प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग पंधरावा: तपून - धमन्या 
              
थिबिस— ग्रीस. बिओशिया प्रांतातील एक प्राचीन ग्रीक शहर. हे सीथेरॉन. पर्वताच्या उत्तरेस असून अथेन्सपासून ४४ मैलांवर आहे. अथेन्सपासून थिबिसपर्यंत दोन गाडी रस्ते व एक लोहमार्ग (रेल्वे) १९०४ साली करण्यांत आले. येथे सुमारे ४८०० लोकवस्ती असून बिशप येथेच रहात असतो. प्राचीन बालेकिल्ला क्याडमिआ या ठिकाणी हे शहर वसविले असून प्राचीन भिंतींचे दोन अवशेष अजून दृष्टीस पडतात. थिबिस हा जवळ जवळ निर्झरमय प्रदेश आहे असे म्हटले तरी चालेल. आणि प्राचीन वाड्.मयांत त्याचे असेंच वर्णन आलेले आहे. क्याडमिआ दुर्गाच्या आग्नेय दिशेला सेंट ल्यूकचे प्रार्थनामंदिर आहे. या प्रदेशांत पाणी मुबलक असल्यामुळे हा फार सुपीक असून बागबगीचे करण्याकरितां सोइस्कर आहे. तथापि लोकसंख्या फार नसून सध्यां या शहराला कांही फारसे महत्व नाही.

निरनिराळ्या दंतकथाच्या जाळ्यांतून थिबिसचा प्राचीन इतिहास हुडकून काढणे हे फार कठिण काम आहे. होमरने या शहराचा उल्लेख न केल्यामुळे तर हे काम अधिकच कठिण झाले आहे. तथापि इतके म्हणावयास कांही हरकत नाही कीं, ग्रीसच्या अनेक प्राचीन जातींपैकी ज्या कित्येक तटबंदीच्या शहरांत येऊन वस्ती करुन राहिल्या त्यांमध्ये थिबिस येथील लोकांनां अग्रेसरत्व देतां येईल.
 
पूर्वीपासूनच थिबिस लष्करी दृष्या समर्थ असल्यामुळें इतर शेजारच्या शहरांवर वर्चस्व स्थापन करण्याची त्याची प्रथमपासूनच मोठी महत्वाकांक्षा असे. ही महत्वकांक्षा सुफलित करण्याकरिता थिबिस काय काय प्रयत्‍न करी याची फारशी माहिती उपलब्ध नाही. प्रथम थिबिसवर जमीनदार उमरावशाहीचा अंमल होता. इ. स. पूर्वी ६ व्या शतकाच्या अखेरीस थिबिसशीं व अथेन्सशीं वैरभाव होता म्हणून अथेन्सचें जे इतरांशी भीषण युद्ध झाले त्यांतून थिबिसनें आपले अंग राष्ट्रभक्ति विसरुन काढून घेतले. थिबिसच्या या औदासिन्याचा फायदा घेऊन अथेन्सचें वैभव डोळ्यांत सलत असलेल्या स्पार्टानें थिबिसशी संगनमत केले व इ. स. पूर्व ४२४ या वर्षी थिबिस जे अथेन्सचा पराभव करु शकले ते तरी यामुळेच होय. विजयप्राप्‍तीमुळे राज्यप्रसाराची धुंदी थिबिसच्या डोळ्यावर चढली यांत आतां शत्रूप्रमाणें भासूं लागला व आश्चर्याची गोष्ट ही की स्पार्टाला नमविण्याकरितां आपला पुरातन वैरी जो अथेन्स त्याच्याशी सख्य जोडून तेथें लोकसत्तेच्या पुनरुद्धाराला मदत करण्यास थिबिस तयार झाले. कॉरिथिअन युद्ध उपस्थित करुन स्पार्टाविरुद्ध जो थिबिसनें संघ निर्माण केला त्याच्या मुळाशीं इराणने दाखविलेले सुवर्णप्रलोभन जरी असले तरी स्पार्टाचा द्वेष मुळीच नव्हता असे नाही. या युद्धांत थिबिसचा जरी पराभव झाला नाही तरी त्याचे कटु परिणाम त्यालाच जास्त भोगावे लागले. कारण या युद्धामुळे त्याचा बिओशियांतील व शहरावरील ताबा अजीबात उडाला. तथापि पुढें ज्या स्पार्टाशी लढाया झाल्या त्यांत थिबिअन सैन्यानें आपले वर्चस्व कायम ठेवले व बिओशियावरील आपली सत्ता परत मिळविली. इ. स. पूर्वी ३७१ त थिबिअन सेनापतींनी स्पार्टन रणबहाद्दरांना ल्युक्ट्रा येथें धूळ चारुन स्पार्टने प्रभुत्वाचा डोलारा ढांसळून पाडला आणि मासिडॉन थेसली येथें सैन्य पाठवून तेथील अन्तर्व्यवस्थेंत ढवळाढवळ करण्यास कमी केले नाही. येणेप्रमाणें थिबिसच्या वैभवाची इमारत पूर्ण करण्यांत आली. पण तिचा पाया भरभक्कम नसून डळमळीत होता. भावी थिबिअन साम्राज्याचा अथेन्स कट्टा शत्रू होता व थिबिसने आपल्या पोटांत गडप केलेली लहान लहान राष्ट्रे पोट फोडून बाहेर निघण्याचा प्रयत्‍न करीत होती. अशा आणीबाणीच्या वेळी थिबिसचा प्रतापशाली एपामिनोडास हा मरण पावल्यामुळें थिबिस हे दुय्यम प्रतीच्या राष्ट्राच्या स्थितीस येऊन पोंचले. फोसीअन शत्रूंना शासन करावे म्हणून मासीडोनच्या दुसर्‍या फिलिपला बोलवण्यांत थिबिसने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. शेवटी डेमास्थेनीसच्या वक्तृत्वपूर्णः उपदेशाने थिबिअन लोकांचे डोळे उघडून स्वातंत्र्ययुद्धांत फिनफिनविरुद्ध अथेन्सच्या बाजूने ते रणांगणांत उभे राहिले. चेरोनीआच्या लढाईत त्यांची सररहा कत्तल उडाली व त्यांनी फिलिफचा मुलगा अलेक्झांडर याच्या विरुद्ध बंड केल्यामुळे थिबिस हे संपूर्ण उध्वस्त करण्यांत आले. ससांडरने जरी त्याची  पुनरुत्थापना केली तरी चालीसस हे मध्यग्रीसचा मुख्य दुर्ग झाल्यामुळें त्याची कांहीच मातबरी उरली नाही. स्ट्रेबोच्या वेळी तर ते एक लहानसे खेडे होते आणि बायझंटाईन काळांत परकीय शत्रूंच्या स्वार्‍यांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून त्याचा गुप्‍तस्थळाप्रमाणे उपयोग होत असे. १० व्या शतकापासून ते रेशमाच्या व्यापाराचें एक मुख्य ठिकाण झाले. इ. स. ११४६ त नारमन लोकांनी तें लुटलें व शेवटी १३११ त क्याटलान लोकांनानी त्याचा विध्वंस केल्याने पुढील इतिहासांत त्याचा मागमूसहि उरला नाही.

   

खंड १५ : तपून - धमन्या  

 

 

 

  तबारी
  तमकुही
  तमलुक
  तमाल
  तरखन
  तरणतारण
  तरवड
  तरवार
  तरस
  तराई
  तरीकेर, तालुका
  तरोओन
  तरोट
  तर्कशास्त्र
  तर्खडकर, दादोबा पांडुरंग
  तर्खडकर, द्वारकानाथ राघोबा
  तर्मपुरी जमीनदारी
  तलकाड
  तलगंग
  तलैंग
  तवॉय
  तवेफ
  तशकुरघान
  तळेकर, श्रीकृष्णशास्त्री
  तळेगांव दशासर
  तळेगांव दाभाडे
  तळोदे
  तक्षक
  तक्षशिला
  ताई तेलीण
  ताग
  तागा
  ताजमहाल
  ताड
  ताडपत्री, तालुका
  तांडा
  तांडुर
  तातवा अथवा तंति
  ताताचार्य
  तातरखान
  तातार लोक
  तात्या टोपी
  तादुळजा
  तांदुळजाची लढाई
  तानसेन गंधर्व
  तानाजी मालुसरे
  तान्तन
  तान्सासरोवर
  तापीनदी
  तांबट
  तांबें
  तांबोळी
  ताब्रीझ
  तामनगड
  तामिळ
  तामिळ वाड्मय
  ताम्रपणीं
  ताम्रलिप्ति
  तारक-तारकासुर
  तारकेश्वर
  तारा(१)
  तारापूर
  तारापूर चिंचणी
  ताराबाई
  तारायंत्र
  ताल संस्थान
  तालगुंड
  तालचेर
  तालबहत
  तालिकोट
  तालुरंध्ररोग
  ताशकंद
  ताश खुरघन
  तासगांव
  ताहेज अथवा तेज
  ताहीर पहिला
  तिक्कन सोमयाजी
  तिक्कली, तहशील
  तिगळ
  तिगिरिआ संस्थान
  तिग्यैंग
  तिजार
  तिंडिवनम्
  तिड्डिम
  तिथि
  तिनाली
  तिनेवेल्ली
  तिपतूर
  तिमय्यासाती
  तिपिटक
  तिबेट
  तिमोर
  तिमोर लॉट
  तिरखेडी-मालपुरी जमीनदारी
  तिरगुळ
  तिरवा
  तिरहुत
  तिराह
  तिरुक्कलीक्कुनरम्
  तिरुक्कोयिलूर
  तिरुचुली
  चिरुचेंगोडू
  तिरुचेंदूर
  तिरुत्तनी
  तिरुत्तरैप्पुंडी
  तिरुपती
  तिरुप्पत्तुर
  तिरुप्पत्तुर
  तिरुप्पुवनम्
  तिरुमंगइ आळवार
  तिरुमंगलम तालुका
  तिरुमल
  तिरुरंगडी
  तिरुवन्नमलै
  तिरुवल्लम
  तिरुवल्लूर
  तिरुवादी
  तिरुव्वडमरुडूर
  तिरु्व्वलूर
  तिरुव्वादानै
  तिरुव्वुर तहशील
  तिरुज्ञान संबंदर
  तिरोडा
  तिलकवाडा
  तिलिन
  तिल्लिचेरी गांव
  तिल्हर
  तिस्ता नदी
  तीरथगड
  तीर्थेकर
  तीर्थहल्ली
  तीळ
  तुकाराम
  तुकोजी होळकर
  तुक्रेश्वरी
  तुंग
  तुंगतामापक यंत्र
  तुंगभद्रा
  तुंगुसे लोक
  तुघ्रलबेग
  तुघ्लक घराणें
  तुतिकोरीन
  तुतीचें झाड
  तुनी तहशील
  तुंबड्या लावणें (कपिंग)
  तुंबरु
  तुमकूर
  तुमसर
  तुरटी
  तुरय्यूर
  तुरा
  तुरी
  तुरुवन्नूर
  तुरुंबे
  तुरुष्क
  तुर्क लोक
  तुर्कस्तान
  तुळजापूर
  तुळशीदास
  तुळस
  तुळसीबाई
  तुळाजी आंग्रे
  तुळापुर
  तूद
  तूर
  तूलू
  तेओंथर
  तेकरीराज
  तेझपूर
  तेनकासी
  तेनासरीम
  तेनालरामलिंग
  तेरकनांबी
  तेरदाळ
  तेरी तहशील
  तेरुवेल्लवर
  तेल
  तेलंग, काशीनाथ त्र्यंबक
  तेलगू
  तेलगू वाड्मय
  तेली
  तेल्हारा
  तेहरान
  तेहरी संस्थान
  तैकल
  तैक्कियय
  तैत्तिरीय शाखा
  तैमूर
  तैलयंत्र
  तोडभीम
  तोडरमल
  तोंडली
  तोतया भाऊसाहेब
  तोतरें बोलणें
  तोफखाना
  तोबटेकसिंग
  तोबालस्क
  तोमर
  तोरगळ
  तोरणमाळ
  तोरणा
  तोरवी
  तोरु, दत्त
  तोल्लीगंज
  तोंवरघर
  तोहाना सबतहशींल
  तौसनी
  त्यामगोंदल
  त्रांक्किबार
  त्रावणकोर संस्थान
  त्रिकोणमिति
  त्रिंकोमाली
  त्रिचनापल्ली
  त्रिचूर
  त्रिदोष
  त्रिपपूर
  त्रिपुनित्तूर
  त्रिपुर
  त्रिंबकजी डेंगळे
  त्रिंबकराव मामा पेठे
  त्रिवेणी
  त्रिमूर्ति
  त्रिवेंद्रम्
  त्रिशंकु
  त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र
  त्र्यंबकराज
  त्र्यंबकेश्वर
  त्रेतायुग
  त्वक्स्फोट अगर शोभ
  त्वग्ररुक्षतारोग
  त्वग्रोग
  त्वंते तालुका
  त्वष्टा
 
  थइ भाषा
  थझी टाउनशिप
  थबीक्यीन
  थबीगन
  थबौंग
  थयेटचउंग
  थयेतम्यो
  थरवड्डी, जिल्हा
  थर व पारकर
  थराड
  थरोच
  थॅर्मापिली
  थल
  थान
  थानेसर
  थॉमसन, जेम्स
  थॉमसन, जोसेफ
  थॉयराइड पिंडवृद्धि रोग
  थॉयराइड-संकोचनरोग
  थॉर्नहिल, सर जेम्स
  थाळनेर
  थास्त्रा
  थिऑसफी
  थिओक्रीटस
  थिओडोरा
  थिओडोलाइट
  थिओफ्रेस्टस
  थिबा
  थिबिस
  थीअर्स
  थुल
  थुसिडाइडीझ
  थूरेट, गस्टेंव्ह अॅडॅल्फे
  थेऊर
  थेओग
  थेगोन
  थेर
  थेरॉइने डी मेरिकू जोसेफी
  थेल्स अथवा थेलीज
  थेस्पी
  थोंग्व
  थोंझ
  थोरात
  थोरी
  थोरो, हेन्री डेव्हिड
  थ्रेस- ईस्टर
 
  दओस
  दखिनपाट
  दखिनशाहाबाझपूर
  दंडक
  दण्डी
  दंतमंजन
  दंतवैद्यक
  दतिया
  दत्तक
  दत्ताजी त्रिमल
  दत्तांजी शिंदे
  दत्तात्रेय
  दत्तापूर धामणगांव
  दधीच
  दनकौर
  दनखर
  दनु
  दनुबियु
  दफ्ला
  दब्राजपूर
  दमखन
  दमण
  दमयंती
  दमरावनराज
  दमा
  दमास्कस
  दमो
  दयानंदसरस्वती
  दयाबहादुर
  दयाराम
  दयाळनाथ
  दरक-दरकदार
  दरकोटी
  दरंग जिल्हा
  दरद
  दरबान
  दरवडा
  दरवेशी
  दरायस
  दरेकसा जमिनदारी
  दर्जी
  दर्दी जानबाई
  दर्भंगा
  दर्भंगाराज
  दर्यांपूर
  दर्यांबाई
  दर्यांबाद
  दर्यांसारंग
  दर्श
  दर्शक
  दर्शनें
  दर्शपूर्णमास
  दर्सिं
  दलमऊ, तहशील
  दलमी
  दलहौसी
  दलाल
  दल्ली जमिनदारी
  दंव
  दवणा
  दवा जमीनदारी
  दश-दहा
  दशपुर
  दशरथ
  दशार्ण
  दशावतार
  दशाहार
  दसक्रोई
  दसपल्ला
  दसरा
  दसार
  दसूय
  दस्क
  दहाइत
  दहीकाला
  दहीहंडा
  दळवनपूरचे गंग राजे
  दळवाई
  दक्ष
  दक्षिण व्युत्पत्ति
  दक्षिण अमेरिका
  दक्षिण आफ्रिका
  दक्षिणध्रुवप्रदेश
  दक्षिणा
  दाऊदखानपन्नी
  दाऊदनगर
  दाऊल मलक
  दाटी, लोकवस्तीची
  दाढी, पांडुरंग केशव
  दांता
  दातागंज
  दाथा
  दादाजी कृष्णाजी लोहोकरे
  दादाभट
  दादाभाई, नवरोजी
  दादू
  दादू-दादूपंथी
  दादोजी कोंडदेव
  दाद्री, तहशील
  दान
  दानव
  दानियल मिर्झा
  दानिष्मंदखान
  दापोली
  दाभ
  दाभाडे
  दाभोळ
  दाम
  दामाजीपंत
  दामोदर
  दामोदर नदी
  दारा शिकोह
  दारु (मद्य)
  दारुगोळा
  दारेसलाम
  दारोड
  दार्जिलिंग
  दालचिनी
  दास
  दास, चित्तरंजन
  दासोपंत
  दाहिडा
  दाहीर
  दिगंबर जैन
  दिति
  दिदवाण
  दिनकर
  दिनाजपूर
  दिनानगर
  दिनापूर
  दिन्डोरी, तालुका
  दिन्डोरी
  दिन्दिगल
  दिपलो
  दिपालपूर
  दिबई
  दिब्रूगढ
  दिमापूर
  दिलपसंत
  दिलावरखान
  दिलीप
  दिलीपसिंग महाराजा
  दिलेरखान
  दिल्ली
  दिल्लीचीं हिंदु राजघराणीं
  दिल्ली मौन्ट
  दिवाकर
  दिवाकर पुरुषोत्तम चोरघोडे
  दिवाणाची इस्टेट
  दिवाळी
  दिविदिवि
  दिवोदास
  दिव्य
  दीपवंश
  दीपाबाई
  दीर
  दीव
  दीक्षित, चिंतामणी
  दीक्षित, शंकर बाळकृष्ण
  दुजान
  दुंदेखान रोहिला
  दुधदुभतें
  दुधपुर
  दुधमळा जमीनदारी
  दुध्रेज
  दुबळे
  दुमाला
  दुर्गादास राठोड
  दुर्गादेवी
  दुर्गाबाई
  दुर्गावंती राणी
  दुर्बिंण
  दुर्योधन
  दुर्लभराज
  दुर्वास
  दुल्हादेव
  दुष्काळ
  दुष्यंत
  दूर्वा
  दूषित रक्तावस्था
  दृष्ट
  दृष्टि
  देऊळगांव राजा
  देऊळघाट
  देगांवे
  देदयी
  देदर्द
  देदान
  देध्रोट
  देपाळपुर
  देबल
  देरडीजान बाइनि
  देरोमोहबत
  देलथ
  देलवाड
  देव
  देवक
  देवकी
  देवगड
  देवगड किल्ला
  देवगांव
  देवगिरी
  देवगिरीकर यादव
  देवगुप्त
  देवटेक
  देवदार
  देवदासी
  देवदुर्ग
  देवदूत
  देवधर
  देवनहळ्ळी, तालुका
  देबनाथ
  देवपाटण
  देवप्रयाग
  देवबंद
  देवभात
  देवमासा
  देवयान
  देवयानी
  देवरकोंडा
  देवराष्ट्र
  देवरिया
  देवरी-किशोरी जमीनदारी
  देवरुख
  देवरुखे
  देवल
  देवल, गोविंद बल्लाळ
  देवलस्मृति
  देवळिया
  देवळी
  देवळें
  देवांग
  देवानंपिय
  देवार
  देवास
  देवी
  देवीकोट
  देवीकोट्टई
  देवीदास
  देवीभागवत
  देवीहोसूर
  देश
  देशपांडे-देशमुख-देसाई
  देशपांडे, रामचंद्र भोजराव
  देशमुख, गोपाळ हरि
  देशाधिकारी
  देहांतशासन
  देहू
  दैत्य
  दैनहाट
  दैववाद
  दैवज्ञ
  दोआब
  दोडका
  दोड-बळ्ळापूर
  दोमरिया गंज
  दोर व दोरखंडें
  दोस्तअल्ली
  दोस्त मुहम्मदखान
  दौंड
  दौर
  दौलतराव शिंदे
  दौलताबाद
  दौलैश्वरम्
  द्रवगुरुत्वमापक
  द्रवीभवन
  द्रव्य
  द्राविड संस्कृति
  द्राक्षें
  द्रुग
  द्रुपद
  द्रोण
  द्रौपदी
  द्वंद्वयुद्ध
  द्वार
  द्वारका
  द्वारनान्ग तिरमेन
  द्वारसमुद्र
  द्वाराहाट
  द्वीषें
  द्वैत उर्फ द्वितत्त्ववाद
  द्वैतवन
  द्वयाश्रय काव्य
 
  धकचा किल्ला
  धक्का
  धडगांव किल्ला
  धडफळे
  धनककट
  धंधुका
  धनगर
  धनपाल
  धनवार
  धनसिरी
  धनाजी जाधव व त्यांचा वंश
  धनुर्मास
  धनुर्वात
  धनुर्वेद
  धन
  धनोरा
  धनोरा जमीनदारी
  धन्वंतरि
  धमणार
  धमतरी, तहशील
  धमन्या

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .