प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग अकरावा : काव्य - खतें      
      
क्यौकप्यू जिल्हा- दक्षिण ब्रह्मदेशांत आराकान वभागाच्या मध्यभागीं असलेला एक जिल्हा. याचें क्षेत्रफळ ४३८७ चौ.मै. आहे. चतु:सीमा:- पूर्वेस अराकाम योमा; पश्चिमेस बंगालचा उपसागर; दक्षिणेस सँडोबे जिल्हा; उत्तरेस अक्यब जिल्हा. या जिल्ह्यांत अराकानयोमा हा मुख्य पर्वत असून महत्वाची अशी एकहि नदी नाहीं. अन व दलेत हे दोन प्रवाह मोठे असून त्यांत गलबतें व नावा चालतात. चेदूब बेटावर कांहीं राखेचे ज्वालामुखी आहेत. चेदूब बेटावरील एका ज्वालामुखीखेरीज या जिल्ह्यांतील इतर ज्वालामुखींचा स्फोट अलीकडे झाला नाही. १९०३-४ साली बेटावरील ज्वालामुखींचा स्फोट झाला होता. त्यावेळीं पेट्रोलियनच्या बाजूनें पेट घेतल्यामुळे २००० फूट उंचपर्यंत ज्वाला गेलेल्या होत्या. समुद्रकिनार्‍यापासून ५० मैल अंतरावर ज्वालामुखीची लीला दिसत होती. समुद्रकिनारा फार रमणीय असून सर्व जिल्ह्याचा किनारा जंगल व झाडांनी अतिशय सुंदर दिसतो. या जंगलांत वाघ, जंगली डुकर, हरिण व अश्वलें विपुल आढळतात. अराकान योमा पर्वतावर जंगली हत्ती निर्धास्त इत:तत: संचार करतात. जिल्ह्याची हवा अतिशय रोगट आहे. पावसाळ्यांत आरंभी सांथीचा ताप (मलेरिया) व पुढें कोठ्यासंबंधी बद्धकोष्ठता वगैरे विकार सर्वत्र दिसतात. पारा जून महिन्यांत ९७ अंशपर्यंत चढतो व जानेवारींत ७४ पर्यंत उतरतो. पावसाळा मेपासून आक्टोबरपर्यंत असतो. जुलै, आगष्ट व सप्टेंबर महिन्यांत पाऊस अतिशय पडतो.

इतिहास- एके काळीं, आराकानच्या बलिष्ठ राज्यांत या जिल्ह्याचा समावेश होत असे. त्यामुळें आराकान विभागाच्या इतिहासांत या जिल्ह्याचा इतिहास आलेला आहे. ब्रह्मी लोकांनी आराकान जिंकून घेतल्यावर `क्यौकप्यू’. जिल्हा खुद्द आराकानला जोडण्यांत आला. व रमरी व चेदूब बेटांवर निराळे सुभे झाले. पुढें इंग्रजांनीं तीं बेटें व क्यौकप्यू मिळून क्यौकप्यू हा एकच जिल्हा बनविला. ब्रह्मी भाषा ४२,२२२ लोक बोलतात, व आराकानी भाषा १,०९,५९९ लोक बोलतात. अराकानी लोक १,२८,३०० असून क्यौकप्यू, चेदुब व रमरी येथें त्यांची वस्ती विशेष आहे. म्येबन व अन तालुक्यांत ब्रह्मी लोक विशेषेंकरून राहतात. चिनी लोकं १३,३०० असून अन व म्येबन तालुक्याच्या डोंगराळ प्रदेशांत वस्ती करतात. चितागांग मधील कांहीं लोक शेतकी वगैरे करण्याकरतां येतात. त्यांची म्हणण्यासारखी संख्या नसते. मुसुलमानांची संख्या १९०१ मध्यें ३२००० होती व हिंदु ४२० होते. शेतीवर उपजीविका करणारे १,२४,२०० म्हणजे एकंदर लोकसंख्येच्या शेंकडा ७३ प्रमाणांत होते. ख्रिस्ती लोक फार अल्प (१२१) होते. जिल्ह्यांत कालवे, पाट वगैरे मुळींच नाहींत. तांदुळाचें पीक पावसावर येतें. नदीच्या आसपासचा भाग खेरीज करून बाकी जिल्ह्याची जमीन चांगली नाहीं. क्यौकप्यू व रमरी येथील जमीन रेताड आहे. १९०१ सालीं लागवडी खालील क्षेत्रफळ २४२ चौ.मै. होतें.

या जिल्ह्यांत पेट्रोलिअम, लोखंड, दगडी कोळसा हे खनिज पदार्थ आढळतात. समुद्रापासून मीठ तयार करतात. मातीचीं भांडीं व चटया तयार होतात. क्यौकप्यू बंदर म्हणून महत्वाचें नाहीं. येथून तांदूळ, इमारतीचे साग, मीठ, मच्छी, चामडी, शिंगे वगैरे पदार्थ बाहेर गांवीं विशेषेकरून अक्यब येथें पाठविले जातात. बाहेरून कापूस, रेशीम, लुंग्या, कापड वगैरे जिन्नस या जिल्ह्यांत येतात. व्यापार मुख्यत्वें करून इंग्रज कंपनीच्या हातीं आहे.

येथें शिक्षणाकडे चांगलें लक्ष दिलें जात नाहीं. प्रत्येक जिल्ह्यांत शाळा तपासणारा एक अधिकारी असतो. त्यानें जिल्ह्यांतले पोंगी (पंतोजी)वर नजर ठेवावयाची असते. पोंगी लोक घ्यावी तशी काळजी घेत नाहींत. १९०३-४ साली ५ दुय्यम, ८३ प्राथमिक व १५५ खासगी शाळा असून मुलांची संख्या ४६२८ व मुलींची २२२ होती.

तालुका- दक्षिण ब्रह्मदेश क्यौकप्यु जिल्ह्यांतील तालुका. याचें क्षेत्रफळ ५९४ चौ.मै. १९११ सालीं लो.सं. ४६,१९५. तालुक्याचें मुख्य ठिकाण क्यौकप्यु (व जिल्ह्याचेंहि मुख्य ठिकाण) हेंच असून येथील लो.सं. (१९११) ३३२३. खेड्यांची संख्या १३१. १९०३-०४ साली लागवडीखालीं क्षे.फ. ५५ चौ.मै. सार्‍याचें उत्पन्न ५१००० रुपये.

गांव- दक्षिण ब्रह्मदेशांत क्यौकप्यू जिल्ह्याचें मुख्य ठिकाण. सन १८२६ सालीं आराकान इंग्रजांच्या ताब्यांत गेलें. त्या वेळेस क्यौकप्यू साधारण मच्छी धरण्याचें खेडेंगांव होतें. तें १८३८ पर्यंत तसेंच राहिलें. गांव चांगलें समुद्रकिनार्‍यावर वसलेलें आहे. येथें पाऊस मनस्वी पडतो. सर्व बाजूंनी टेंकड्या आहेत. बंदराची हद्द रमरीबेटापर्यंत आहे. परंतु खडक मध्यें असल्यानें आगबोटी निर्वेधपणे बंदरांत येऊं शकत नाहींत. येथील लो.सं. १९०१ सालीं ३३२३ असून त्यांत आराकानीं व ब्रह्मी लोकांचा भरणा जास्त आहे. मुसुलमान ७७६, हिंदु १६४, व चिनी ६०० होते.

क्यौकप्यू जलमार्गानें १९०३ व ४ साली आयात व निर्यात मिळून ५।। लक्ष रुपयांचा व्यापार झाला होता. तीन चतुर्थांश आयात माल इतर ब्रह्मी बंदरांतून व एकचतुर्थांश कलकत्याहून आलेला होता. सर्व निर्गत माल ब्रह्मी बंदरांतच जातो. सन १८८५ सालीं म्यु.क.ची स्थापना झाली. तिचे १९०३-०४ सालीं उत्पन्न ११,००० रु. खर्च १०,००० रु. होता.

   

खंड ११ : काव्य - खते  

  काव्य

  काव्हूर

 

  कॉव्हेंट्री
  काश
  काशी
  काशीनाथोपाध्यायं
  काशीपूर, त ह शी ल
  काशीफळ
  काशीबाई पेशवे
  काशीराज पंडित
  काश्गर
  काश्मीर संस्थान
  काश्मीरी
  काश्मीरी ब्राह्मण
  काश्मिरी भाषा
  काश्मोर
  काश्यप
  काष्टिन
  कास
  कासगंज त ह शी ल
  कासरगोड, ता लु का
  कासलपुरा
  कांसव
  कासार
  कांसार - वाणी
  कासारबारी (द्वार)
  कासाला
  कासिया
  कासीमबझार
  कासूर
  कासेगांव (१)
  कासेगांव
  कॅस्टेलो ब्रंको
  कास्पियन समुद्र
  काहूत
  काळपुळी
  काळहोळ
  काळाआजार
  काळा चौतरा
  काळा पहाड
  काळा बाग, ज मी न दा री
  काळा बाग छावणी
  काळासमुद्र
  काळी नदी
  काळी सिंध
  किउंथल
  किओटो
  किंकर
  किंकरी
  किक्ली
  किग्गतनाड
  किंग्जटाउन
  किंग्जलिन
  किंग्स्टन
  किचनेर लॉर्ड (१८५०-१९१६)
  किच्चौंचा
  किट्स सेंट
  किंडत, पो ट जि ल्हा
  किंडर गार्टन
  किड् बेंजामिन (१८५८)
  कित्तुर
  किंनगिन ता लु का
  किनवत
  किनवत जंगल
  किनु
  किन्नर
  किन्हई
  किन्हळ
  किंपुरूषवर्ष
  किबमरो
  किंबर्ले
  किमेदिजमीनदार
  किरगेरी
  किरवंत
  किरवळें
  किराईत
  किराकत
  किरात
  किरार
  किरीटी
  किरौली
  किर्घी
  किर्चाफ, गुस्टाब राबर्ट
  किर्मीर
  किर्लोस्कर, बळवंत पाडुरंग उर्फ अण्णासाहेब
  किलकिल यवन
  किल सैफुल्ल
  किल सोभ सिंध
  किलार्ने
  किलिमनूर
  किलिमांजारो
  किल्लेकोट व तटबंदी
  किलहार्न डॉ. एफ्
  किशनगंज, पो ट वि भा ग
  किशनगड सं स्था न
  किशनचंद
  किशोरगंज पो ट वि भा ग
  किष्किंधा
  किसान
  कीकट
  कीचक
  कीचक जात
  कीटक अथवा षट्पद
  कीटस् जॉन
  कीन चार्लस सॅम्युएल
  कीफ, प्रां त
  कीर
  कीरतपूर
  करिथर
  कीर्तन
  कीर्तने, नि ळ कं ठ ज ना र्द न
  कीर्तने, विनायक जनार्दन
  कील
  कीलकरै
  कीलिंग बेटें
  कुकरमुंडे
  कुकी
  कुंकुमवृक्ष
  कुकुर
  कुंकू
  कुक्शी
  कुक्सहॅवन
  कूंग्ययोन
  कुंच, त ह शी ल
  कुचबिहार, सं स्था न
  कुचला
  कुंचावन
  कुंजपुर
  कुंजर
  कुंजा
  कुंजुरी
  कुंज्रा
  कुटकी
  कुटासा
  कुटुंब
  कुट्टापरान्तक
  कुठार
  कुडची
  कुंडल
  कुडलगी
  कुडवक्कल
  कुडवासल
  कुडळा
  कुडा
  कुंडापूर ता लु का
  कुडालोर ता लु का
  कुडाळ
  कुडाळदेशकर ब्राह्मण
  कुडाळसंगम
  कुंडिनपुर
  कुडुमी
  कुडें
  कुणकुंबी
  कुणबी
  कुतउलआमारा
  कुंतनहसहळ्ळी
  कुंतल
  कुंताप
  कुंति
  कुंतिभोज
  कुतियान
  कुंती
  कृतुबदिया
  कुत्तालम्
  कुत्बमिनार
  कुत्बशहा
  कुत्बशाही
  कुत्बुद्दीन-ऐबक
  कुत्रा
  कुत्रु
  कुत्स
  कुंदकुंदाचार्य
  कुंदगोळ
  कुंदरेमुख
  कुंदा टेंकडी
  कुंदा तहशील
  कुनिगल
  कुनिहार
  कुन्ड्ट
  कुन्ननकुलम्
  कुन्नूर
  कुन्हळ
  कुंबुम्
  कुबेर
  कुब्ज विष्णुवर्धन
  कुब्जा
  कुंभ
  कुंभकर्ण
  कुंभकोणस्
  कुंभराणा
  कुंभळगड
  कुंभा
  कुंभार
  कुंभारकाम
  कुंभारडी डोंगर
  कुंभेर
  कुंभोज
  कुम
  कुमठा ता लु का
  कुमाऊन
  कुमार
  कुमारखली
  कुमारजीव
  कुमारदेवी
  कुमारधारी
  कुमारपाल
  कुमारराज
  कुमारिल भट्ट
  कुयली
  कुरकुंब
  कुरंगगड-अलंगगड
  कुरडू
  कुरम एजन्सी
  कुरम नदी
  कुरमवार
  कुरमी
  कुरवा
  कुरसेंग पो ट वि भा ग
  कुराण
  कुराबर

  कुरिग्राम पो ट वि भा ग

  कुरू
  कुरूजांगल
  कुरूंद
  कुरूंदवाड
  कुरूनेगॅला
  कुरूपांचाल
  कुरूंबा
  कुरूंब्रनाड
  कुरूयुद्ध
  कुरूवर्ष
  कुरूष्पाल
  कुरूक्षेत्र
  कुर्तकोटी
  कुर्दिस्तान
  कुर्ला
  कु-हा
  कु-हाडखुर्द्द
  कुल
  कुलपहार
  कुलशेखर
  कुलशेखरपट्टणम्
  कुलाची
  कुलाबा
  कुलाबा किल्ला
  कुलित्तलइ
  कुलुइन्सूर अथवा कुटेश्वर
  कुलु तहशील
  कुलुहा
  कुवम
  कुवलयापीड
  कुवलाश्व
  कुश
  कुशद्वीप
  कुशध्वज
  कुशनाभ
  कुशलगड
  कुशस्थली
  कुशान
  कुशाव
  कुशावर्त
  कुशिनगर
  कुष्ठ
  कुष्तगी
  कुष्तिया
  कुसवन
  कुसाजी भोंसले
  कुसुगल
  कुसुंबा
  कुंहरसेन
  कुळकर्णी
  कुळिथ
  कूका
  कूटमाळी
  कूडलगी
  कूंदियन
  कूबा
  कूर्ग
  कूर्म
  कूर्मदास
  कूर्मपुराण
  कृतवर्मा
  कृति
  कृत्तिका
  कृत्तिवास
  कृप
  कृपाराम
  कृमिसमूह
  कृषिकर्म किंवा शेती
  कृष्ण
  कृष्णकवि
  कृष्णगर
  कृष्णदत्त
  कृष्णदयार्णव
  कृष्णदास
  कृष्णदासमुद्गल
  कृष्णदेवराय
  कृष्णदेव होयसळ
  कृष्णद्वैपायन
  कृष्णनाईक वरंगळकर
  कृष्णमूत्र ज्वर
  कृष्ण याज्ञवलकी
  कृष्णराजपेठ
  कृष्णराव खटावकर
  कृष्णराव बल्लाळ काळे
  कृष्णाकुमारी
  कृष्णागिरी
  कृष्णा जिल्हा
  कृष्णाजी कंक
  कृष्णाजी त्रिमल
  कृष्णाजी नाईक जोशी
  कृष्णाजी भास्कर
  कृष्णाजी विनायक सोहोनी
  कृष्णा नदी
  कृष्णान्वक
  केअर्नस, जॉन एलियट
  केइ द्वीपसमूह
  केओंझर संस्थान
  केकती
  केकय
  केकरी
  केकुल फ्रेडरिक ऑगस्ट
  केंजळगड, अथवा घेरखेळज किल्ला
  केटर हेन्री
  केटी
  केटो मार्कस पो र्शि अ स
  केटो मार्कस दुसरा
  केडीझ
  केणी
  केदारनाथ
  केदारभट्ट
  केंदूर
  केंदूली
  केंद्रापारा
  केन
  केनिया
  केनिया पर्वत
  केनिलवर्थ
  केन्सिंग्टन
  केप कोस्ट
  केप टाउन
  केप प्राव्हिन्स
  केप्लर योहान
  केंब्रिज
  केरल
  केरवली
  केराढी
  केरूर
  केरो
  केलडी
  केलसी
  केला
  केल्व्हिन विल्यम थामसन लॉर्ड
  केवट
  केवडा
  केशर
  केशव
  केशवचंद्र सेन
  केशवपुर
  केशवस्वामी
  केशी
  केशोरइपाटण
  केसरिया
  केसरी
  केसरीनाथ
  केसरीय
  केसीध्वज
  केसो भिकाजी दातार
  केळ
  केळवाडा
  केळवाडी
  केळवे माहीम
  केळापुर
  केळोद
  कैकाडी
  कैकुबाद
  कैकेयी
  कैकोलन
  कैटभ
  कैथल
  कैफेंगफु
  कैमगंज
  कैमुर
  कैय्यट
  कैराण
  कैलास
  कैवर्त जात
  कैसर गंज
  कोइनिग, कार्ल रूडाल्फ
  कोइंबतूर
  कोइंब्रा
  कोइरी
  कोइल कुंतल
  कोकटनुर
  कोंकण
  कोंकणपुर
  कोंकणस्थ वैश्य
  कोंकणी
  कोंकणी भाषा
  कोकनाडा
  कोकंब
  कोका
  कोकिल
  कोकिलाव्रत
  कोको
  कोकोनॉर
  कोकोबेटें
  कोंगनोली
  कोंगाळव
  कोंगू देश
  कोच जात
  कौचाबंबा
  कोचिन
  कोचिनील किडे
  कोट
  कोंट, ऑगस्ट
  कोटकपुरा
  कोटगड
  कोटगळ
  कोटगिरी
  कोटचांदपूर
  कोटद्वार
  कोटपुतळी
  कोटा, संस्थान
  कोटा ता लु का
  कोटापल्ली
  कोटी
  कोटुमचगी
  कोटेश्वर
  कोट्टापट्टम्
  कोट्टायम्
  कोट्टारू
  कोट्टूरू
  कोट्रा किंवा सांगानी
  कोठारिया
  कोठी
  कोठी
  कोठूर
  कोड
  कोंडका
  कोंडगल
  कोंडगांव
  कोडचांद्री
  कोंडपल्ली
  कोडमगी
  कोंडविडु
  कोंडवीडू गाणदेव
  कोंडाणे
  कोंडाणें किल्ला
  कोडीनार
  कोडैकानल, ता लु का
  कोडौंग
  कोण्णूर
  कोतवाल
  कोत्रंग
  कोत्रा
  कोत्री, ता लु का
  कोथिंबीर
  कोंदिवटी लेणीं
  कोद्रु
  कोनारक
  कोनिग्जबर्ग
  कोनोल्ली कालवा
  कोन्नूर
  कोन्हे राम कोल्हटकर
  कोन्हेरराव फांकडे
  कोपनहेगन
  कोपरगाव
  कोपर्निकस निकोलस
  कोपळ
  कोपागंज
  कोप्प
  कोप्पल
  कोंबड्या
  कोबर्ग
  कोबी
  कोम-मौजे-कसबा
  कोमटी
  कोमारपाइक
  कोमिल्ल गांव
  कोयी
  कोरकई
  कोरपूट तहशील
  कोरफड
  कोरा
  कोरिंग
  कोरिया
  कोरिया संस्थान
  कोरी
  कोरूना शहर
  कोरेगांव (१)
  कोरेगांव (२)
  कोर्कू जात
  कोर्ट
  कोर्टरॉय
  कोर्डोफान
  कोयार्क लोक
  कोर्वइ
  को-हा
  कोल
  कोलकइ
  कोलगांग
  कोलघा
  कोलचिस
  कोलचेस्टर
  कोलंब, चार्लस आगस्टिन
  कोलंबस
  कोलंबस रा ज धा नी
  कोलंबिया
  कोलबेर
  कोलंबो
  कोलब्रुक
  कोलम
  कोलाचल
  कोलायन
  कोलार
  कोलार सरोवर
  कोलिकेर, रूडोल्फ आलबर्ट व्हॉन
  कोलेगल
  कोलेरिज सॅम्युअल टेलर
  कोलेरून
  कोलोन
  कोलोफोन
  कोलोरॅडो
  कोल्लंगड
  कोल्लमशक
  कोल्लैमलई
  कोल्हटकर, भाऊराव
  कोल्हा
  कोल्हाटी
  कोल्हाण
  कोल्हापूर
  कोवनो
  कोवेलंग
  कोश
  कोशिंब
  कोशी
  काशी
  कोष्टी
  कोष्ठ
  कोस
  कोसगी
  कोसम
  कोसल
  कोसीगी
  कोस्टारिका
  कोहइबाब
  कोहली
  कोहलू
  कोहळा
  कोहाट
  कोहिस्तान
  कोहीम
  कोहीर
  कोळसा
  कोळिंजन
  कोळी
  कोळीजात
  कोळ्ळीप्पाक्कई
  कौटिल्य
  कौण्डिन्य
  कौण्डिन्यपुर
  कौपर, वि ल्य म
  कौरव
  कौल
  कौशांबी
  कौषीतकी, ब्रा ह्म ण
  कौसल्या
  क्यबिन
  क्यवक्कू
  क्यान्डू, मेजर टी
  क्युरी, पेरी व मॅडम
  क्युरेषी
  क्यूबा
  क्यूमी
  क्यैकटो
  क्यैकमराव
  क्यैकलत
  क्यैक्कमी
  क्यैंगटन
  क्यैंगलोन
  क्यैंधकम
  क्योनपिआव
  क्यौकपदौंग
  क्यौकप्यू
  क्यौकक्यी
  क्यौक्तन
  क्यौक्ता
  क्यौक्से
  क्यौगोन
  क्रॅकौ
  क्रतु
  क्रप आल्फ्रेड
  क्रमवंत
  क्रायसीन
  क्रॉय सेंट
  क्राँस्टाट
  क्रियावाद
  क्रिसा
  क्रीट
  क्रूगर
  क्रून्स्टाड
  क्रेक
  क्रेसी
  क्रोपॉटकिन
  क्रोमाइट
  क्रौंचद्वीप
  क्लाइव्ह
  क्लासिअस, रूडाल्फ जुलिअस इम्यान्युएल
  क्लोजपेट
  क्लोरोफार्म
  क्विटो
  क्विबेक
  क्विलान
  क्वीन्स्टौन
  क्वीन्सलंड
  क्वील्हानी
  क्वेकर पंथ
  क्वेटापिशीन
  क्वेटा
 
  खगरिया
  खंगार
  खगौल
  खजुराहो
  खजुवा
  खजुहा
  खजूर
  खझर
  खटाव
  खटौली
  खट्वांग
  खंड
  खडक, ओ ळ ख
  खडकवासलें तलाव
  खडकी
  खंडगिरी
  खंडायत
  खंडाळ
  खंडाळा
  खडीचा दगड
  खडीचें काम
  खंडपरा
  खंडेराव गायकवाड
  खंडेराव गुजर
  खंडेराव दाभाडे
  खंडेराव हरि
  खंडेराव होळकर
  खंडेलवाल
  खंडेला
  खंडोजी माणकर
  खंडो बल्लाळ
  खंडोबा
  खतें

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .