प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग बारावा : खतें - ग्वेर्नसे  
    
गवत- बहुतेक देशांत रानमाळ जमिनीवर गवत उगवलेलें असतें; परंतु जेथें निबिड अरण्यें असतात व इतर वृक्षवनस्पती असतात अशा ठिकाणींहि गवत दृष्टीस पडतें. न नांगरलेल्या अशा शेताच्या कोणत्याहि भागांत गवताची वाढ होते. तसेंच नांगरून पडिक झालेल्या जमिनीवरहि गवत रुजतें. कुरण हा शेतीचा एक महत्वाचा भाग आहे व धान्य जसें स्वस्त होईल तसें त्याचें महत्व वाढत जातें.गवताच्या विविध उपजाती त्यांचे विशेष, कुरणांची सुधारणा व कमी पिकाऊ अशा वंहित जमिनींत गवताचीं कुरणें तयार करण्याची आवश्यकता इत्यादि प्रश्नांकडे तज्ज्ञांचें लक्ष्य लागलें आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांची इच्छा जमिनींतील कांहीं भागांत तरी गवत असावें अशी असते. कायमच्या कुरणांतील गवताचा उपयोग गुरें चारण्याकडे व तें कापून त्याचें वाळलेलें गवत करण्याकडे होतो. तात्पुरतीं व कायमचीं अशीं दोन प्रकारचीं कुरणें असतात. सर्व प्रकारचें गवत, 'ग्रॉमिनी' नांवाच्या जातीचें असतें व निरनिरळी धान्यें, बांबू, ऊंस व भात वगैरे वनस्पतीहि वरील मूळ जातीपासून निघाल्या आहेत असें म्हणतात. कुरणांतील व इतर वाळलेल्या गवताच्या उपजातींचे आंग्लवनस्पतिशास्त्रज्ञांनीं वर्गीकरण केलें आहे. त्यांपैकीं गवताच्या बियांस उपयुक्त अशा सहाच उपजाती असून त्यांचा तात्पुरत्या व कायमच्या कुरणाकडे उपयोग होतो. डॉ. डब्लू. फ्रेअ‍ॅम यानें इंग्लंडच्या कुरणांची तपासणी करून असें ठरविलें कीं, रायगवत व पांढरें गवत बहुतेक कुरणांत मुख्यतः असतें. याशिवाय इतर कित्येक प्रकारचें गवत व वनस्पति शेतांत असतात व ह्यांचा उपयोग कुरणाकरितां संमिश्र बी तयार करण्याकडे होतो. अनेक जातींचें गवत शेतांत मुद्दाम लावण्यांत येतें व खत वगैरे घालून तें वाढेल अशीहि तजवीज करण्यांत येते.गवताच्या जातींपैकीं कोणत्या प्रकारची अधिक वाढ होते ही गोष्ट जमिनीची स्थिति, तेथील कामकाज व हवामान यांवरच अवलंबून असते. वहित जमिनींत उत्तम गवताचें कुरण करण्यास योग्य असें बीं कोणतें यासंबंधीं केंब्रिज येथें प्रयोग करण्यांत आले. तात्पुरती कुरणेंच साधारणतः फेर लागवडी-करितां तयार करण्यांत येतात. व लवकर उगवणारें व लवकर नष्ट होणारें गवतच साधारणतः नेहमी लावण्यांत येतें. गवताच्या उपजाती युरोपांत बऱ्याच आहेत. हंगेरिअनब्रोम, अमेरिकन, प्रेरी केंटकी निळें गवत, अमेरिकन बफेलो ग्रास, कॅनेडिअन बफेलो ग्रास, बंच, स्क्किरलटेल ग्रास व अशाच अनेक जाती ब्रिटनदेशांत आढळून येत नाहींत. वरील सर्व प्रकार प्रेरी कुरणांत विपुल असतात. या प्रेरी कुरणांत अस्सल क्लोव्हर गवताचा एकहि नमुना आढळत नाहीं.इंग्लंडमध्यें दाट माती असलेली जमीनच गवताच्या उत्पत्तीस योग्य असते. त्यांवर रूळ फिरवितात व ती जमीन लागवडीस योग्य अशी करण्यांत आल्यावर तेथें विपुल गवत उगवूं शकतें. गवताच्या जातींतील वनस्पती 'चारा' या लेखांत विवेचिल्या आहेत. हिंदुस्थानांत पुतनी, पवन्या, भातेण,उंडेण, घोडशाडा इत्यादि गवतांच्या जातीं आढळतात.

रि हा अ थ वा चि नी ग व त.- रिहा हें एका चिनी गवताचें नाव आहे. चीनचें व मलायाचें गवत असे दोन प्रकार एकाच जातीचे आहेत. युरोपांत या गवताची लागवड होऊं शकते. या गवतांस चीनमध्यें चुमा, कोचीनमध्यें कायगाई,बंगाल येथें कंकुर, आसामांत रिहा उर्फ रिसा आणि ब्रह्मदेशांत गुन अशीं विविध नांवें आहेत. मलाई भाषेंतील नांवांशीं तुलना केली असतां कंकुर व रिहा हीं नांवें हिंदुस्थानी भाषेंतील आहेत असें दिसतें. ज्याला अलीकडे बनरिहा म्हणतात. त्या झाडाचें नागभाषेंतील नांव रिझा असें असून त्यावरून चिनी गवताला रिहा हें नांव पडलें असावें. कंकुर किंवा रिहा याचा हिंदुस्थानांतील कोणत्याहि जुन्या सर्वमान्य ग्रंथांत मुळींच उल्लेख नाहीं. कांहीं लेखक रामी नांवाच्या गवतालाच रिहा असें चुकीनें नांव देतात. रामी हें प्रथम हिंदुस्थानांत आलें, तेव्हां त्यास अनेक नांवें मिळालीं व त्याचीं निरनिराळ्या देशांतील नांवेंहि अनेक आहेत. रिहा उत्पन्न होणाऱ्या प्रदेशांत हिंडून पाहिलें असतां असें दिसतें कीं, या जातीच्या सर्व प्रकारांत साम्य आहे. चीनमधील वेंचो येथून इकडे आणलेल्या रोपांप्रमाणें हिंदुस्थानांतील स्थानिक रोपे फारसे जलद वाढीचे असत नाहींत. तथापि लखिमपुर व कांग्रा येथील रामबाग या ठिकाणचे रोपे जलद वाढीचे व तरतरीत असल्याचें आढळतें. रामबागेंतील रोपे फारशी मशागत न करताहि यशस्वी व उत्पन्नदायक असे ठरले.

रिहा हें मुळचें हिंदुस्थानांतील झाड नसून येथें तें आपोआप होत नाहीं. ज्याला बनरिहा म्हणतात त्यापासून ताग व तंतू निघतात. रिहाच्या लागवडीस विशिष्ठ प्रकारची जमीन, प्रतिवार्षिक खत व ठराविक हवामान यांची जरूंरी लागते. रिहा हें झाड शेतकी उत्पन्नाचें नाहीं. या झाडाचा वाख, मासे धरण्याची जाळीं व दोन करण्याकरितां उपयोगिला जातो व कोळी लोकच त्याची लागवड करितात. बंगाल व विशेषतः रामपुर येथील माळरानें रिहाच्या पिकास योग्य आहेत. फारशा फायद्याच्या अभावीं शेतकरी या पिकाकडे दुर्लक्ष करतात. पूर्व व उत्तर बंगाल येथील रिहाची लागवड करण्याची विशिष्ट पध्दत आहे.तंबाखूस जी हवा व जमीन योग्य असते तीच रिहासहि योग्य असून रिहाबरोबर आळीपाळीनें मिरची, तंबाखू रताळीं वगैरे पीक करितात. दिनाजपूर, बोग्रा व कुचबिहार येथें कांही ठिकाणीं रिहा उगवतो. बंगालमध्यें मुळें कापून तीं लावण्याची पद्धत आहे. दांडे तोडून तेहि लावतात. लावणीच्या दोन वेळा असतात. सामान्यतः तीन कापण्या होतात. पक्व झालेल्या बुंध्यांचीच कापणी करतात. हिवाळयांतील कापणीनें जोराची वाढ होते. आसामची परिस्थिति वरीलप्रमाणेंच आहे. तेथें फार मोठया प्रमाणावर रिहाची लागवड करावयाची म्हणजे चहाच्या मळेवाल्यांशी टक्कर द्यांवीं लागेल. तंरी पण रिहाचें मुख्य उत्पन्न त्याच ठिकाणीं होतें. आसामची जमीन जास्त सुपीक असल्यामुळें, शेतकऱ्यांची प्रवृत्ति रिहाकडे फारशी नसते हें खरें आहे. ब्रह्मदेशांतील रानरिहा म्हणजे एक प्रकारची खाजकुयरी होय. याच्यापासूनच पुष्कळ डोंगरी लोक वाख काढतात व त्यास निलगिरीची खाजकुयरी म्हणतात

पंजाबमध्यें बंगाल व आसाम या प्रांतांप्रमाणें रिहाची मशागत स्वाभाविक नसली तरी कांग्राची हवा रिहाला योग्य आहे. संयुक्तप्रांतांत बरेच प्रयोग करण्यांत आले व अनुभव असा आला कीं रिहाची मशागत करणें खर्चाचें काम आहे. तेथें दरवर्षी दोन कापण्या करून खत घालावें लागतें.दक्षिणहिंदुस्थानांतहि युरोपियन लोकांनीं रिहाची लागवड केली परंतु खर्चापुरतेंसुद्धां उत्पन्न निघेना. वरील सर्व प्रांतांतील अनुभवावरून असेंच ठरतें कीं, हिंदुस्थानांत रिहा उत्पन्न होणें शक्य नाहीं. तिरहुत व आसाम येथील कांही प्रयोग अलीकडे यशस्वी होऊं लागले आहेत.हिंदुस्थानापेक्षां इतर ठिकाणीं रिहाचें चांगलें पीक होतें व तें कमी खर्चांतहि होतें; तेव्हां येथील मशागतींत कोणते फरक करावे हा विचारार्ह असा प्रश्न आहे.

पूर्वी नूतन अंकुर खुडल्यानंतर ते पाण्यांत भिजवून त्यांच्या सालीपासून वाख तयार करीत असत, परंतु आतां या पध्दतींत फरक पडला आहे. पाण्यांत कार्बोनेट ऑफ सोडा घालून दीड दोन तास बुंधे उकळत ठेवितात. नंतर वाहत्या पाण्यांत एखाद्या तक्त्यावर ते बडवून काढतात व पुनः एक तास उकळून वाहत्या पाण्यांत बुडवून काढतात म्हणजे साल व गोंद हीं भिन्न होतात. याप्रमाणें एक मणभर अंकुराचा एका तासांत शे. २॥ प्रमाणें कच्चा माल तयार होतो. बुंधे पाण्यांत कुजत घालणें हें वाइट आहे परंतुअलजीरियन लोकांची पद्धत अशी आहे कीं, ते साध्या पाण्याऐवजीं समुद्राचें पाणी वापरतात. ही पद्धति चांगली आहे असें मानण्यांत येतें. आसाम व बंगालमधील ताग काढण्याची रीत खालीं वर्णन केल्याप्रमाणें आहे. प्रथम अंकुराचीं पानें काटून नंतर ते तासून टाकतात व त्या पानांचा नंतर खतासारखा उपयोग होतो. एक आठवडा बुंधे वाळविल्यावर तंतू पांढरे होतात. त्यानंतर पृथक्करण करण्यांत येतें. बंगाली लोक प्रथम बुंधे तासून नंतर त्यांपासून तंतू वेगळे काढतात. चीन देशांत प्रथम साली काढून नंतर तंतूंची फीत करतात. फीत कुजत ठेऊन नंतर साल व गोंद ही वेगळीं काढतात. रेशमांत मिसळण्याकरितां रिहांच्या तंतूंचा फार उपयोग होतो.बंगाल व आसाम येथें या तंतूपासून जाडाभरडा दोरा व मासे धरण्याचीं जाळीं तयार करतात.

   

खंड १२ : खते - ग्वेर्नसे  

  खतें

  खत्तर

  खत्री

  खत्री, बाबू कार्तिक प्रसाद
  खनिखोदनशास्त्र
  खनिजविज्ञान
  खनियाधान
  खन्ना
  खन्सा
  खंबायत
  खंभलाव
  खंभाल
  खंभालिय
  खमटी डोंगर
  खम्ममेट्ट
  खर
  खर प्रांत
  खरकपूर
  खरगपूर
  खरगा
  खरगोण
  खरतरगच्छ
  खरबूज
  खरर
  खरसावान
  खरार
  खरे, वासुदेव वामन शास्त्री
  खरोष्ट्र
  खरोष्ठ ॠषि
  खर्जी
  खर्डी
  खर्डे
  खलीफ
  खलील इब्न अहमद
  खलीलाबाद
  खवास
  खसखस
  खळ
  खाकी
  खागा
  खाच्रोड
  खाटिक
  खाडववन
  खांडवा
  खांडिया
  खादिजा
  खांदेरी 
  खान
  खानखानान
  खानगड
  खानगा डोग्रान
  खानगी
  खान जहान
  खान जहान कोकलताश
  खान जहान लोदी
  खान झादा
  खानदेश जिल्हा
  खानपूर
  खानाकुल
  खानापूर
  खानापूरकर विनायक पांडुरंग
  खानुआ
  खानेसुमारी
  खापा
  खामगांव
  खायबर
  खारगवान
  खार पाडणें
  खारल
  खारवा
  खाराघोडा
  खारान
  खारिया
  खार्टुम
  खालपा
  खालसा
  खालसादिवाण
  खाल्डिया
  खाल्डून
  खासगीवाले
  खासपूर
  खासी
  खासी आणि जैंटिया डोंगर
  खिचिंग
  खिजदिया
  खिप्रो
  खिरणी-रायण
  खिरपई
  खिरा
  खिलचीपूर
  खिलजी
  खिलजी घराणें
  खिलात
  खिळिगिला
  खीवा
  खुइखदान संस्थान
  खुझदार
  खुटगांव
  खुंटी
  खुतबा
  खुताहन
  खुदागंज
  खुदियन
  खुरासणी
  खुरिया
  खुर्जा
  खुर्दा
  खुर्दादभाई
  खुलदाबाद
  खुलना
  खुशतर
  खुशाब
  खुश्रुशेट मोदी
  खुश्रू अमीर
  खुश्रू सुलतान
  खेक्रा
  खेज्री
  खेड
  खेड ब्रह्म
  खेडा
  खेतूर
  खेत्री
  खेमकरन
  खेम सावंत
  खेराली
  खेरालु
  खेरावाड
  खेरी
  खेळ
  खेळोजी भोंसले
  खैर
  खैरपूर, तहशील
  खैरपूर शहर
  खैरपूर संस्थान
  खैरवार
  खैरागड
  खैरागली
  खैराबाद
  खैरी
  खैरीमूरत
  खैरुद्दिन
  खोकंद
  खोखार
  खोखो
  खोजा
  खोत
  खों जात
  खोंडमाल्स
  खोंडमीर
  खोत
  खोतान
  खोनोम
  खोम्माण
  खोरेमाबाद
  खोलापूर
  खोलेश्वर
  खोल्म
  खोवई
  ख्रिश्चिआना
  ख्रिस्त येशू
  ख्रिस्तीशक
  ख्रैस्त्य
 
  गख्खर
  गंग घराणें
  गंगटोक
  गंगपूर
  गंगवाडी
  गंगा
  गंगा कालवा
  गगाखेर
  गंगाझरी
  गंगाधर
  गंगाधर कवि
  गंगाधरशास्त्री पटवर्धन
  गंगाधर सरस्वती
  गंगापूर
  गंगालूर
  गंगावती
  गंगाव पेटा
  गंगावन
  गंगासागर
  गंगै कोन्डपुरम्
  गंगोत्री
  गंगोह
  गजकर्ण
  गजपती
  गजपतीनगरम्
  गजबाहु
  गंजम, जिल्हा
  गजेंद्रगड
  गझनी
  गझनी घराणें
  गटापर्चा
  गंडकी मोठी
  गडचिरोळी
  गंडमाळा व अपची
  गडवाल
  गडशंकर
  गडहिंग्लज
  गंडा
  गंडिकोट
  गडिया पहाड
  गढमुक्तेश्वर
  गढवाल जिल्हा
  गढाकोटा
  गढी इक्तीआरखान
  गढी यासीन
  गढीवाल
  गढेमंडळ
  गणदेवी
  गणपत कृष्णाजी
  गणपति नागराज
  गणपति राजे
  गणसत्ताक राज्य
  गणितशास्त्र
  गणेश किंवा गणपति
  गणेशचतुर्थी
  गणेश दैवज्ञ
  गणेशपुराण
  गणेश वेदांती
  गणोजी शिर्के
  गंतूर
  गदग
  गदरिया
  गदाधरपंत प्रतिनिधी
  गदी
  गद्दी
  गंधक
  गंधका
  गंधकाम्ल
  गंधकिलाम्ल
  गंधकिसल (सल्फोनल)
  गंधमादन
  गंधमाळी
  गंधर्व
  गंधर्वगड किल्ला
  गधाड
  गधाली
  गधिया
  गधुला
  गंधोल
  गँबिया
  गँबिया नदी
  गॅम्बेटा, लीऑन
  गमाजी मुतालिक
  गय
  गया जिल्हा
  गरमल
  गरमली
  गरमूर
  गरवा
  गॅरिक, डेव्हिड
  गॅरिबाल्डि, गियुसेपे
  गरुड
  गरुडपक्षी
  गरुडपुराण
  गरुडस्तंभ
  गॅरेट्ट
  गरोठ
  गरोडा
  गरौथा
  गरौली
  गर्ग
  गर्गोव्हिआ
  गर्दभील
  गर्भधारण
  गर्भविज्ञान
  गर्भाधान संस्कार
  गऱ्हा
  गऱ्हार्ट
  गलगनाथ
  गलगली
  गलग्रंथिदाह
  गॅलॉट्झ
  गॅलिपोली
  गॅलिली
  गॅलिलीओ गॅलिली
  गॅलिलीचा उपसागर
  गॅलिशिया
  गॅले
  गॅलेशिया
  गल्ल
  गॅल्वे
  गवंडी
  गवत
  गवती चहा
  गवररा
  गवळी
  गवा
  गवार
  गव्हला
  गहरवार घराणें
  गहाणाचा कायदा
  गहूं
  गहोइ
  गळिताचीं धान्यें
  गळूं (विद्रधि)
  गाई व म्हशी
  गागाभट्ट व त्याचें घराणें
  गांगेयदेव
  गाग्रा
  गाग्रौन
  गाजर
  गांजा व भांग
  गाजीउद्दीनखान
  गाजीउद्दीन हैदर
  गाझा
  गाझिआबाद
  गाझीपूर
  गाझीपूर तहशील
  गॉटिंजेन
  गाडरवाडा
  गाणपत्य
  गात्रसंकोचन
  गात्रोपघात
  गॉथ लोक
  गॉथिक वाङ्मय
  गांधार देश
  गांधारी
  गाधि
  गानिगा
  गाबत
  गाबती
  गाम वक्कल
  गायकवाड
  गायत्री
  गार पगारी
  गारफील्ड जेम्स अब्रॅम
  गारिसपूर
  गारुडी
  गारुलिया
  गारो टेंकड्या
  गारोडी
  गार्गी
  गार्डा
  गार्डिनर, सॅम्युएल रासन
  गॉल
  गालगुंड
  गालव
  गालापागास बेटें
  गालिचे
  गावड
  गाविलगड
  गाळणा
  गिगासारण
  गिधिया
  गिधौर
  गिनी
  गिबन एडवर्ड
  गिब्ज
  गिब्स जोसिआ विलिअर्ड
  गिरनार
  गिरसप्पा
  गिरसप्पा धबधबा
  गिरिधर राजा बहादुर
  गिरिधर रामदासी
  गिरिया
  गिरिव्रज
  गिरिष्क
  गिरीदीह
  गिलगांव जमीनदारी
  गिलजित
  गिलबर्ड विल्यम
  गीझो
  गीता
  गुइमे
  गुगेरा
  गुग्गुळाचे झाड
  गुंज
  गुजर
  गुजरखान
  गुजराणवाला, जिल्हा
  गुजराथ
  गुजराथ प्रांत
  गुजराथी वाड्.मय
  गुंजीकर, रामचंद्र भिकाजी
  गुंटकल
  गुडघेमोडीचा ताप (डेंग्यु)
  गुंडलुपेठ
  गुंडा
  गुडियात्तम तालुका
  गुडीवाडा
  गुडूर
  गुणवंत गड
  गुणाढय
  गुणि
  गुणुपुर
  गुणे, पांडुरंग दामोदर
  गुत्त
  गुत्तल
  गुत्ती (गुटी)
  गुंथली
  गुंदिआली
  गुना
  गुन्नौर
  गुप्त घराणें
  गुब्बी
  गुमला पोटविभाग
  गुमसूर तालुका
  गुरखा
  गुरगांव
  गुरमतकाल
  गुरव
  गुरु (ग्रह)
  गुरु
  गुरुकुल
  गुरुंग जात
  गुरुगोविंद
  गुरुत्वाकर्षण
  गुरुदासपूर
  गुरुहा
  गुर्दा
  गुर्रमकोंडा
  गुलछबू
  गुलतुरा
  गुलबाशी
  गुलबुर्गा
  गुलाब
  गुलामकादर
  गुलामगिरी
  गुलाम घराणें
  गुलाल
  गुलावथी
  गुल्म
  गुस्टाव्हस तिसरा
  गुह
  गुहिलोट
  गुळदगुड
  गुळवेल
  गूटी
  गूदलूर
  गूळ
  गृहस्थाश्रम
  गृह्यसूत्रें
  गेज्जीहळ्ळी
  गेडी
  गेबर
  गेरु-माटरगांव
  गेल्झॅक जोसेफ लुई
  गेवरई
  गेवर्धा जमीनदारी
  गेस्लर हेन्रिश
  गेळ
  गैबीनाथ
  गोएटे
  गोकर्ण
  गोकर्णी
  गोकाक
  गोकुळ
  गोकुळ जाट
  गोकुळाष्टमी
  गोखरु
  गोखले, गोपाळ कृष्ण
  गोखले घराणें
  गोखले, बापू
  गोखले रास्ते
  गोगलगाय
  गोगुंडा
  गोग्रा
  गोघा
  गोचीड
  गोझो
  गोंड
  गोंड-उमरी
  गोंड-गोवारी
  गोडबोले, कृष्णशास्त्री
  गोडबोले, परशुरामतात्या
  गोंडल संस्थान
  गोंडा
  गोंडार
  गोत्रें
  गोथा
  गोंद
  गोंदणे
  गोदावरी जिल्हा
  गोदावरी नदी
  गोंधळी
  गोध्रा
  गोप
  गोपथ ब्राह्मण
  गोपालगंज
  गोपालपूर
  गोपिकाबाई पेशवें
  गोंपिचेट्टिपालैयम
  गोपीचंद
  गोपीनाथ दीक्षित ओक
  गोपीनाथपंत बोकील
  गोमंतक
  गोमती
  गोमल घाट
  गोमाटी
  गोमेद (अगेट)
  गोरखचिंच
  गोरखनाथ
  गोरखपुर
  गोरखमठी
  गोरक्षण
  गोराकुंभार
  गोराडू
  गोराण
  गोरी बिदनूर
  गोरी
  गोर्डियम
  गोलपाडा
  गोलमापक
  गोला
  गोलाघाट
  गोलुंदो
  गोलेर
  गोल्ड कोस्ट
  गोल्ड-स्टकर, प्रोफेसर
  गोल्डस्मिथ ऑलिव्हर
  गोंवर
  गोवर्धन
  गोवर्धन-गंगापूर
  गोवर्धन गिरी
  गोवर्धन पर्वत
  गोवर्धन ब्राम्हण
  गोवर्धनाचार्य
  गोंवळकोंडा
  गोविंद कवि
  गोविंदगड
  गोविंद ठक्कुर
  गोविंदपंत बुंदेले
  गोविंदपुर
  गोविंदराव काळे
  गोवें
  गोशीर्ष
  गोसावी
  गोसावीनंदन
  गोहद
  गोहान
  गोहिलवाड
  गोळकोंडा
  गोळिहळ्ळी
  गोळे, महादेव शिवराम
  गौड(गौर)
  गौडपादाचार्य
  गौड ब्राह्मण
  गौतम
  गौतमधर्मसूत्र
  गौतमपुरा
  गौरा-बऱ्हाज
  गौरी
  गौरीपूर
  गौरीशंकर उदयाशंकर
  गौरीशंकर पर्वत
  गौरीहार
  गौहत्ता
  ग्मेलिन
  ग्यासबेग
  ग्योबिंगाक
  ग्रँट डफ
  ग्रँट, रॉबर्ट
  ग्रंथप्रकाशनाचा मालकी हक्क
  ग्रंथिरोग
  ग्रॅफाइट
  ग्रह
  ग्रहण
  ग्रहविप्र (गणक)
  ग्रॉडनो
  ग्रानाइट
  ग्राहाभ
  ग्रीन जॉन रिचर्ड
  ग्रीन थॉमस हिल
  ग्रीन रॉबर्ट
  ग्रीनलंड
  ग्रीस
  ग्रुव्ह, सर विल्यम् राबर्ट
  ग्रे, इलिशा
  ग्रे कॅनॉल
  ग्रेटनाग्रीन
  ग्रेटब्रिटन
  ग्रे थॉमस
  ग्रेनाडा
  ग्रेनाडाईन्स
  ग्रोट जॉर्ज
  ग्लॅडस्टन जॉन हॉल
  ग्लॅडस्टन विल्यम इवर्ट
  ग्लॅसर
  ग्लाबर
  ग्लासगो
  ग्लिसरिन
  ग्लूस्टर
  ग्वा
  ग्वाटेमाला
  ग्वाडलक्विव्हर नदी
  ग्वाडा
  ग्वाडेलोपी
  ग्वादर
  ग्वाम
  ग्वायना
  ग्वायना बॅकोआ
  ग्वाल्हेर
  ग्विडो
  ग्वोच्चिआर्डीनी फ्रान्सिस्को
  ग्वीलोटीन किंवा गीलोटीन
  ग्वेनेव्हीअर
  ग्वेरिक, आटोव्हान
  ग्वेर्नसे
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .