विभाग बारावा : खतें - ग्वेर्नसे   

गंगासागर- बंगालमधील चोवीस परगणे जिल्ह्यांतील एक द्वीप. ('सागर पहा').