प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग अकरावा : काव्य - खतें         

कोबी- गड्डागोबी. कोबीची भाजी विलायतेकडून हिंदुस्थानात आलेली आहे. कोबीचे बी कालीफ्लावरच्या बियांसारखेच असते. पण ते मोहोरीपेक्षा मोठे व काळसर असते. कोबी थंडीत चांगली होते. पावसाळ्यात पाने वाढतात पण त्यांचा गड्डा बनत नाही. थंडी संपताच लागण केल्यास कडक उन्हाळा नसेल तर उन्हाळ्यांतहि कोबी होते. पण थंडीच्या पिकाप्रमाणे गड्डे मोठे होत नाहीत. महाबळेश्वरसारख्या हवेत वैशाखातहि चांगले गड्डे होतात. कोबीचा योग्य मोसम म्हणजे थंडी असतांनाच गड्डे तयार झाले पाहिजेत. थंडीत गड्डे मोठाले होतात व त्यांस स्वाद चांगला असतो. उन्हाळ्यांतील कोबीस उग्र वास येतो व भाजी खाण्यास बेचव लागते. कोबीला जमीन फार उत्तम पाहिजे. तिला पाणी मुबलक पाहिजे. खत चांगले कुजलेले, एकरी सुमारे लावणीच्या वेळी २५।३० गाड्या व पुढे जमीन चाळून गळेभरणीच्या वेळी १०।१५ गाड्या लागते. जमीन दोन-तीन वेळ नांगरून खत पसरावे व २।३ वेळ कुळवून सरीचे वाफे करावे. सर्‍या सुमारे २ फुटांच्या अंतराने पाडाच्या कोबीचे बी दर एकरी सुमारे ५ औंस लागते. एक औंस बी पेरण्यास सुमारे ४ चौरस यार्ड म्हणजे २ हात रुंद व ४ हात लांबीचे ४ वाफे इतकी जागा पाहिजे. बी पेरण्याच्या हंगाम गोकुळअष्टमीपासून दसर्‍यापर्यंत मुख्य आहे. पुढे ज्यावेळी कोबी तयार पाहिजे, त्याच्या अगोदर ६ महिने बी पेरावें लागतें. रोप दाट झाल्यास ते सुमारे  चार पानांवर येतांच दुसर्‍या वाफ्यांत बदलावे म्हणजे तें जोरांत वाढेल. रोपास पहिल्याने रोज झारीने पाणी घालावे. रोप चांगले वर आल्यावर वहाते पाणी देण्यास हरकत नाही. रोप दोन वेळ खुरपून काढावे. बी खुरप्याने रेघा काढून चिमटीने पेरलेलें असल्यास रोप खुरपण्यास सोपे जाते. बी फेकून पेरलें असल्यास ते खुरपण्यास अवघड जाते व शिवाय वेळ जास्त लागतो. रोपावर ते लहान असतांच काळसर हिरव्या अळीची कीड पडते. त्या किडीबद्दल रोप उगवल्यापासून रोज उजाडताच तपास ठेवून कीड थोडी नजरेस पडतांच उपाय केला पाहिजे. मुख्य उपाय रोपाची पाने विषारी केली पाहिजेत, म्हणजे ती खाऊन कीड मरून जाईल. `हेलिबोर पावडर’ संध्याकाळी रोपावर टाकल्याने रात्री कीड पानांबरोबर विषही खाते व मरून जाते. कीड वाचलीच तर उजाडतांच वेचून मारून टाकावी. किडीने पहिलीच पाने खराब केली तरी अंकुर खाल्लेला नसतो; म्हणून दुसरी पाने येऊन रोप जोरावते. तंबाखूचे पाणी, तंबाखूचा साबण, गोमूत्र, मुतारीचें पाणी, साबण व घासलेटाचे पाणी, कडुनिंबाच्या सालीचा काढा वगैरे कडू व विषारी पाणी शिंपल्याने कीड मरते. या किडीबद्दल आळस केल्यास रोप हाती पडणे कठिण आहे. ही कीड पडत नाही असे क्वचितच होते. जेथे कोबीच्या वर्गाची पीक अगदी नवीनच केले असते, अशा नव्या ठिकाणीही ही कीड तयार होते. रोप सुमारे दीड महिन्यातं लावण्याजोगे वाढते. रोप लावण्यासाठी काढण्याच्या अगोदर त्यास आदल्या दिवशी पाणी द्यावे, म्हणजे रोप उपटताना मुळ्या तुटत नाहीत. कोरड्या वाफ्यात एक हातावर सरीच्या तळाशी खुरप्याने अगर कुदळीने माती उकरून केलेल्या उथळ खाचेत डाव्या हाताने रोप धरून त्याच्या मुळावर उजव्या हाताने माती ओढावी व दोन्ही हातांच्या बोटांनी ती दाबावी. म्हणजे पाणी सोडल्यावर रोप आडवे पडत नाही. जमीन कसदार असल्यास रोपे दोन फुटांवर लावावी म्हणजे दाटी होत नाही. दर खाचेत एकेक रोप लावावे लावताना रोपाच्या मुळ्या खोल जातील अशा ठेवाव्या, आडव्या करू नयेत. पहिले पाणी जपून द्यावे. दुसरे पाणी जरुरीप्रमाणे ४।६ दिवसांनी द्यावे. नंतर ८।१० दिवसांनी पाणी देत जावे.

वाफ्याच्या चहू बाजूंच्या वरंब्यास बीटचे बी लाविले असतां त्याचे कांदे कोबीबरोबरच तयार होतात. सर्‍यांच्या दोन्ही बाजूच्या वरंब्याच्या बगलेस सालटाचे रोप चांगले वाढलेले लावल्यास चाळणीच्या अगोदर सालटे तयार होतात. रोप बारीक लावल्यास चाळणी करून गळेभरणीच्या वेळी अडथळा होईल. तण उगवले असेल त्या मानाने दोन-तीन वेळ खुरपणी करून रोपाच्या मुळाजवळील माती भुसभुशीत करावी.

लावणीनंतर सुमारे अडीच महिन्यांनी पेंड, कुटी (मासळी) अगर शेणाचें खोडखत देवून चाळणी करावी व सर्‍या मोडून वाफे सपाट करावे. यानंतर वेळच्या वेळी पाणी देणे व जुनी पाने काढणे याशिवाय काही करावे लागत नाही. कोबीचे गड्डे तयार होण्याच्या वेळी तीवर मावा पडत असतो. मावा पडलेली कोबी तिजवरील मावा जमिनीवर न पडूं देतां हलकेच उपटून जाळून टाकावी व त्या जागेवर घासलेटमिश्रित साबणाचे पाणी मारावे. म्हणजे जमिनीवरील किडे मरून जातील. माव्याचा वेळीच प्रतिकार न केला तर सर्व कोबीवर तो पसरतो व मग चांगले गड्डे होत नाहीत.

कोबीच्या गड्ड्यांत एक प्रकारची अळी पानाच्या खालच्या बाजूने देंठाकडून गाभ्यांत प्रवेश करते. ही कीड नजरेस येतांच किडलेले गड्डे उपटून चाळून टाकावे. उन्हाळ्याच्या तापाने गड्डे कमजोर होतात व वरून करपावयास लागतात. अशा गड्ड्यांत आतून कीड असते. असे गड्डे दृष्टीस पडताच उपटून उपयोगात आणावे. अगर किडले असल्यास जाळून टाकावे. चांगल्या गड्ड्यांचा भाजीकडे उपयोग होतो. जून पाने जनावरें खातात. किडलेली पाने अगर गड्डे जनांवरास खाण्यास घालूं नयेत. तसेंच कित्येक लोक गैरसमजुतीने किडलेली पाने खताच्या खड्ड्यांत टाकितात, पण तसे करणाने किडीचा संचय करितात, बीमोड करीत नाहीत. नेहमी पिकाचे रोगट भाग जाळून टाकीत गेल्यानेच किडीचा बीमोड होतो. (वनौषधी गुणा.)

   

खंड ११ : काव्य - खते  

  काव्य

  काव्हूर

 

  कॉव्हेंट्री
  काश
  काशी
  काशीनाथोपाध्यायं
  काशीपूर, त ह शी ल
  काशीफळ
  काशीबाई पेशवे
  काशीराज पंडित
  काश्गर
  काश्मीर संस्थान
  काश्मीरी
  काश्मीरी ब्राह्मण
  काश्मिरी भाषा
  काश्मोर
  काश्यप
  काष्टिन
  कास
  कासगंज त ह शी ल
  कासरगोड, ता लु का
  कासलपुरा
  कांसव
  कासार
  कांसार - वाणी
  कासारबारी (द्वार)
  कासाला
  कासिया
  कासीमबझार
  कासूर
  कासेगांव (१)
  कासेगांव
  कॅस्टेलो ब्रंको
  कास्पियन समुद्र
  काहूत
  काळपुळी
  काळहोळ
  काळाआजार
  काळा चौतरा
  काळा पहाड
  काळा बाग, ज मी न दा री
  काळा बाग छावणी
  काळासमुद्र
  काळी नदी
  काळी सिंध
  किउंथल
  किओटो
  किंकर
  किंकरी
  किक्ली
  किग्गतनाड
  किंग्जटाउन
  किंग्जलिन
  किंग्स्टन
  किचनेर लॉर्ड (१८५०-१९१६)
  किच्चौंचा
  किट्स सेंट
  किंडत, पो ट जि ल्हा
  किंडर गार्टन
  किड् बेंजामिन (१८५८)
  कित्तुर
  किंनगिन ता लु का
  किनवत
  किनवत जंगल
  किनु
  किन्नर
  किन्हई
  किन्हळ
  किंपुरूषवर्ष
  किबमरो
  किंबर्ले
  किमेदिजमीनदार
  किरगेरी
  किरवंत
  किरवळें
  किराईत
  किराकत
  किरात
  किरार
  किरीटी
  किरौली
  किर्घी
  किर्चाफ, गुस्टाब राबर्ट
  किर्मीर
  किर्लोस्कर, बळवंत पाडुरंग उर्फ अण्णासाहेब
  किलकिल यवन
  किल सैफुल्ल
  किल सोभ सिंध
  किलार्ने
  किलिमनूर
  किलिमांजारो
  किल्लेकोट व तटबंदी
  किलहार्न डॉ. एफ्
  किशनगंज, पो ट वि भा ग
  किशनगड सं स्था न
  किशनचंद
  किशोरगंज पो ट वि भा ग
  किष्किंधा
  किसान
  कीकट
  कीचक
  कीचक जात
  कीटक अथवा षट्पद
  कीटस् जॉन
  कीन चार्लस सॅम्युएल
  कीफ, प्रां त
  कीर
  कीरतपूर
  करिथर
  कीर्तन
  कीर्तने, नि ळ कं ठ ज ना र्द न
  कीर्तने, विनायक जनार्दन
  कील
  कीलकरै
  कीलिंग बेटें
  कुकरमुंडे
  कुकी
  कुंकुमवृक्ष
  कुकुर
  कुंकू
  कुक्शी
  कुक्सहॅवन
  कूंग्ययोन
  कुंच, त ह शी ल
  कुचबिहार, सं स्था न
  कुचला
  कुंचावन
  कुंजपुर
  कुंजर
  कुंजा
  कुंजुरी
  कुंज्रा
  कुटकी
  कुटासा
  कुटुंब
  कुट्टापरान्तक
  कुठार
  कुडची
  कुंडल
  कुडलगी
  कुडवक्कल
  कुडवासल
  कुडळा
  कुडा
  कुंडापूर ता लु का
  कुडालोर ता लु का
  कुडाळ
  कुडाळदेशकर ब्राह्मण
  कुडाळसंगम
  कुंडिनपुर
  कुडुमी
  कुडें
  कुणकुंबी
  कुणबी
  कुतउलआमारा
  कुंतनहसहळ्ळी
  कुंतल
  कुंताप
  कुंति
  कुंतिभोज
  कुतियान
  कुंती
  कृतुबदिया
  कुत्तालम्
  कुत्बमिनार
  कुत्बशहा
  कुत्बशाही
  कुत्बुद्दीन-ऐबक
  कुत्रा
  कुत्रु
  कुत्स
  कुंदकुंदाचार्य
  कुंदगोळ
  कुंदरेमुख
  कुंदा टेंकडी
  कुंदा तहशील
  कुनिगल
  कुनिहार
  कुन्ड्ट
  कुन्ननकुलम्
  कुन्नूर
  कुन्हळ
  कुंबुम्
  कुबेर
  कुब्ज विष्णुवर्धन
  कुब्जा
  कुंभ
  कुंभकर्ण
  कुंभकोणस्
  कुंभराणा
  कुंभळगड
  कुंभा
  कुंभार
  कुंभारकाम
  कुंभारडी डोंगर
  कुंभेर
  कुंभोज
  कुम
  कुमठा ता लु का
  कुमाऊन
  कुमार
  कुमारखली
  कुमारजीव
  कुमारदेवी
  कुमारधारी
  कुमारपाल
  कुमारराज
  कुमारिल भट्ट
  कुयली
  कुरकुंब
  कुरंगगड-अलंगगड
  कुरडू
  कुरम एजन्सी
  कुरम नदी
  कुरमवार
  कुरमी
  कुरवा
  कुरसेंग पो ट वि भा ग
  कुराण
  कुराबर

  कुरिग्राम पो ट वि भा ग

  कुरू
  कुरूजांगल
  कुरूंद
  कुरूंदवाड
  कुरूनेगॅला
  कुरूपांचाल
  कुरूंबा
  कुरूंब्रनाड
  कुरूयुद्ध
  कुरूवर्ष
  कुरूष्पाल
  कुरूक्षेत्र
  कुर्तकोटी
  कुर्दिस्तान
  कुर्ला
  कु-हा
  कु-हाडखुर्द्द
  कुल
  कुलपहार
  कुलशेखर
  कुलशेखरपट्टणम्
  कुलाची
  कुलाबा
  कुलाबा किल्ला
  कुलित्तलइ
  कुलुइन्सूर अथवा कुटेश्वर
  कुलु तहशील
  कुलुहा
  कुवम
  कुवलयापीड
  कुवलाश्व
  कुश
  कुशद्वीप
  कुशध्वज
  कुशनाभ
  कुशलगड
  कुशस्थली
  कुशान
  कुशाव
  कुशावर्त
  कुशिनगर
  कुष्ठ
  कुष्तगी
  कुष्तिया
  कुसवन
  कुसाजी भोंसले
  कुसुगल
  कुसुंबा
  कुंहरसेन
  कुळकर्णी
  कुळिथ
  कूका
  कूटमाळी
  कूडलगी
  कूंदियन
  कूबा
  कूर्ग
  कूर्म
  कूर्मदास
  कूर्मपुराण
  कृतवर्मा
  कृति
  कृत्तिका
  कृत्तिवास
  कृप
  कृपाराम
  कृमिसमूह
  कृषिकर्म किंवा शेती
  कृष्ण
  कृष्णकवि
  कृष्णगर
  कृष्णदत्त
  कृष्णदयार्णव
  कृष्णदास
  कृष्णदासमुद्गल
  कृष्णदेवराय
  कृष्णदेव होयसळ
  कृष्णद्वैपायन
  कृष्णनाईक वरंगळकर
  कृष्णमूत्र ज्वर
  कृष्ण याज्ञवलकी
  कृष्णराजपेठ
  कृष्णराव खटावकर
  कृष्णराव बल्लाळ काळे
  कृष्णाकुमारी
  कृष्णागिरी
  कृष्णा जिल्हा
  कृष्णाजी कंक
  कृष्णाजी त्रिमल
  कृष्णाजी नाईक जोशी
  कृष्णाजी भास्कर
  कृष्णाजी विनायक सोहोनी
  कृष्णा नदी
  कृष्णान्वक
  केअर्नस, जॉन एलियट
  केइ द्वीपसमूह
  केओंझर संस्थान
  केकती
  केकय
  केकरी
  केकुल फ्रेडरिक ऑगस्ट
  केंजळगड, अथवा घेरखेळज किल्ला
  केटर हेन्री
  केटी
  केटो मार्कस पो र्शि अ स
  केटो मार्कस दुसरा
  केडीझ
  केणी
  केदारनाथ
  केदारभट्ट
  केंदूर
  केंदूली
  केंद्रापारा
  केन
  केनिया
  केनिया पर्वत
  केनिलवर्थ
  केन्सिंग्टन
  केप कोस्ट
  केप टाउन
  केप प्राव्हिन्स
  केप्लर योहान
  केंब्रिज
  केरल
  केरवली
  केराढी
  केरूर
  केरो
  केलडी
  केलसी
  केला
  केल्व्हिन विल्यम थामसन लॉर्ड
  केवट
  केवडा
  केशर
  केशव
  केशवचंद्र सेन
  केशवपुर
  केशवस्वामी
  केशी
  केशोरइपाटण
  केसरिया
  केसरी
  केसरीनाथ
  केसरीय
  केसीध्वज
  केसो भिकाजी दातार
  केळ
  केळवाडा
  केळवाडी
  केळवे माहीम
  केळापुर
  केळोद
  कैकाडी
  कैकुबाद
  कैकेयी
  कैकोलन
  कैटभ
  कैथल
  कैफेंगफु
  कैमगंज
  कैमुर
  कैय्यट
  कैराण
  कैलास
  कैवर्त जात
  कैसर गंज
  कोइनिग, कार्ल रूडाल्फ
  कोइंबतूर
  कोइंब्रा
  कोइरी
  कोइल कुंतल
  कोकटनुर
  कोंकण
  कोंकणपुर
  कोंकणस्थ वैश्य
  कोंकणी
  कोंकणी भाषा
  कोकनाडा
  कोकंब
  कोका
  कोकिल
  कोकिलाव्रत
  कोको
  कोकोनॉर
  कोकोबेटें
  कोंगनोली
  कोंगाळव
  कोंगू देश
  कोच जात
  कौचाबंबा
  कोचिन
  कोचिनील किडे
  कोट
  कोंट, ऑगस्ट
  कोटकपुरा
  कोटगड
  कोटगळ
  कोटगिरी
  कोटचांदपूर
  कोटद्वार
  कोटपुतळी
  कोटा, संस्थान
  कोटा ता लु का
  कोटापल्ली
  कोटी
  कोटुमचगी
  कोटेश्वर
  कोट्टापट्टम्
  कोट्टायम्
  कोट्टारू
  कोट्टूरू
  कोट्रा किंवा सांगानी
  कोठारिया
  कोठी
  कोठी
  कोठूर
  कोड
  कोंडका
  कोंडगल
  कोंडगांव
  कोडचांद्री
  कोंडपल्ली
  कोडमगी
  कोंडविडु
  कोंडवीडू गाणदेव
  कोंडाणे
  कोंडाणें किल्ला
  कोडीनार
  कोडैकानल, ता लु का
  कोडौंग
  कोण्णूर
  कोतवाल
  कोत्रंग
  कोत्रा
  कोत्री, ता लु का
  कोथिंबीर
  कोंदिवटी लेणीं
  कोद्रु
  कोनारक
  कोनिग्जबर्ग
  कोनोल्ली कालवा
  कोन्नूर
  कोन्हे राम कोल्हटकर
  कोन्हेरराव फांकडे
  कोपनहेगन
  कोपरगाव
  कोपर्निकस निकोलस
  कोपळ
  कोपागंज
  कोप्प
  कोप्पल
  कोंबड्या
  कोबर्ग
  कोबी
  कोम-मौजे-कसबा
  कोमटी
  कोमारपाइक
  कोमिल्ल गांव
  कोयी
  कोरकई
  कोरपूट तहशील
  कोरफड
  कोरा
  कोरिंग
  कोरिया
  कोरिया संस्थान
  कोरी
  कोरूना शहर
  कोरेगांव (१)
  कोरेगांव (२)
  कोर्कू जात
  कोर्ट
  कोर्टरॉय
  कोर्डोफान
  कोयार्क लोक
  कोर्वइ
  को-हा
  कोल
  कोलकइ
  कोलगांग
  कोलघा
  कोलचिस
  कोलचेस्टर
  कोलंब, चार्लस आगस्टिन
  कोलंबस
  कोलंबस रा ज धा नी
  कोलंबिया
  कोलबेर
  कोलंबो
  कोलब्रुक
  कोलम
  कोलाचल
  कोलायन
  कोलार
  कोलार सरोवर
  कोलिकेर, रूडोल्फ आलबर्ट व्हॉन
  कोलेगल
  कोलेरिज सॅम्युअल टेलर
  कोलेरून
  कोलोन
  कोलोफोन
  कोलोरॅडो
  कोल्लंगड
  कोल्लमशक
  कोल्लैमलई
  कोल्हटकर, भाऊराव
  कोल्हा
  कोल्हाटी
  कोल्हाण
  कोल्हापूर
  कोवनो
  कोवेलंग
  कोश
  कोशिंब
  कोशी
  काशी
  कोष्टी
  कोष्ठ
  कोस
  कोसगी
  कोसम
  कोसल
  कोसीगी
  कोस्टारिका
  कोहइबाब
  कोहली
  कोहलू
  कोहळा
  कोहाट
  कोहिस्तान
  कोहीम
  कोहीर
  कोळसा
  कोळिंजन
  कोळी
  कोळीजात
  कोळ्ळीप्पाक्कई
  कौटिल्य
  कौण्डिन्य
  कौण्डिन्यपुर
  कौपर, वि ल्य म
  कौरव
  कौल
  कौशांबी
  कौषीतकी, ब्रा ह्म ण
  कौसल्या
  क्यबिन
  क्यवक्कू
  क्यान्डू, मेजर टी
  क्युरी, पेरी व मॅडम
  क्युरेषी
  क्यूबा
  क्यूमी
  क्यैकटो
  क्यैकमराव
  क्यैकलत
  क्यैक्कमी
  क्यैंगटन
  क्यैंगलोन
  क्यैंधकम
  क्योनपिआव
  क्यौकपदौंग
  क्यौकप्यू
  क्यौकक्यी
  क्यौक्तन
  क्यौक्ता
  क्यौक्से
  क्यौगोन
  क्रॅकौ
  क्रतु
  क्रप आल्फ्रेड
  क्रमवंत
  क्रायसीन
  क्रॉय सेंट
  क्राँस्टाट
  क्रियावाद
  क्रिसा
  क्रीट
  क्रूगर
  क्रून्स्टाड
  क्रेक
  क्रेसी
  क्रोपॉटकिन
  क्रोमाइट
  क्रौंचद्वीप
  क्लाइव्ह
  क्लासिअस, रूडाल्फ जुलिअस इम्यान्युएल
  क्लोजपेट
  क्लोरोफार्म
  क्विटो
  क्विबेक
  क्विलान
  क्वीन्स्टौन
  क्वीन्सलंड
  क्वील्हानी
  क्वेकर पंथ
  क्वेटापिशीन
  क्वेटा
 
  खगरिया
  खंगार
  खगौल
  खजुराहो
  खजुवा
  खजुहा
  खजूर
  खझर
  खटाव
  खटौली
  खट्वांग
  खंड
  खडक, ओ ळ ख
  खडकवासलें तलाव
  खडकी
  खंडगिरी
  खंडायत
  खंडाळ
  खंडाळा
  खडीचा दगड
  खडीचें काम
  खंडपरा
  खंडेराव गायकवाड
  खंडेराव गुजर
  खंडेराव दाभाडे
  खंडेराव हरि
  खंडेराव होळकर
  खंडेलवाल
  खंडेला
  खंडोजी माणकर
  खंडो बल्लाळ
  खंडोबा
  खतें

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .