प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग बारावा : खतें - ग्वेर्नसे       

गीझो(१७८७-१८७४)- या फ्रेंच मुत्सद्याचें नांव फ्रॅंक्वा पेरी असे असून हा वक्ता व मुत्सदी होता. हा नीमीस येथे १७८७ मध्यें एका प्रॉटेस्टंट घराण्यांत जन्मला. फ्रान्समध्यें १७८९च्या राज्यक्रान्तीपूर्वी प्रॉटेस्टंट लोकांचे बरेचसे हक्क काढून घेतल्यामुळे गीझोच्या आईबापांना आपला विराह चोरून गुप्तपणे उरकून घ्यावा लागला. उलटपक्षी ते कुटुंब उदारमतवादी असूनहि क्रांतीच्या दिवसांत गीझोच्या बापाचा वध करण्यांत आला (१७९४). त्यामुळें गिझोच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्याच्या आईवर पडली. ती साधी पण मोठी करारी व द्दढनिश्चियी होती; तिची धार्मिक मतें १६ व्या शतकांतील ह्मुगुनॉट्सनां शोभण्यासारखी होती. अशा या बाईने आपल्या पुत्राला उत्तम वळण लाविलें. ती नेहमी साधी रहात असें. गीझो हा प्रधान झाला असतांहि ती आपल्या पतीच्या स्मरणार्थ सुतकी वेषांतच राही. मात्र मोठमोठ्या राजकारणी पुरुषांच्या बैठकीत नेहमी भाग घेई. पुढें १८४८ मध्यें गीझोच्या हद्दपारींत (लंडनमध्ये) ही मरण पावली. पतीच्या वधानंतर ही मुलासह जिनेव्हाला जाऊन राहिली, व तेथेंच गीझोचें शिक्षण झालें. ती उदारमतवादी असून एमिली ग्रंथात प्रतिपादिलेल्याप्रमाणें प्रत्येकानें काही तरी पोटाचा धंदा शिकलाच पाहिजे हें मत तिला पटल्यामुळे तिने गीझोला सुतारकाम शिकविलें. त्यावेळी गीझोनें स्वतः केलेले एक टेबल अद्याप ठेवलेले आहे. तथापि गीझोचें उच्च शिक्षण कोठें झाले याबद्दल साग्र माहिती आढळत नाही. त्यानें स्वतःच्या आठवणी म्हणून जो ग्रंथ लिहिला त्यांतहि लहानपणाची माहिती मुळीच दिली नाही. पुढें पॅरिसला तो परत आला व तेथे कायद्याचा अभ्यास करुं लागला. त्यावेळी त्याचे वय १८ वर्षोचे असून त्यानें एका बड्या मंत्र्याच्या घरी शिकवणी मिळवून वर्तमानपत्रांत लेखहि लिहिण्याचे सुरू केले. त्यामुळे वाड्.मयप्रेमी संस्थांशी त्याचा परिचय झाला. त्यानें २२ व्या वर्षी शॅटू ब्रियांड याच्या मार्टीस या पुस्तकावर परीक्षणात्मक लेख लिहिला. पुढें स्टुअर्ड या संपादकाच्या मार्फत त्याची पॉलिन म्यूलन नांवाच्या लेखिकेशी ओळख झाली. ही कुलीन व ज्ञानसंपन्न असून वयानें गीझोपेक्षा १४ वर्षांनी वडील होती. राज्यक्रांन्तीच्या वेळी तिच्यावर आपत्ती कोसळल्यामुळे ती लेखनव्यवसायावर पोट भरीत असे. तिनें सुअर्डच्या पत्रांत एक लेखमाला सुरू केली असता मध्येंच तिच्या आजारीपणामुळें तीत खंड पडला. परंतु गीझोनें ती माला पुरी केली. या प्रसंगामुळें त्या दोघांतील परिचय वाढून पुढे गीझोशी तिनें लग्न लाविले. विवाहोत्तरहि तिनें स्त्रीशिक्षणविषयक पुष्कळ पुस्तकें लिहिली. शेवटी ती १८२७ त वारली. पुढे १८२८ त गीझोनें तिच्या भाचीशी विवाह केला. तिला एक मुलगा होऊन ती १८३३ मध्ये मरण पावली. गीझोचा मॉरीस ग्युलोम नांवाचा मुलगा पुढें नांवाजलेला लेखक बनला. नेपोलियनच्या कारकीर्दीत गीझोनें केवळ वाड.यय व्यवसायासच वाहून घेतलें. त्याने ललितकलांवर थोडेसे लिहून गिबनकृत रोमच्या इतिहासाचेंहि भाषांतर केलें. त्यानंतर तो इतिहासाचा प्रोफेसर झाला. त्यावेळी त्यानें इतिहास-संशोधनाच्या कामास फार उत्तेजन दिलें. पुढे १८ व्या लुईच्या वेळी सेक्रेटरीच्या जागेवर त्याला नेमिलें. पण नेपोलियन परत येतांच त्यानें राजीनामा देऊन पूर्ववत लेखनव्यवसाय पत्करता. यानंतर जेव्हां दोस्त राष्ट्रे नेपोलियनवर चालून आली त्यावेळी गीझो हा घेंट येथे लुईकडे गेला. हे कृत्य देशद्रोहाचें होते असें ठरवून, पुढे लोक गीझोचा घेंटचा माणूस म्हणून उपहास करीत असत. पुढे १८१६ त पुन्हां राजशाही सुरू होऊन गीझोला न्यायमंत्राच्या सेक्रेटरीची जागा मिळाली. या काळांत तो नियंत्रित राजशाहीचा पुरस्कर्ता होता. मध्यम वर्गास मताधिकार देण्यांत तो अनुकूल असून निर्भेळ लोकशाहीच्या तसेंच लष्करशाहीच्या व जुन्या बोर्वोन घराण्याच्या जुलमी राजेशाहीच्या तो विरूध्द होता. नंतर १० व्या चार्लसनें पूर्ववत सुलतानी सुरू केल्यामुळें गीझोला सरकारी नोकरी सोडावी लागली; तेव्हा त्यानें 'लोकनियंत्रित राजपध्दति' या विषयावर व्याख्याने व लेखांची झोड उठविली. त्यानें १८३० पर्यंत इंग्लंडच्या इतिहासांतील व फ्रान्सच्या इतिहासांतील संस्मरणीय गोष्टी प्रसिध्द केल्या व यूरोपातील सुधारणेचा इतिहास या विषयावर महत्वाची व्याख्यानें दिली. त्यामुळे फ्रान्स व सर्व यूरोपामधील उत्तम लेखकांत त्याची गणना होऊं लागली. १८३० मध्यें तो लिसी शहरातर्फे डेप्युटी सभेचा सभासद निवडून आला. त्या सभेंत एकदां चार्लस राजाच्या धमकी वजा भाषणाचा त्यानें जोराने निषेध केला. राज्यक्रांतीची पुन्हां चिन्हे दिसू लागली तेव्हा गीझो हा हूजूरपक्षास मिळून अठरा वर्षे सतत लोकाशाहीविरूध्द झगडत राहिला. या नंतर इ.स.१८३२ त गीझोला शिक्षणमंत्र्याची जागा मिळाली. त्यावेळी त्यानें आपल्या देशाची उत्कृष्ट सेवा बजावली.  प्राथमिक शिक्षणांच्या शाळा वाढवून शिक्षणबोर्ड स्थापलें, दुय्यम शिक्षण संस्था, युनिव्हर्सिट्या व इतिहाससंशोधन या सर्वांस भरपूर सरकारी मदत दिली. राजकीय व सामाजिक शास्त्रसंस्था नेपोलियननें बंद पाडली होती, ती पुन्हा यानें सुरू केली. पुढे (१८३९) गोझी हा लंडनला वकीलीच्या जागेंवर गेला. येथे त्याचा खुद्द व्हिक्टोरिया राणीनें मोठा सत्कार केला. त्याच्या ग्रंथाबद्दल, आचरणाबद्दल व वकिलातीच्या कामाबद्दल त्याची मोठी वाहवा झाली. नंतर सीरियन प्रकरणामुळे राजानें गीझोस परत बोलावून प्रधानमंडळ बनविण्यांस सांगितले. याप्रमाणें १८४० मध्यें गीझो मुख्य प्रधान बनला, तो आठ वर्षे त्याच जागेवर होता. यावेळी इंग्लंड व फ्रान्स यांच्यांत गीझेच्या चातुर्यामुळैं सलोखा झाला होता. लुई राजा व व्हिक्टोरिया राणी यांची परस्पर भेट झाली होती.

प्लेट नदीवर फ्रेंच व ब्रिटिश फौज खांद्याला खांदा लावून प्रथमच लढली. पण १८४६ मध्यें इंग्लंडचें प्रधानमंडळ बदलेले. इतक्यांत स्पेनच्या तरूण राणीच्या विवाहाचा प्रश्न निघाला. त्या बाबतीतील इंग्लंडच्या प्रयत्नाचा भलताच अर्थ करून गीझोनें व लुई राजानें मध्ये पडून स्पॅनिश राणीचा एका हलक्या बोबॉन वंशजाशी व तिच्या बहीणीचा लुईच्या धाकट्या मुलाशी असे विवाह घडवून आणलें. यामुळें फ्रेंचांचें ब्रिटिशांशी विनाकरण वाकडें आलें व दोघांमधील मैत्रीचा करार रद्द झाला. मात्र फ्रेंच पार्लमेटात गीझोचें वर्चस्व अबाधित होतें. तो स्वतः लांचलुचपतीपासून पूर्ण अलिप्त होता. तो गरीबीतच अखेरपर्यत राहिला. पण हाताखालील लोकांच्या दुराचरणाला त्यानें कडक प्रतिबंध न केल्यामुळे याच्या प्रधानमंडळाबद्दल मात्र ओरड सुरू झाली. तथापि त्याच्या भाषणशैलीची व वक्तृत्वाची छाप विलक्षण होती. अनेक बाबतीत तो पिटसारखा होता. मताधिकार विस्तृत नसल्यामुळें व स्वतः गीझो राजशाहीचा भक्त असल्यामुळें व त्यानें पार्लमेंटची लोकमतानुवर्ती सुधारणा न केल्यामुळें त्याच्याविरूध्द देशांत बराच असंतोष माजला. त्याची द्दष्टि तत्वज्ञाप्रमाणें थोर होती. सूक्ष्म व्यवहार त्याला कळत नसे. जमाबंदी, व्यापार, लष्कर व आरमार या बाबतींत तो गैरमाहीत असल्यानें हाताखालच्या मंत्र्यांच्या सल्ल्यानें त्याला वागावें लागे. वरील सर्व गोष्टी गीझोच्या तोट्यास कारण होऊन १८४८ त खुद्द राजानेंच त्याला राजीनामा देण्यास लाविलें. पुढे लोकशाही स्थापन झाल्यानंतर गीझो हा लंडनला जाऊन राहिला. तेथें इंग्लिश राजानें त्याचा मोठा सत्कार केला. त्यानंतर तो २६ वर्षे जगला. त्यांत शेवटपर्यंत पुस्तके लिहून त्यानें आपला निर्वाह केला. फ्रान्सच्या प्रधानपदावरून सर्व यूरोपच्या राजकारणाची सूत्रें हालविणारा हा मुत्सद्दी शेवटी तत्ववेत्याप्रमाणे शांतवृत्तीने आपलें आयुष्य घालवू लागला. अधिकारलालसेनें पुन्हा राजकारणांत पडण्याची इच्छा त्याला झाली नाही. कांही दिवसानी लंडनहून तो आपल्या लिसी नावांच्या गांवी परत आला. फ्रान्समधील अनेक शास्त्रीय संस्थाचा तो सभासद होता. अखेर लिसी येथें तो अगदी म्हातारपणी मरण पावला (१८७४).

   

खंड १२ : खते - ग्वेर्नसे  

  खतें

  खत्तर

  खत्री

  खत्री, बाबू कार्तिक प्रसाद
  खनिखोदनशास्त्र
  खनिजविज्ञान
  खनियाधान
  खन्ना
  खन्सा
  खंबायत
  खंभलाव
  खंभाल
  खंभालिय
  खमटी डोंगर
  खम्ममेट्ट
  खर
  खर प्रांत
  खरकपूर
  खरगपूर
  खरगा
  खरगोण
  खरतरगच्छ
  खरबूज
  खरर
  खरसावान
  खरार
  खरे, वासुदेव वामन शास्त्री
  खरोष्ट्र
  खरोष्ठ ॠषि
  खर्जी
  खर्डी
  खर्डे
  खलीफ
  खलील इब्न अहमद
  खलीलाबाद
  खवास
  खसखस
  खळ
  खाकी
  खागा
  खाच्रोड
  खाटिक
  खाडववन
  खांडवा
  खांडिया
  खादिजा
  खांदेरी 
  खान
  खानखानान
  खानगड
  खानगा डोग्रान
  खानगी
  खान जहान
  खान जहान कोकलताश
  खान जहान लोदी
  खान झादा
  खानदेश जिल्हा
  खानपूर
  खानाकुल
  खानापूर
  खानापूरकर विनायक पांडुरंग
  खानुआ
  खानेसुमारी
  खापा
  खामगांव
  खायबर
  खारगवान
  खार पाडणें
  खारल
  खारवा
  खाराघोडा
  खारान
  खारिया
  खार्टुम
  खालपा
  खालसा
  खालसादिवाण
  खाल्डिया
  खाल्डून
  खासगीवाले
  खासपूर
  खासी
  खासी आणि जैंटिया डोंगर
  खिचिंग
  खिजदिया
  खिप्रो
  खिरणी-रायण
  खिरपई
  खिरा
  खिलचीपूर
  खिलजी
  खिलजी घराणें
  खिलात
  खिळिगिला
  खीवा
  खुइखदान संस्थान
  खुझदार
  खुटगांव
  खुंटी
  खुतबा
  खुताहन
  खुदागंज
  खुदियन
  खुरासणी
  खुरिया
  खुर्जा
  खुर्दा
  खुर्दादभाई
  खुलदाबाद
  खुलना
  खुशतर
  खुशाब
  खुश्रुशेट मोदी
  खुश्रू अमीर
  खुश्रू सुलतान
  खेक्रा
  खेज्री
  खेड
  खेड ब्रह्म
  खेडा
  खेतूर
  खेत्री
  खेमकरन
  खेम सावंत
  खेराली
  खेरालु
  खेरावाड
  खेरी
  खेळ
  खेळोजी भोंसले
  खैर
  खैरपूर, तहशील
  खैरपूर शहर
  खैरपूर संस्थान
  खैरवार
  खैरागड
  खैरागली
  खैराबाद
  खैरी
  खैरीमूरत
  खैरुद्दिन
  खोकंद
  खोखार
  खोखो
  खोजा
  खोत
  खों जात
  खोंडमाल्स
  खोंडमीर
  खोत
  खोतान
  खोनोम
  खोम्माण
  खोरेमाबाद
  खोलापूर
  खोलेश्वर
  खोल्म
  खोवई
  ख्रिश्चिआना
  ख्रिस्त येशू
  ख्रिस्तीशक
  ख्रैस्त्य
 
  गख्खर
  गंग घराणें
  गंगटोक
  गंगपूर
  गंगवाडी
  गंगा
  गंगा कालवा
  गगाखेर
  गंगाझरी
  गंगाधर
  गंगाधर कवि
  गंगाधरशास्त्री पटवर्धन
  गंगाधर सरस्वती
  गंगापूर
  गंगालूर
  गंगावती
  गंगाव पेटा
  गंगावन
  गंगासागर
  गंगै कोन्डपुरम्
  गंगोत्री
  गंगोह
  गजकर्ण
  गजपती
  गजपतीनगरम्
  गजबाहु
  गंजम, जिल्हा
  गजेंद्रगड
  गझनी
  गझनी घराणें
  गटापर्चा
  गंडकी मोठी
  गडचिरोळी
  गंडमाळा व अपची
  गडवाल
  गडशंकर
  गडहिंग्लज
  गंडा
  गंडिकोट
  गडिया पहाड
  गढमुक्तेश्वर
  गढवाल जिल्हा
  गढाकोटा
  गढी इक्तीआरखान
  गढी यासीन
  गढीवाल
  गढेमंडळ
  गणदेवी
  गणपत कृष्णाजी
  गणपति नागराज
  गणपति राजे
  गणसत्ताक राज्य
  गणितशास्त्र
  गणेश किंवा गणपति
  गणेशचतुर्थी
  गणेश दैवज्ञ
  गणेशपुराण
  गणेश वेदांती
  गणोजी शिर्के
  गंतूर
  गदग
  गदरिया
  गदाधरपंत प्रतिनिधी
  गदी
  गद्दी
  गंधक
  गंधका
  गंधकाम्ल
  गंधकिलाम्ल
  गंधकिसल (सल्फोनल)
  गंधमादन
  गंधमाळी
  गंधर्व
  गंधर्वगड किल्ला
  गधाड
  गधाली
  गधिया
  गधुला
  गंधोल
  गँबिया
  गँबिया नदी
  गॅम्बेटा, लीऑन
  गमाजी मुतालिक
  गय
  गया जिल्हा
  गरमल
  गरमली
  गरमूर
  गरवा
  गॅरिक, डेव्हिड
  गॅरिबाल्डि, गियुसेपे
  गरुड
  गरुडपक्षी
  गरुडपुराण
  गरुडस्तंभ
  गॅरेट्ट
  गरोठ
  गरोडा
  गरौथा
  गरौली
  गर्ग
  गर्गोव्हिआ
  गर्दभील
  गर्भधारण
  गर्भविज्ञान
  गर्भाधान संस्कार
  गऱ्हा
  गऱ्हार्ट
  गलगनाथ
  गलगली
  गलग्रंथिदाह
  गॅलॉट्झ
  गॅलिपोली
  गॅलिली
  गॅलिलीओ गॅलिली
  गॅलिलीचा उपसागर
  गॅलिशिया
  गॅले
  गॅलेशिया
  गल्ल
  गॅल्वे
  गवंडी
  गवत
  गवती चहा
  गवररा
  गवळी
  गवा
  गवार
  गव्हला
  गहरवार घराणें
  गहाणाचा कायदा
  गहूं
  गहोइ
  गळिताचीं धान्यें
  गळूं (विद्रधि)
  गाई व म्हशी
  गागाभट्ट व त्याचें घराणें
  गांगेयदेव
  गाग्रा
  गाग्रौन
  गाजर
  गांजा व भांग
  गाजीउद्दीनखान
  गाजीउद्दीन हैदर
  गाझा
  गाझिआबाद
  गाझीपूर
  गाझीपूर तहशील
  गॉटिंजेन
  गाडरवाडा
  गाणपत्य
  गात्रसंकोचन
  गात्रोपघात
  गॉथ लोक
  गॉथिक वाङ्मय
  गांधार देश
  गांधारी
  गाधि
  गानिगा
  गाबत
  गाबती
  गाम वक्कल
  गायकवाड
  गायत्री
  गार पगारी
  गारफील्ड जेम्स अब्रॅम
  गारिसपूर
  गारुडी
  गारुलिया
  गारो टेंकड्या
  गारोडी
  गार्गी
  गार्डा
  गार्डिनर, सॅम्युएल रासन
  गॉल
  गालगुंड
  गालव
  गालापागास बेटें
  गालिचे
  गावड
  गाविलगड
  गाळणा
  गिगासारण
  गिधिया
  गिधौर
  गिनी
  गिबन एडवर्ड
  गिब्ज
  गिब्स जोसिआ विलिअर्ड
  गिरनार
  गिरसप्पा
  गिरसप्पा धबधबा
  गिरिधर राजा बहादुर
  गिरिधर रामदासी
  गिरिया
  गिरिव्रज
  गिरिष्क
  गिरीदीह
  गिलगांव जमीनदारी
  गिलजित
  गिलबर्ड विल्यम
  गीझो
  गीता
  गुइमे
  गुगेरा
  गुग्गुळाचे झाड
  गुंज
  गुजर
  गुजरखान
  गुजराणवाला, जिल्हा
  गुजराथ
  गुजराथ प्रांत
  गुजराथी वाड्.मय
  गुंजीकर, रामचंद्र भिकाजी
  गुंटकल
  गुडघेमोडीचा ताप (डेंग्यु)
  गुंडलुपेठ
  गुंडा
  गुडियात्तम तालुका
  गुडीवाडा
  गुडूर
  गुणवंत गड
  गुणाढय
  गुणि
  गुणुपुर
  गुणे, पांडुरंग दामोदर
  गुत्त
  गुत्तल
  गुत्ती (गुटी)
  गुंथली
  गुंदिआली
  गुना
  गुन्नौर
  गुप्त घराणें
  गुब्बी
  गुमला पोटविभाग
  गुमसूर तालुका
  गुरखा
  गुरगांव
  गुरमतकाल
  गुरव
  गुरु (ग्रह)
  गुरु
  गुरुकुल
  गुरुंग जात
  गुरुगोविंद
  गुरुत्वाकर्षण
  गुरुदासपूर
  गुरुहा
  गुर्दा
  गुर्रमकोंडा
  गुलछबू
  गुलतुरा
  गुलबाशी
  गुलबुर्गा
  गुलाब
  गुलामकादर
  गुलामगिरी
  गुलाम घराणें
  गुलाल
  गुलावथी
  गुल्म
  गुस्टाव्हस तिसरा
  गुह
  गुहिलोट
  गुळदगुड
  गुळवेल
  गूटी
  गूदलूर
  गूळ
  गृहस्थाश्रम
  गृह्यसूत्रें
  गेज्जीहळ्ळी
  गेडी
  गेबर
  गेरु-माटरगांव
  गेल्झॅक जोसेफ लुई
  गेवरई
  गेवर्धा जमीनदारी
  गेस्लर हेन्रिश
  गेळ
  गैबीनाथ
  गोएटे
  गोकर्ण
  गोकर्णी
  गोकाक
  गोकुळ
  गोकुळ जाट
  गोकुळाष्टमी
  गोखरु
  गोखले, गोपाळ कृष्ण
  गोखले घराणें
  गोखले, बापू
  गोखले रास्ते
  गोगलगाय
  गोगुंडा
  गोग्रा
  गोघा
  गोचीड
  गोझो
  गोंड
  गोंड-उमरी
  गोंड-गोवारी
  गोडबोले, कृष्णशास्त्री
  गोडबोले, परशुरामतात्या
  गोंडल संस्थान
  गोंडा
  गोंडार
  गोत्रें
  गोथा
  गोंद
  गोंदणे
  गोदावरी जिल्हा
  गोदावरी नदी
  गोंधळी
  गोध्रा
  गोप
  गोपथ ब्राह्मण
  गोपालगंज
  गोपालपूर
  गोपिकाबाई पेशवें
  गोंपिचेट्टिपालैयम
  गोपीचंद
  गोपीनाथ दीक्षित ओक
  गोपीनाथपंत बोकील
  गोमंतक
  गोमती
  गोमल घाट
  गोमाटी
  गोमेद (अगेट)
  गोरखचिंच
  गोरखनाथ
  गोरखपुर
  गोरखमठी
  गोरक्षण
  गोराकुंभार
  गोराडू
  गोराण
  गोरी बिदनूर
  गोरी
  गोर्डियम
  गोलपाडा
  गोलमापक
  गोला
  गोलाघाट
  गोलुंदो
  गोलेर
  गोल्ड कोस्ट
  गोल्ड-स्टकर, प्रोफेसर
  गोल्डस्मिथ ऑलिव्हर
  गोंवर
  गोवर्धन
  गोवर्धन-गंगापूर
  गोवर्धन गिरी
  गोवर्धन पर्वत
  गोवर्धन ब्राम्हण
  गोवर्धनाचार्य
  गोंवळकोंडा
  गोविंद कवि
  गोविंदगड
  गोविंद ठक्कुर
  गोविंदपंत बुंदेले
  गोविंदपुर
  गोविंदराव काळे
  गोवें
  गोशीर्ष
  गोसावी
  गोसावीनंदन
  गोहद
  गोहान
  गोहिलवाड
  गोळकोंडा
  गोळिहळ्ळी
  गोळे, महादेव शिवराम
  गौड(गौर)
  गौडपादाचार्य
  गौड ब्राह्मण
  गौतम
  गौतमधर्मसूत्र
  गौतमपुरा
  गौरा-बऱ्हाज
  गौरी
  गौरीपूर
  गौरीशंकर उदयाशंकर
  गौरीशंकर पर्वत
  गौरीहार
  गौहत्ता
  ग्मेलिन
  ग्यासबेग
  ग्योबिंगाक
  ग्रँट डफ
  ग्रँट, रॉबर्ट
  ग्रंथप्रकाशनाचा मालकी हक्क
  ग्रंथिरोग
  ग्रॅफाइट
  ग्रह
  ग्रहण
  ग्रहविप्र (गणक)
  ग्रॉडनो
  ग्रानाइट
  ग्राहाभ
  ग्रीन जॉन रिचर्ड
  ग्रीन थॉमस हिल
  ग्रीन रॉबर्ट
  ग्रीनलंड
  ग्रीस
  ग्रुव्ह, सर विल्यम् राबर्ट
  ग्रे, इलिशा
  ग्रे कॅनॉल
  ग्रेटनाग्रीन
  ग्रेटब्रिटन
  ग्रे थॉमस
  ग्रेनाडा
  ग्रेनाडाईन्स
  ग्रोट जॉर्ज
  ग्लॅडस्टन जॉन हॉल
  ग्लॅडस्टन विल्यम इवर्ट
  ग्लॅसर
  ग्लाबर
  ग्लासगो
  ग्लिसरिन
  ग्लूस्टर
  ग्वा
  ग्वाटेमाला
  ग्वाडलक्विव्हर नदी
  ग्वाडा
  ग्वाडेलोपी
  ग्वादर
  ग्वाम
  ग्वायना
  ग्वायना बॅकोआ
  ग्वाल्हेर
  ग्विडो
  ग्वोच्चिआर्डीनी फ्रान्सिस्को
  ग्वीलोटीन किंवा गीलोटीन
  ग्वेनेव्हीअर
  ग्वेरिक, आटोव्हान
  ग्वेर्नसे
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .