुकुर
  कुंकू
  कुक्शी
  कुक्सहॅवन
  कूंग्ययोन
  कुंच, त ह शी ल
  कुचबिहार, सं स्था न
  कुचला
  कुंचावन
  कुंजपुर
  कुंजर
  कुंजा
  कुंजुरी
  कुंज्रा
  कुटकी
  कुटासा
  कुटुंब
  कुट्टापरान्तक
  कुठार
  कुडची
  कुंडल
  कुडलगी
  कुडवक्कल
  कुडवासल
  कुडळा
  कुडा
  कुंडापूर ता लु का
  कुडालोर ता लु का
  कुडाळ
  कुडाळदेशकर ब्राह्मण
  कुडाळसंगम
  कुंडिनपुर
  कुडुमी
  कुडें
  कुणकुंबी
  कुणबी
  कुतउलआमारा
  कुंतनहसहळ्ळी
  कुंतल
  कुंताप
  कुंति
  कुंतिभोज
  कुतियान
  कुंती
  कृतुबदिया
  कुत्तालम्
  कुत्बमिनार
  कुत्बशहा
  कुत्बशाही
  कुत्बुद्दीन-ऐबक
  कुत्रा
  कुत्रु
  कुत्स
  कुंदकुंदाचार्य
  कुंदगोळ
  कुंदरेमुख
  कुंदा टेंकडी
  कुंदा तहशील
  कुनिगल
  कुनिहार
  कुन्ड्ट
  कुन्ननकुलम्
  कुन्नूर
  कुन्हळ
  कुंबुम्
  कुबेर
  कुब्ज विष्णुवर्धन
  कुब्जा
  कुंभ
  कुंभकर्ण
  कुंभकोणस्
  कुंभराणा
  कुंभळगड
  कुंभा
  कुंभार
  कुंभारकाम
  कुंभारडी डोंगर
  कुंभेर
  कुंभोज
  कुम
  कुमठा ता लु का
  कुमाऊन
  कुमार
  कुमारखली
  कुमारजीव
  कुमारदेवी
  कुमारधारी
  कुमारपाल
  कुमारराज
  कुमारिल भट्ट
  कुयली
  कुरकुंब
  कुरंगगड-अलंगगड
  कुरडू
  कुरम एजन्सी
  कुरम नदी
  कुरमवार
  कुरमी
  कुरवा
  कुरसेंग पो ट वि भा ग
  कुराण
  कुराबर

  कुरिग्राम पो ट वि भा ग

  कुरू
  कुरूजांगल
  कुरूंद
  कुरूंदवाड
  कुरूनेगॅला
  कुरूपांचाल
  कुरूंबा
  कुरूंब्रनाड
  कुरूयुद्ध
  कुरूवर्ष
  कुरूष्पाल
  कुरूक्षेत्र
  कुर्तकोटी
  कुर्दिस्तान
  कुर्ला
  कु-हा
  कु-हाडखुर्द्द
  कुल
  कुलपहार
  कुलशेखर
  कुलशेखरपट्टणम्
  कुलाची
  कुलाबा
  कुलाबा किल्ला
  कुलित्तलइ
  कुलुइन्सूर अथवा कुटेश्वर
  कुलु तहशील
  कुलुहा
  कुवम
  कुवलयापीड
  कुवलाश्व
  कुश
  कुशद्वीप
  कुशध्वज
  कुशनाभ
  कुशलगड
  कुशस्थली
  कुशान
  कुशाव
  कुशावर्त
  कुशिनगर
  कुष्ठ
  कुष्तगी
  कुष्तिया
  कुसवन
  कुसाजी भोंसले
  कुसुगल
  कुसुंबा
  कुंहरसेन
  कुळकर्णी
  कुळिथ
  कूका
  कूटमाळी
  कूडलगी
  कूंदियन
  कूबा
  कूर्ग
  कूर्म
  कूर्मदास
  कूर्मपुराण
  कृतवर्मा
  कृति
  कृत्तिका
  कृत्तिवास
  कृप
  कृपाराम
  कृमिसमूह
  कृषिकर्म किंवा शेती
  कृष्ण
  कृष्णकवि
  कृष्णगर
  कृष्णदत्त
  कृष्णदयार्णव
  कृष्णदास
  कृष्णदासमुद्गल
  कृष्णदेवराय
  कृष्णदेव होयसळ
  कृष्णद्वैपायन
  कृष्णनाईक वरंगळकर
  कृष्णमूत्र ज्वर
  कृष्ण याज्ञवलकी
  कृष्णराजपेठ
  कृष्णराव खटावकर
  कृष्णराव बल्लाळ काळे
  कृष्णाकुमारी
  कृष्णागिरी
  कृष्णा जिल्हा
  कृष्णाजी कंक
  कृष्णाजी त्रिमल
  कृष्णाजी नाईक जोशी
  कृष्णाजी भास्कर
  कृष्णाजी विनायक सोहोनी
  कृष्णा नदी
  कृष्णान्वक
  केअर्नस, जॉन एलियट
  केइ द्वीपसमूह
  केओंझर संस्थान
  केकती
  केकय
  केकरी
  केकुल फ्रेडरिक ऑगस्ट
  केंजळगड, अथवा घेरखेळज किल्ला
  केटर हेन्री
  केटी
  केटो मार्कस पो र्शि अ स
  केटो मार्कस दुसरा
  केडीझ
  केणी
  केदारनाथ
  केदारभट्ट
  केंदूर
  केंदूली
  केंद्रापारा
  केन
  केनिया
  केनिया पर्वत
  केनिलवर्थ
  केन्सिंग्टन
  केप कोस्ट
  केप टाउन
  केप प्राव्हिन्स
  केप्लर योहान
  केंब्रिज
  केरल
  केरवली
  केराढी
  केरूर
  केरो
  केलडी
  केलसी
  केला
  केल्व्हिन विल्यम थामसन लॉर्ड
  केवट
  केवडा
  केशर
  केशव
  केशवचंद्र सेन
  केशवपुर
  केशवस्वामी
  केशी
  केशोरइपाटण
  केसरिया
  केसरी
  केसरीनाथ
  केसरीय
  केसीध्वज
  केसो भिकाजी दातार
  केळ
  केळवाडा
  केळवाडी
  केळवे माहीम
  केळापुर
  केळोद
  कैकाडी
  कैकुबाद
  कैकेयी
  कैकोलन
  कैटभ
  कैथल
  कैफेंगफु
  कैमगंज
  कैमुर
  कैय्यट
  कैराण
  कैलास
  कैवर्त जात
  कैसर गंज
  कोइनिग, कार्ल रूडाल्फ
  कोइंबतूर
  कोइंब्रा
  कोइरी
  कोइल कुंतल
  कोकटनुर
  कोंकण
  कोंकणपुर
  कोंकणस्थ वैश्य
  कोंकणी
  कोंकणी भाषा
  कोकनाडा
  कोकंब
  कोका
  कोकिल
  कोकिलाव्रत
  कोको
  कोकोनॉर
  कोकोबेटें
  कोंगनोली
  कोंगाळव
  कोंगू देश
  कोच जात
  कौचाबंबा
  कोचिन
  कोचिनील किडे
  कोट
  कोंट, ऑगस्ट
  कोटकपुरा
  कोटगड
  कोटगळ
  कोटगिरी
  कोटचांदपूर
  कोटद्वार
  कोटपुतळी
  कोटा, संस्थान
  कोटा ता लु का
  कोटापल्ली
  कोटी
  कोटुमचगी
  कोटेश्वर
  कोट्टापट्टम्
  कोट्टायम्
  कोट्टारू
  कोट्टूरू
  कोट्रा किंवा सांगानी
  कोठारिया
  कोठी
  कोठी
  कोठूर
  कोड
  कोंडका
  कोंडगल
  कोंडगांव
  कोडचांद्री
  कोंडपल्ली
  कोडमगी
  कोंडविडु
  कोंडवीडू गाणदेव
  कोंडाणे
  कोंडाणें किल्ला
  कोडीनार
  कोडैकानल, ता लु का
  कोडौंग
  कोण्णूर
  कोतवाल
  कोत्रंग
  कोत्रा
  कोत्री, ता लु का
  कोथिंबीर
  कोंदिवटी लेणीं
  कोद्रु
  कोनारक
  कोनिग्जबर्ग
  कोनोल्ली कालवा
  कोन्नूर
  कोन्हे राम कोल्हटकर
  कोन्हेरराव फांकडे
  कोपनहेगन
  कोपरगाव
  कोपर्निकस निकोलस
  कोपळ
  कोपागंज
  कोप्प
  कोप्पल
  कोंबड्या
  कोबर्ग
  कोबी
  कोम-मौजे-कसबा
  कोमटी
  कोमारपाइक
  कोमिल्ल गांव
  कोयी
  कोरकई
  कोरपूट तहशील
  कोरफड
  कोरा
  कोरिंग
  कोरिया
  कोरिया संस्थान
  कोरी
  कोरूना शहर
  कोरेगांव (१)
  कोरेगांव (२)
  कोर्कू जात
  कोर्ट
  कोर्टरॉय
  कोर्डोफान
  कोयार्क लोक
  कोर्वइ
  को-हा
  कोल
  कोलकइ
  कोलगांग
  कोलघा
  कोलचिस
  कोलचेस्टर
  कोलंब, चार्लस आगस्टिन
  कोलंबस
  कोलंबस रा ज धा नी
  कोलंबिया
  कोलबेर
  कोलंबो
  कोलब्रुक
  कोलम
  कोलाचल
  कोलायन
  कोलार
  कोलार सरोवर
  कोलिकेर, रूडोल्फ आलबर्ट व्हॉन
  कोलेगल
  कोलेरिज सॅम्युअल टेलर
  कोलेरून
  कोलोन
  कोलोफोन
  कोलोरॅडो
  कोल्लंगड
  कोल्लमशक
  कोल्लैमलई
  कोल्हटकर, भाऊराव
  कोल्हा
  कोल्हाटी
  कोल्हाण
  कोल्हापूर
  कोवनो
  कोवेलंग
  कोश
  कोशिंब
  कोशी
  काशी
  कोष्टी
  कोष्ठ
  कोस
  कोसगी
  कोसम
  कोसल
  कोसीगी
  कोस्टारिका
  कोहइबाब
  कोहली
  कोहलू
  कोहळा
  कोहाट
  कोहिस्तान
  कोहीम
  कोहीर
  कोळसा
  कोळिंजन
  कोळी
  कोळीजात
  कोळ्ळीप्पाक्कई
  कौटिल्य
  कौण्डिन्य
  कौण्डिन्यपुर
  कौपर, वि ल्य म
  कौरव
  कौल
  कौशांबी
  कौषीतकी, ब्रा ह्म ण
  कौसल्या
  क्यबिन
  क्यवक्कू
  क्यान्डू, मेजर टी
  क्युरी, पेरी व मॅडम
  क्युरेषी
  क्यूबा
  क्यूमी
  क्यैकटो
  क्यैकमराव
  क्यैकलत
  क्यैक्कमी
  क्यैंगटन
  क्यैंगलोन
  क्यैंधकम
  क्योनपिआव
  क्यौकपदौंग
  क्यौकप्यू
  क्यौकक्यी
  क्यौक्तन
  क्यौक्ता
  क्यौक्से
  क्यौगोन
  क्रॅकौ
  क्रतु
  क्रप आल्फ्रेड
  क्रमवंत
  क्रायसीन
  क्रॉय सेंट
  क्राँस्टाट
  क्रियावाद
  क्रिसा
  क्रीट
  क्रूगर
  क्रून्स्टाड
  क्रेक
  क्रेसी
  क्रोपॉटकिन
  क्रोमाइट
  क्रौंचद्वीप
  क्लाइव्ह
  क्लासिअस, रूडाल्फ जुलिअस इम्यान्युएल
  क्लोजपेट
  क्लोरोफार्म
  क्विटो
  क्विबेक
  क्विलान
  क्वीन्स्टौन
  क्वीन्सलंड
  क्वील्हानी
  क्वेकर पंथ
  क्वेटापिशीन
  क्वेटा
 
  खगरिया
  खंगार
  खगौल
  खजुराहो
  खजुवा
  खजुहा
  खजूर
  खझर
  खटाव
  खटौली
  खट्वांग
  खंड
  खडक, ओ ळ ख
  खडकवासलें तलाव
  खडकी
  खंडगिरी
  खंडायत
  खंडाळ
  खंडाळा
  खडीचा दगड
  खडीचें काम
  खंडपरा
  खंडेराव गायकवाड
  खंडेराव गुजर
  खंडेराव दाभाडे
  खंडेराव हरि
  खंडेराव होळकर
  खंडेलवाल
  खंडेला
  खंडोजी माणकर
  खंडो बल्लाळ
  खंडोबा
  खतें

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .