प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग बारावा : खतें - ग्वेर्नसे  
     
गिलजित- काश्मीरच्या सरहद्दीवरील जिल्ह्यांपैकी हा एक जिल्हा आहे. हा काश्मीर प्रांताच्या उत्तरेला आहे. इ.स.१९०१ च्या पूर्वी गिलजित जिल्ह्मांत चित्रळ, दीर, इत्यादी मुलुखांचा अंतर्भाव होत असे पण इ.स. १९०१ नंतर वायव्य सरहद्दीवरील मुलुखांचा एक स्वतंत्र प्रांत बनविण्यांत आल्यापासून गिलचित जिल्ह्मांतून पूर्वीचा बराच मुलूख गाळला. इ.स.१९११ साली या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ ३११८ चौ.मै. होते.

गिलजित जिल्हा हा बाल्टिस्थानापेक्षहि सखल जागेवर वसलेला आहे. ह्मा जिल्ह्मांतील मुख्य शहर गिलजित हें होय. हें सिंधु नदीच्या उत्तरेला असून ४८०० फूट उंचीवर वसलेले आहे. गिलजित जिल्ह्मांत गिलजित व ऍस्टोर या दोन तहशिली आहेत. गिलजित जिल्ह्माची लोकसंख्या १९११ साली ३१,००० होती.

या जिल्ह्यांत गिलजित ही प्रमुख नदी आहे. या नदीला यासीन, अष्कुमन व इतर छोट्या नद्या मिळालेल्या आहेत. या नद्यांची खोरी फार मोठी असून नेहमी बर्फाच्छदित असतात. गिलजित व चित्रळ यांच्यामध्ये एक मोठी सडक गेलेली आहे. या जिल्ह्मांत दरकोट, गझर, कोरबोहर्ट, किलिक, मिंटक इत्यादी मोठमोठे घांट असून, त्यांची सर्व साधारण उंची १५००० फूट आहे. बंजी ठिकाणापासून थोड्या मैलांवर गिलजित नदी ही सिंधुनदीला मिळाली आहे व त्या ठिकाणी हलता पुल बांधलेला आहे. बंजीच्या थोडसे खाली गेल्यावर ऍस्टोर ही नदी सिंधूला मिळाली असून, या नदीच्या खोर्‍यांत ट्रगबल व बर्झिल हे मोठे घांट आहेत व या घाटांमधून काश्मीरकडे जाणारा रस्ता आहे. याशिवाय गिलजितहून पंजाबमध्यें येण्यासाठी एक स्वतंत्र सडक आहे.

इतिहास- गिलजित हें नाव किती जुनें आहे हें नक्की सांगता येत नाही. गिलजितचें प्राचीन नांव गहलट होतें असे कित्येक विद्वान् म्हणतात. याला पूर्वी सर्गिन हे नांवहि प्रसिध्द होतें. शीख व डोग्रा लोंकानी यास गिलिट हे नांव दिले व त्याचेंच पुढे गिलजित हें नाव बनलें असें दिसतें. काश्मीरांतील मार्तंड व पंड्रेशन येथील मोडकळीस आलेल्या मंदिराप्रमाणें कांही जुन्या इमारतीचें अवशेष अद्यापिहि येथे सापडतात. या जिल्ह्मांत पूर्वी दरदा लोकांची वस्ती होती असें टॉलेमीच्या ग्रंथावरून समजतें. हा प्रदेश डोंगराळ असून, त्यांत अनेक घांट व द-या आहेत. त्यामुळे एकट्या दुकट्या प्रवाश्याला या ठिकाणी प्रवास करणें फार धोक्याचे असतें. पण अशा भयाण प्रदेशांतून फाहिआन व ह्मुएनत्संग या दोन चिनी प्रवाशांनी प्रवास केला होता व त्यांनी या प्रदेशाचें वर्णन लिहून ठेवलेले आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट ही की अशा दुर्घट प्रदेशांतहि ह्मुएनत्संगाच्या काळी बुद्धाच्या मूर्ती व बुध्दविहार आढळून येत असत. प्रख्यात प्रवासी अलवेरूणी यानें या प्रांताचे वर्णन लिहून ठेवलेले आहे. त्यांत तो म्हणतो 'काश्मीरकडे जाण्याला जी दरी लागते ती दरी सोडून देऊन पुढें जाऊ लागल्यास दोन तीन दिवसांच्या प्रवासानंतर बोलर व शमिलान पर्वत लागतात. या पर्वताच्या आश्रयानें तुर्क लोकांच्या जाती रहातात. या जातीना भत्तवर्यन असें नाव आहे. त्यांच्या नायकाचें नांव भत्तशह (भट्टशाह) असें आहे. या लोकाची गिलजित, अश्विर व शिलतश ही प्रमुख ठिकाणें आहेत. या जाती तुर्की भाषा बोलतात. काश्मीरच्या मुलुखांत या जाती फार धुडगूस घालतात.

गिलजितवर पूर्वी ट्रकेन घराण्याचे पुरुष राज्य करीत होते असें तत्कालीन दंतकथांवरून समजते. हें घराणें निर्वंश झाल्यावर पुष्कळ काळापर्यंत 'बळी तो कान पिळी' अशी या प्रदेशाची स्थिती होती. १८४२ पर्यंत या प्रदेशावर पांच घराण्यानी राज्य केलें. या घराण्यांपैकी एका घराण्यांत, गौररहमान नांवाचा एक प्रसिध्द पुरुष होऊन गेला. इ.स.१८४२ मध्यें शीख लोकांनी गिलजितप्रांत आपल्या ताब्यांत घेतला व तेथें आपलें लष्कर ठेवलें. इ.स.१८४६ मध्यें ब्रिटिशांनी हा प्रांत जम्मूचा महाराजा गुलाबसिंह यास दिला. पण या प्रांतांत शांतता ठेवणें हें गुलाबसिंगासारख्या कर्तृत्ववान व शूर पुरूषालहि जड गेलें. गौर रहिमान यानें अचानक बंड करून सोडलें. सुमारें आठ वर्षे या रजपुतांनी आपली नजर या प्रांताकडे वळविली नाही. गुलाबसिंगाचा मुलगा रणबिरसिंग हा गादीवर येतांच त्यानें गिलजित प्रांत पुन्हा आपल्या ताब्यांत आणण्यासाठी कंबर बांधली. इ.स.१८६० मध्यें त्यानें गिलजितवर आपली फौज पाठविली. सुदैवाने याच सुमारास गौररहमन हा वारल्यामुळे, गिलजितप्रांत आपोआपच रजपुतीच्या हाती लागला. यानंतर डोग्रा लोकांनी दोनदां यासीन संस्थानावर स्वारी करून तेथील दरद लोकांचा पराभव केला. रशियाचा हिंदुस्थानांत हात शिरूं नये यासाठी ब्रिटिशसरकारनें गिलजित जहागीर निर्माण केली. इ.स.१९०१ साली वायव्य सरहद्दीवरील प्रदेशाचा स्वतंत्र प्रांत बनविण्यात आला व गिलजित जिल्हा हा काश्मीरमध्यें मोडूं लागला.

या जिल्ह्यांची व्यवस्था पहाण्याकरिता काश्मीर संस्थाननें एक वझीर नेमलेला असतो. या वझीरावर देखरेख ठेवण्याकरिता ब्रिटिशसरकारतर्फे एक पोलिटिकल एजंट नेमण्यांत आलेला आहे. गिलजित जहागिरीमध्ये अनेक प्रकारचे लोक पूर्वी रहात असत. व त्या सर्व लोकांना दरद हे साधारण नांव होते पण हल्लीच्या गिलजित जिल्ह्मांत, मुसलमान लोंकाची वस्ती फार आहे. याशिवाय येथे शीख लोकांचीहि बरीच वस्ती आहे. हे लोक पैशाची भाषा बोलतांत. या जिल्ह्मांतील लोक, पायघोळ लोंकरी अंगरखा व पायजमा वापरतात. वरवर पहाणा-याला येथील लोक खुल्या दिलाचे व आनंदी असावेसे दिसतात पण यांच्याशी ज्यांचा निकट संबंध येतो त्यांनां हे लोक खुनशी व क्रूर आहेत असें आढळल्यावाचूंन रहात नाही.

   

खंड १२ : खते - ग्वेर्नसे  

  खतें

  खत्तर

  खत्री

  खत्री, बाबू कार्तिक प्रसाद
  खनिखोदनशास्त्र
  खनिजविज्ञान
  खनियाधान
  खन्ना
  खन्सा
  खंबायत
  खंभलाव
  खंभाल
  खंभालिय
  खमटी डोंगर
  खम्ममेट्ट
  खर
  खर प्रांत
  खरकपूर
  खरगपूर
  खरगा
  खरगोण
  खरतरगच्छ
  खरबूज
  खरर
  खरसावान
  खरार
  खरे, वासुदेव वामन शास्त्री
  खरोष्ट्र
  खरोष्ठ ॠषि
  खर्जी
  खर्डी
  खर्डे
  खलीफ
  खलील इब्न अहमद
  खलीलाबाद
  खवास
  खसखस
  खळ
  खाकी
  खागा
  खाच्रोड
  खाटिक
  खाडववन
  खांडवा
  खांडिया
  खादिजा
  खांदेरी 
  खान
  खानखानान
  खानगड
  खानगा डोग्रान
  खानगी
  खान जहान
  खान जहान कोकलताश
  खान जहान लोदी
  खान झादा
  खानदेश जिल्हा
  खानपूर
  खानाकुल
  खानापूर
  खानापूरकर विनायक पांडुरंग
  खानुआ
  खानेसुमारी
  खापा
  खामगांव
  खायबर
  खारगवान
  खार पाडणें
  खारल
  खारवा
  खाराघोडा
  खारान
  खारिया
  खार्टुम
  खालपा
  खालसा
  खालसादिवाण
  खाल्डिया
  खाल्डून
  खासगीवाले
  खासपूर
  खासी
  खासी आणि जैंटिया डोंगर
  खिचिंग
  खिजदिया
  खिप्रो
  खिरणी-रायण
  खिरपई
  खिरा
  खिलचीपूर
  खिलजी
  खिलजी घराणें
  खिलात
  खिळिगिला
  खीवा
  खुइखदान संस्थान
  खुझदार
  खुटगांव
  खुंटी
  खुतबा
  खुताहन
  खुदागंज
  खुदियन
  खुरासणी
  खुरिया
  खुर्जा
  खुर्दा
  खुर्दादभाई
  खुलदाबाद
  खुलना
  खुशतर
  खुशाब
  खुश्रुशेट मोदी
  खुश्रू अमीर
  खुश्रू सुलतान
  खेक्रा
  खेज्री
  खेड
  खेड ब्रह्म
  खेडा
  खेतूर
  खेत्री
  खेमकरन
  खेम सावंत
  खेराली
  खेरालु
  खेरावाड
  खेरी
  खेळ
  खेळोजी भोंसले
  खैर
  खैरपूर, तहशील
  खैरपूर शहर
  खैरपूर संस्थान
  खैरवार
  खैरागड
  खैरागली
  खैराबाद
  खैरी
  खैरीमूरत
  खैरुद्दिन
  खोकंद
  खोखार
  खोखो
  खोजा
  खोत
  खों जात
  खोंडमाल्स
  खोंडमीर
  खोत
  खोतान
  खोनोम
  खोम्माण
  खोरेमाबाद
  खोलापूर
  खोलेश्वर
  खोल्म
  खोवई
  ख्रिश्चिआना
  ख्रिस्त येशू
  ख्रिस्तीशक
  ख्रैस्त्य
 
  गख्खर
  गंग घराणें
  गंगटोक
  गंगपूर
  गंगवाडी
  गंगा
  गंगा कालवा
  गगाखेर
  गंगाझरी
  गंगाधर
  गंगाधर कवि
  गंगाधरशास्त्री पटवर्धन
  गंगाधर सरस्वती
  गंगापूर
  गंगालूर
  गंगावती
  गंगाव पेटा
  गंगावन
  गंगासागर
  गंगै कोन्डपुरम्
  गंगोत्री
  गंगोह
  गजकर्ण
  गजपती
  गजपतीनगरम्
  गजबाहु
  गंजम, जिल्हा
  गजेंद्रगड
  गझनी
  गझनी घराणें
  गटापर्चा
  गंडकी मोठी
  गडचिरोळी
  गंडमाळा व अपची
  गडवाल
  गडशंकर
  गडहिंग्लज
  गंडा
  गंडिकोट
  गडिया पहाड
  गढमुक्तेश्वर
  गढवाल जिल्हा
  गढाकोटा
  गढी इक्तीआरखान
  गढी यासीन
  गढीवाल
  गढेमंडळ
  गणदेवी
  गणपत कृष्णाजी
  गणपति नागराज
  गणपति राजे
  गणसत्ताक राज्य
  गणितशास्त्र
  गणेश किंवा गणपति
  गणेशचतुर्थी
  गणेश दैवज्ञ
  गणेशपुराण
  गणेश वेदांती
  गणोजी शिर्के
  गंतूर
  गदग
  गदरिया
  गदाधरपंत प्रतिनिधी
  गदी
  गद्दी
  गंधक
  गंधका
  गंधकाम्ल
  गंधकिलाम्ल
  गंधकिसल (सल्फोनल)
  गंधमादन
  गंधमाळी
  गंधर्व
  गंधर्वगड किल्ला
  गधाड
  गधाली
  गधिया
  गधुला
  गंधोल
  गँबिया
  गँबिया नदी
  गॅम्बेटा, लीऑन
  गमाजी मुतालिक
  गय
  गया जिल्हा
  गरमल
  गरमली
  गरमूर
  गरवा
  गॅरिक, डेव्हिड
  गॅरिबाल्डि, गियुसेपे
  गरुड
  गरुडपक्षी
  गरुडपुराण
  गरुडस्तंभ
  गॅरेट्ट
  गरोठ
  गरोडा
  गरौथा
  गरौली
  गर्ग
  गर्गोव्हिआ
  गर्दभील
  गर्भधारण
  गर्भविज्ञान
  गर्भाधान संस्कार
  गऱ्हा
  गऱ्हार्ट
  गलगनाथ
  गलगली
  गलग्रंथिदाह
  गॅलॉट्झ
  गॅलिपोली
  गॅलिली
  गॅलिलीओ गॅलिली
  गॅलिलीचा उपसागर
  गॅलिशिया
  गॅले
  गॅलेशिया
  गल्ल
  गॅल्वे
  गवंडी
  गवत
  गवती चहा
  गवररा
  गवळी
  गवा
  गवार
  गव्हला
  गहरवार घराणें
  गहाणाचा कायदा
  गहूं
  गहोइ
  गळिताचीं धान्यें
  गळूं (विद्रधि)
  गाई व म्हशी
  गागाभट्ट व त्याचें घराणें
  गांगेयदेव
  गाग्रा
  गाग्रौन
  गाजर
  गांजा व भांग
  गाजीउद्दीनखान
  गाजीउद्दीन हैदर
  गाझा
  गाझिआबाद
  गाझीपूर
  गाझीपूर तहशील
  गॉटिंजेन
  गाडरवाडा
  गाणपत्य
  गात्रसंकोचन
  गात्रोपघात
  गॉथ लोक
  गॉथिक वाङ्मय
  गांधार देश
  गांधारी
  गाधि
  गानिगा
  गाबत
  गाबती
  गाम वक्कल
  गायकवाड
  गायत्री
  गार पगारी
  गारफील्ड जेम्स अब्रॅम
  गारिसपूर
  गारुडी
  गारुलिया
  गारो टेंकड्या
  गारोडी
  गार्गी
  गार्डा
  गार्डिनर, सॅम्युएल रासन
  गॉल
  गालगुंड
  गालव
  गालापागास बेटें
  गालिचे
  गावड
  गाविलगड
  गाळणा
  गिगासारण
  गिधिया
  गिधौर
  गिनी
  गिबन एडवर्ड
  गिब्ज
  गिब्स जोसिआ विलिअर्ड
  गिरनार
  गिरसप्पा
  गिरसप्पा धबधबा
  गिरिधर राजा बहादुर
  गिरिधर रामदासी
  गिरिया
  गिरिव्रज
  गिरिष्क
  गिरीदीह
  गिलगांव जमीनदारी
  गिलजित
  गिलबर्ड विल्यम
  गीझो
  गीता
  गुइमे
  गुगेरा
  गुग्गुळाचे झाड
  गुंज
  गुजर
  गुजरखान
  गुजराणवाला, जिल्हा
  गुजराथ
  गुजराथ प्रांत
  गुजराथी वाड्.मय
  गुंजीकर, रामचंद्र भिकाजी
  गुंटकल
  गुडघेमोडीचा ताप (डेंग्यु)
  गुंडलुपेठ
  गुंडा
  गुडियात्तम तालुका
  गुडीवाडा
  गुडूर
  गुणवंत गड
  गुणाढय
  गुणि
  गुणुपुर
  गुणे, पांडुरंग दामोदर
  गुत्त
  गुत्तल
  गुत्ती (गुटी)
  गुंथली
  गुंदिआली
  गुना
  गुन्नौर
  गुप्त घराणें
  गुब्बी
  गुमला पोटविभाग
  गुमसूर तालुका
  गुरखा
  गुरगांव
  गुरमतकाल
  गुरव
  गुरु (ग्रह)
  गुरु
  गुरुकुल
  गुरुंग जात
  गुरुगोविंद
  गुरुत्वाकर्षण
  गुरुदासपूर
  गुरुहा
  गुर्दा
  गुर्रमकोंडा
  गुलछबू
  गुलतुरा
  गुलबाशी
  गुलबुर्गा
  गुलाब
  गुलामकादर
  गुलामगिरी
  गुलाम घराणें
  गुलाल
  गुलावथी
  गुल्म
  गुस्टाव्हस तिसरा
  गुह
  गुहिलोट
  गुळदगुड
  गुळवेल
  गूटी
  गूदलूर
  गूळ
  गृहस्थाश्रम
  गृह्यसूत्रें
  गेज्जीहळ्ळी
  गेडी
  गेबर
  गेरु-माटरगांव
  गेल्झॅक जोसेफ लुई
  गेवरई
  गेवर्धा जमीनदारी
  गेस्लर हेन्रिश
  गेळ
  गैबीनाथ
  गोएटे
  गोकर्ण
  गोकर्णी
  गोकाक
  गोकुळ
  गोकुळ जाट
  गोकुळाष्टमी
  गोखरु
  गोखले, गोपाळ कृष्ण
  गोखले घराणें
  गोखले, बापू
  गोखले रास्ते
  गोगलगाय
  गोगुंडा
  गोग्रा
  गोघा
  गोचीड
  गोझो
  गोंड
  गोंड-उमरी
  गोंड-गोवारी
  गोडबोले, कृष्णशास्त्री
  गोडबोले, परशुरामतात्या
  गोंडल संस्थान
  गोंडा
  गोंडार
  गोत्रें
  गोथा
  गोंद
  गोंदणे
  गोदावरी जिल्हा
  गोदावरी नदी
  गोंधळी
  गोध्रा
  गोप
  गोपथ ब्राह्मण
  गोपालगंज
  गोपालपूर
  गोपिकाबाई पेशवें
  गोंपिचेट्टिपालैयम
  गोपीचंद
  गोपीनाथ दीक्षित ओक
  गोपीनाथपंत बोकील
  गोमंतक
  गोमती
  गोमल घाट
  गोमाटी
  गोमेद (अगेट)
  गोरखचिंच
  गोरखनाथ
  गोरखपुर
  गोरखमठी
  गोरक्षण
  गोराकुंभार
  गोराडू
  गोराण
  गोरी बिदनूर
  गोरी
  गोर्डियम
  गोलपाडा
  गोलमापक
  गोला
  गोलाघाट
  गोलुंदो
  गोलेर
  गोल्ड कोस्ट
  गोल्ड-स्टकर, प्रोफेसर
  गोल्डस्मिथ ऑलिव्हर
  गोंवर
  गोवर्धन
  गोवर्धन-गंगापूर
  गोवर्धन गिरी
  गोवर्धन पर्वत
  गोवर्धन ब्राम्हण
  गोवर्धनाचार्य
  गोंवळकोंडा
  गोविंद कवि
  गोविंदगड
  गोविंद ठक्कुर
  गोविंदपंत बुंदेले
  गोविंदपुर
  गोविंदराव काळे
  गोवें
  गोशीर्ष
  गोसावी
  गोसावीनंदन
  गोहद
  गोहान
  गोहिलवाड
  गोळकोंडा
  गोळिहळ्ळी
  गोळे, महादेव शिवराम
  गौड(गौर)
  गौडपादाचार्य
  गौड ब्राह्मण
  गौतम
  गौतमधर्मसूत्र
  गौतमपुरा
  गौरा-बऱ्हाज
  गौरी
  गौरीपूर
  गौरीशंकर उदयाशंकर
  गौरीशंकर पर्वत
  गौरीहार
  गौहत्ता
  ग्मेलिन
  ग्यासबेग
  ग्योबिंगाक
  ग्रँट डफ
  ग्रँट, रॉबर्ट
  ग्रंथप्रकाशनाचा मालकी हक्क
  ग्रंथिरोग
  ग्रॅफाइट
  ग्रह
  ग्रहण
  ग्रहविप्र (गणक)
  ग्रॉडनो
  ग्रानाइट
  ग्राहाभ
  ग्रीन जॉन रिचर्ड
  ग्रीन थॉमस हिल
  ग्रीन रॉबर्ट
  ग्रीनलंड
  ग्रीस
  ग्रुव्ह, सर विल्यम् राबर्ट
  ग्रे, इलिशा
  ग्रे कॅनॉल
  ग्रेटनाग्रीन
  ग्रेटब्रिटन
  ग्रे थॉमस
  ग्रेनाडा
  ग्रेनाडाईन्स
  ग्रोट जॉर्ज
  ग्लॅडस्टन जॉन हॉल
  ग्लॅडस्टन विल्यम इवर्ट
  ग्लॅसर
  ग्लाबर
  ग्लासगो
  ग्लिसरिन
  ग्लूस्टर
  ग्वा
  ग्वाटेमाला
  ग्वाडलक्विव्हर नदी
  ग्वाडा
  ग्वाडेलोपी
  ग्वादर
  ग्वाम
  ग्वायना
  ग्वायना बॅकोआ
  ग्वाल्हेर
  ग्विडो
  ग्वोच्चिआर्डीनी फ्रान्सिस्को
  ग्वीलोटीन किंवा गीलोटीन
  ग्वेनेव्हीअर
  ग्वेरिक, आटोव्हान
  ग्वेर्नसे
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .