प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग पंधरावा: तपून - धमन्या

दारा शिकोह- शहाजहान पतशहाच्या वडील व आवडता पुत्र. याचा जन्म मार्च १६१५. नुरजहानचा भाऊ आसफखान वझीर याची मुलगी अर्जुमंबानू उर्फ मुम्ताझ महाल हि दाराची आई. दारास सुलेमान शिकोह व सिपिहर शिकोह अशी दोन मुले होती. दाराचे तिन्ही (सख्खे) भाऊ त्याचा द्वेष करीत. आपल्या मागे आपल्या चौघा मुलांत यादवी माजेल अशी शहाजहानास भीती वाटे; म्हणून त्याने फक्त दारासच वारस ठरविले व तो वडील असल्याने हक्काने वारस होताच. दारास पातशहा नेहमी जवळ ठेवी. व त्याला पदव्या, बक्षिसे देई. चाळीस हजारी मनसब त्याला त्याने दिली होती. दरबारी नेहमी राहिल्याने दाराला लढाईतील डावपेच माहित नव्हते म्हणून पुढे झालेल्या औरंग झेबाबरोबरच्या लढायांत त्याचा सतत पराभव झाला. दराने सर्व धर्माचा अभ्यास करून त्यांना तो सारखेच लेखी; औरंगझेबाने हेच कारण पुढे करून त्यास नास्तिक ठरवून पुढे त्याचा खून केला.    
 
शहाजहान अपस्माराने आजारी पडला (१६५७) असतां दाराने आपल्या इतर भावांचा बंदोबस्त करण्यास प्रारंभ केला. इतक्यांत औरंगझेब दख्खनमधून निघून मुरादसह उत्तरेकडे निघाला. दाराचा सेनापति यशवंतसिंह व त्याची गांठ उज्जनीजवळ पडली. यशवंतसिंहाच्या हलगर्जीपणाने त्याचा पराभव झाला. तिकडे सुजाने बंगल्यांत तयारी केली व दारावर चालून आला, त्याच्यावर दाराने सुलेमान शिकोह यास पाठविले, त्याने त्याचा बनारसजवळ पराभव केला; इकडे औरंगझेब मुरादसह आग्र्याकडे येत होता. त्यावर दारा स्वतः गेला; या सामूगडच्या लढाईत प्रथम दाराचा जय झाला, परंतु त्याचा सेनापति खलील याने विश्वासघात करुन औरंगझेबास मदत केल्याने अखेर दाराचा पराभव होऊन तो आग्र्यास पळाला (मे १६५८). औरंगझेब थेट आग्र्यास येऊन त्याने शहाजहानास कैदेंत टाकून तख्त बळकाविले नंतर दारा हा आग्र्याहून पळून दिल्ली, लाहोर (जूलै), मुलतान, सक्कर इकडे पळाला (सप्टेंबर). त्याच्या पाठोपाठ औरंगझेब लागला. हळूहळू दाराचे सैन्य कमी कमी झाले, शिवाय पुष्कळसे औरंगझेबाने फितूर करुन फोडले. शिवाय दाराचा उजवा हात दाऊदखान हा आपल्यास मिळाला असे एक खोटेच पत्र तयार करुन औरंगझेबाने दाराच्या मनांत दाऊदबद्दल संशय कालविला. पुढें सुजा आग्र्यावर येत होता म्हणून औरंगझेब तिकडे गेला व दारावर खलीलखानास (दाराचा पहिला सेनापति) नेमिले. यानंतर दाराची स्थिति फार निकृष्ट झाली. तो सारखा पळत होता व त्याचे सैन्यहि कमी होत चालले. त्याने सक्कर, नंतर भक्कर, लारखाना व तेथून शिबिस्थानहून निघून ठठ्ठा गांठले. यावेळी त्याच्या तिन्ही बाजूंस व सिंधूच्या दोन्हीं कांठावर शत्रू होता; परंतु त्याना झुकांडी देऊन सिंधूनदांतून त्याने पळ काढला व कच्छच्या रणांतून गुजराथेंत शिरला (नोव्हेंबर). अहमदाबादेस तेथील सुभेदार त्याला मिळाला. त्याच्या साहाय्याने बरीच फौज जमवून दाराने यशवंतसिंहाच्या मदतीकरितां अजमीरकडे प्रयाण केले. इतक्यांत औरंगझेबाने यशवंतसिंहास फोडले व दाराच्या तोफखान्यावरील सर्व अधिकारीहि फितूर केले. त्यामुळे देवराईघांटातील लढाईत जरी दारा मोठ्या शौर्याने लढला तरी अखेर औरंगझेबाने त्याचा पराभव केला व तो गुजराथेकडे पुन्हां पळाला (मार्च १६५९). परंतु अहमदाबाद औरंगझेबाने आधीच घेतल्याने मधूनच वळून दारा कच्छकडे गेला. त्यावर्षी दुष्काळ असल्याने त्याचे लोक फार मेले. त्याच्यामागे औरंगझेबाचे लोक लागलेच होते. कच्छहून निघून सिंधमधून शिबिस्थानांत दारा गेला. तेथून तो कंदाहारमागे इराणांत जाणार होता. इतक्यांत त्याची आवडती बेगम नदिराबानू ही एकाएकी मेली. तिच्या इच्छेप्रमाणे तिचे प्रेत लाहोरास पुरण्यासाठी पाठविले व यावेळीच दाराने एक घोडचूक केली. त्या प्रेताबरोबर त्याने आतापर्यंत जवळ असलेले अत्यंत विश्वासु असे सारे शिपाई पाठविले. नंतर बोलनघाटांतून पलीकडे जात असताना दादरच्या मलीक जीवन या जमीनदाराच्या घरी तो निःशस्त्र व एकहि शिपाई न घेता रहावयास गेला. शहाजहानच्या कारकीर्दीत दाराने याच मलीकचा जीव एकदां वाचविला होता. परंतु ते सारे एकीकडे ठेवून मलीकने विश्वासघात करुन दारास पकडून औरंगझेबाचा सेनापति बहादूर याच्या स्वाधीन केले. यावेळी फक्त दाराच्या लहान मुलाने (सिपिहार शिकोह) प्रतिकार केला. पण तो फुकट गेला (२३ जून).  
      
बहादूरने दारास दिल्लीस औरंगझेबाच्या स्वाधीन केले (२३ आगस्ट). औरंगझेबाने दारास एका हत्तिणीच्या पाठीवर उघड्या हौद्यांत बसवून सार्‍या शहरभर त्याची धिंड काढिली. होद्यांतच चौदा वर्षाचा सिपिहर होता व त्या बापलेकांच्या मागे त्यांचा मारेकरी नागवी तरवार घेऊन होता. दाराबद्दल त्यावेळी शहरच्या लोकांनी जी अतिशय सहानुभूति दाखविली ती बर्निअरने उत्तम वर्णिली आहे. रात्री खाजगी दरबार भरवून औरंगझेबाने दारा हा नास्तिक, धर्मलंड व राज्यास अपायकारक असल्याने त्याला मृत्यूची शिक्षा दिली. यावेळी दाराने त्याला एक दयेच्या याचनेचे पत्र लिहिले. परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. रात्री खवासपुरा महालांत औरंगझेबाने नझरबेगकडून दाराचा खून करविला (२९ आगस्ट). त्यावेळीहि दाराने उशीत लपविलेल्या चाकूने एका गुलामाला ठार केले. दुसर्‍या दिवशी दाराच्या धडाची मिरवणूक काढून धर्मविधि मुळीच न करतां त्याचे दफन हुमायूनच्या कबरीत केले व मस्तक शहाजहानला नजर केले. सिपिहरला ग्वालेरीच्या किल्ल्यांत कैदेत ठेविले. सुलेमानने औरंगझेबाच्या फौजेशी तोंड दिले पण त्याचा पराभव झाल्यावर तो काश्मीरच्या राजाच्या आश्रयास गेला. त्याला त्याने दगाबाजीने औरंगझेबाच्या स्वाधीन केले (स. १६७०); त्यालाहि ग्वालेरीस ठेविले. कांही दिवसांनी औरंगझेबाने त्यांना विषप्रयोग केला.
        
दारा विद्वान होता; त्याने महमद पैंगंबराचे सफीनतउल-औलिया नांवाचे एक चरित्र लिहिले आहे. तसेंच हिंदु व मुसुलमान दोन्ही धर्मांची एकवाक्यता सिद्ध करणारा मजमाउल-बहरैन ग्रंथ लिहिला. त्याने बहुतेक उपनिषदांची फारशी भाषांतरे केली. त्याच्या दरबारी सर्व धर्मांचा सारखाच आदर होई. या औपनिषदीय भाषांतरास सर्र-इ-असरार (गुह्यागुथ्यातर) हे नांव आहे. यामुळेच औरंगझेबाने त्याला काफीर व राफीझी (नास्तीक) ठरवून त्याच्याकिरुद्ध त्याचे मुसुलमानी सैन्य उठविले. दारा कवीहि होता. त्याचे काव्यनाम कादिरी असे होते. [टर्क्स इन इंडिया: जदुनाथ सरकार; स्टॅन्ले लेनपूल ; बील.]   

   

खंड १५ : तपून - धमन्या  

 

 

 

  तबारी
  तमकुही
  तमलुक
  तमाल
  तरखन
  तरणतारण
  तरवड
  तरवार
  तरस
  तराई
  तरीकेर, तालुका
  तरोओन
  तरोट
  तर्कशास्त्र
  तर्खडकर, दादोबा पांडुरंग
  तर्खडकर, द्वारकानाथ राघोबा
  तर्मपुरी जमीनदारी
  तलकाड
  तलगंग
  तलैंग
  तवॉय
  तवेफ
  तशकुरघान
  तळेकर, श्रीकृष्णशास्त्री
  तळेगांव दशासर
  तळेगांव दाभाडे
  तळोदे
  तक्षक
  तक्षशिला
  ताई तेलीण
  ताग
  तागा
  ताजमहाल
  ताड
  ताडपत्री, तालुका
  तांडा
  तांडुर
  तातवा अथवा तंति
  ताताचार्य
  तातरखान
  तातार लोक
  तात्या टोपी
  तादुळजा
  तांदुळजाची लढाई
  तानसेन गंधर्व
  तानाजी मालुसरे
  तान्तन
  तान्सासरोवर
  तापीनदी
  तांबट
  तांबें
  तांबोळी
  ताब्रीझ
  तामनगड
  तामिळ
  तामिळ वाड्मय
  ताम्रपणीं
  ताम्रलिप्ति
  तारक-तारकासुर
  तारकेश्वर
  तारा(१)
  तारापूर
  तारापूर चिंचणी
  ताराबाई
  तारायंत्र
  ताल संस्थान
  तालगुंड
  तालचेर
  तालबहत
  तालिकोट
  तालुरंध्ररोग
  ताशकंद
  ताश खुरघन
  तासगांव
  ताहेज अथवा तेज
  ताहीर पहिला
  तिक्कन सोमयाजी
  तिक्कली, तहशील
  तिगळ
  तिगिरिआ संस्थान
  तिग्यैंग
  तिजार
  तिंडिवनम्
  तिड्डिम
  तिथि
  तिनाली
  तिनेवेल्ली
  तिपतूर
  तिमय्यासाती
  तिपिटक
  तिबेट
  तिमोर
  तिमोर लॉट
  तिरखेडी-मालपुरी जमीनदारी
  तिरगुळ
  तिरवा
  तिरहुत
  तिराह
  तिरुक्कलीक्कुनरम्
  तिरुक्कोयिलूर
  तिरुचुली
  चिरुचेंगोडू
  तिरुचेंदूर
  तिरुत्तनी
  तिरुत्तरैप्पुंडी
  तिरुपती
  तिरुप्पत्तुर
  तिरुप्पत्तुर
  तिरुप्पुवनम्
  तिरुमंगइ आळवार
  तिरुमंगलम तालुका
  तिरुमल
  तिरुरंगडी
  तिरुवन्नमलै
  तिरुवल्लम
  तिरुवल्लूर
  तिरुवादी
  तिरुव्वडमरुडूर
  तिरु्व्वलूर
  तिरुव्वादानै
  तिरुव्वुर तहशील
  तिरुज्ञान संबंदर
  तिरोडा
  तिलकवाडा
  तिलिन
  तिल्लिचेरी गांव
  तिल्हर
  तिस्ता नदी
  तीरथगड
  तीर्थेकर
  तीर्थहल्ली
  तीळ
  तुकाराम
  तुकोजी होळकर
  तुक्रेश्वरी
  तुंग
  तुंगतामापक यंत्र
  तुंगभद्रा
  तुंगुसे लोक
  तुघ्रलबेग
  तुघ्लक घराणें
  तुतिकोरीन
  तुतीचें झाड
  तुनी तहशील
  तुंबड्या लावणें (कपिंग)
  तुंबरु
  तुमकूर
  तुमसर
  तुरटी
  तुरय्यूर
  तुरा
  तुरी
  तुरुवन्नूर
  तुरुंबे
  तुरुष्क
  तुर्क लोक
  तुर्कस्तान
  तुळजापूर
  तुळशीदास
  तुळस
  तुळसीबाई
  तुळाजी आंग्रे
  तुळापुर
  तूद
  तूर
  तूलू
  तेओंथर
  तेकरीराज
  तेझपूर
  तेनकासी
  तेनासरीम
  तेनालरामलिंग
  तेरकनांबी
  तेरदाळ
  तेरी तहशील
  तेरुवेल्लवर
  तेल
  तेलंग, काशीनाथ त्र्यंबक
  तेलगू
  तेलगू वाड्मय
  तेली
  तेल्हारा
  तेहरान
  तेहरी संस्थान
  तैकल
  तैक्कियय
  तैत्तिरीय शाखा
  तैमूर
  तैलयंत्र
  तोडभीम
  तोडरमल
  तोंडली
  तोतया भाऊसाहेब
  तोतरें बोलणें
  तोफखाना
  तोबटेकसिंग
  तोबालस्क
  तोमर
  तोरगळ
  तोरणमाळ
  तोरणा
  तोरवी
  तोरु, दत्त
  तोल्लीगंज
  तोंवरघर
  तोहाना सबतहशींल
  तौसनी
  त्यामगोंदल
  त्रांक्किबार
  त्रावणकोर संस्थान
  त्रिकोणमिति
  त्रिंकोमाली
  त्रिचनापल्ली
  त्रिचूर
  त्रिदोष
  त्रिपपूर
  त्रिपुनित्तूर
  त्रिपुर
  त्रिंबकजी डेंगळे
  त्रिंबकराव मामा पेठे
  त्रिवेणी
  त्रिमूर्ति
  त्रिवेंद्रम्
  त्रिशंकु
  त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र
  त्र्यंबकराज
  त्र्यंबकेश्वर
  त्रेतायुग
  त्वक्स्फोट अगर शोभ
  त्वग्ररुक्षतारोग
  त्वग्रोग
  त्वंते तालुका
  त्वष्टा
 
  थइ भाषा
  थझी टाउनशिप
  थबीक्यीन
  थबीगन
  थबौंग
  थयेटचउंग
  थयेतम्यो
  थरवड्डी, जिल्हा
  थर व पारकर
  थराड
  थरोच
  थॅर्मापिली
  थल
  थान
  थानेसर
  थॉमसन, जेम्स
  थॉमसन, जोसेफ
  थॉयराइड पिंडवृद्धि रोग
  थॉयराइड-संकोचनरोग
  थॉर्नहिल, सर जेम्स
  थाळनेर
  थास्त्रा
  थिऑसफी
  थिओक्रीटस
  थिओडोरा
  थिओडोलाइट
  थिओफ्रेस्टस
  थिबा
  थिबिस
  थीअर्स
  थुल
  थुसिडाइडीझ
  थूरेट, गस्टेंव्ह अॅडॅल्फे
  थेऊर
  थेओग
  थेगोन
  थेर
  थेरॉइने डी मेरिकू जोसेफी
  थेल्स अथवा थेलीज
  थेस्पी
  थोंग्व
  थोंझ
  थोरात
  थोरी
  थोरो, हेन्री डेव्हिड
  थ्रेस- ईस्टर
 
  दओस
  दखिनपाट
  दखिनशाहाबाझपूर
  दंडक
  दण्डी
  दंतमंजन
  दंतवैद्यक
  दतिया
  दत्तक
  दत्ताजी त्रिमल
  दत्तांजी शिंदे
  दत्तात्रेय
  दत्तापूर धामणगांव
  दधीच
  दनकौर
  दनखर
  दनु
  दनुबियु
  दफ्ला
  दब्राजपूर
  दमखन
  दमण
  दमयंती
  दमरावनराज
  दमा
  दमास्कस
  दमो
  दयानंदसरस्वती
  दयाबहादुर
  दयाराम
  दयाळनाथ
  दरक-दरकदार
  दरकोटी
  दरंग जिल्हा
  दरद
  दरबान
  दरवडा
  दरवेशी
  दरायस
  दरेकसा जमिनदारी
  दर्जी
  दर्दी जानबाई
  दर्भंगा
  दर्भंगाराज
  दर्यांपूर
  दर्यांबाई
  दर्यांबाद
  दर्यांसारंग
  दर्श
  दर्शक
  दर्शनें
  दर्शपूर्णमास
  दर्सिं
  दलमऊ, तहशील
  दलमी
  दलहौसी
  दलाल
  दल्ली जमिनदारी
  दंव
  दवणा
  दवा जमीनदारी
  दश-दहा
  दशपुर
  दशरथ
  दशार्ण
  दशावतार
  दशाहार
  दसक्रोई
  दसपल्ला
  दसरा
  दसार
  दसूय
  दस्क
  दहाइत
  दहीकाला
  दहीहंडा
  दळवनपूरचे गंग राजे
  दळवाई
  दक्ष
  दक्षिण व्युत्पत्ति
  दक्षिण अमेरिका
  दक्षिण आफ्रिका
  दक्षिणध्रुवप्रदेश
  दक्षिणा
  दाऊदखानपन्नी
  दाऊदनगर
  दाऊल मलक
  दाटी, लोकवस्तीची
  दाढी, पांडुरंग केशव
  दांता
  दातागंज
  दाथा
  दादाजी कृष्णाजी लोहोकरे
  दादाभट
  दादाभाई, नवरोजी
  दादू
  दादू-दादूपंथी
  दादोजी कोंडदेव
  दाद्री, तहशील
  दान
  दानव
  दानियल मिर्झा
  दानिष्मंदखान
  दापोली
  दाभ
  दाभाडे
  दाभोळ
  दाम
  दामाजीपंत
  दामोदर
  दामोदर नदी
  दारा शिकोह
  दारु (मद्य)
  दारुगोळा
  दारेसलाम
  दारोड
  दार्जिलिंग
  दालचिनी
  दास
  दास, चित्तरंजन
  दासोपंत
  दाहिडा
  दाहीर
  दिगंबर जैन
  दिति
  दिदवाण
  दिनकर
  दिनाजपूर
  दिनानगर
  दिनापूर
  दिन्डोरी, तालुका
  दिन्डोरी
  दिन्दिगल
  दिपलो
  दिपालपूर
  दिबई
  दिब्रूगढ
  दिमापूर
  दिलपसंत
  दिलावरखान
  दिलीप
  दिलीपसिंग महाराजा
  दिलेरखान
  दिल्ली
  दिल्लीचीं हिंदु राजघराणीं
  दिल्ली मौन्ट
  दिवाकर
  दिवाकर पुरुषोत्तम चोरघोडे
  दिवाणाची इस्टेट
  दिवाळी
  दिविदिवि
  दिवोदास
  दिव्य
  दीपवंश
  दीपाबाई
  दीर
  दीव
  दीक्षित, चिंतामणी
  दीक्षित, शंकर बाळकृष्ण
  दुजान
  दुंदेखान रोहिला
  दुधदुभतें
  दुधपुर
  दुधमळा जमीनदारी
  दुध्रेज
  दुबळे
  दुमाला
  दुर्गादास राठोड
  दुर्गादेवी
  दुर्गाबाई
  दुर्गावंती राणी
  दुर्बिंण
  दुर्योधन
  दुर्लभराज
  दुर्वास
  दुल्हादेव
  दुष्काळ
  दुष्यंत
  दूर्वा
  दूषित रक्तावस्था
  दृष्ट
  दृष्टि
  देऊळगांव राजा
  देऊळघाट
  देगांवे
  देदयी
  देदर्द
  देदान
  देध्रोट
  देपाळपुर
  देबल
  देरडीजान बाइनि
  देरोमोहबत
  देलथ
  देलवाड
  देव
  देवक
  देवकी
  देवगड
  देवगड किल्ला
  देवगांव
  देवगिरी
  देवगिरीकर यादव
  देवगुप्त
  देवटेक
  देवदार
  देवदासी
  देवदुर्ग
  देवदूत
  देवधर
  देवनहळ्ळी, तालुका
  देबनाथ
  देवपाटण
  देवप्रयाग
  देवबंद
  देवभात
  देवमासा
  देवयान
  देवयानी
  देवरकोंडा
  देवराष्ट्र
  देवरिया
  देवरी-किशोरी जमीनदारी
  देवरुख
  देवरुखे
  देवल
  देवल, गोविंद बल्लाळ
  देवलस्मृति
  देवळिया
  देवळी
  देवळें
  देवांग
  देवानंपिय
  देवार
  देवास
  देवी
  देवीकोट
  देवीकोट्टई
  देवीदास
  देवीभागवत
  देवीहोसूर
  देश
  देशपांडे-देशमुख-देसाई
  देशपांडे, रामचंद्र भोजराव
  देशमुख, गोपाळ हरि
  देशाधिकारी
  देहांतशासन
  देहू
  दैत्य
  दैनहाट
  दैववाद
  दैवज्ञ
  दोआब
  दोडका
  दोड-बळ्ळापूर
  दोमरिया गंज
  दोर व दोरखंडें
  दोस्तअल्ली
  दोस्त मुहम्मदखान
  दौंड
  दौर
  दौलतराव शिंदे
  दौलताबाद
  दौलैश्वरम्
  द्रवगुरुत्वमापक
  द्रवीभवन
  द्रव्य
  द्राविड संस्कृति
  द्राक्षें
  द्रुग
  द्रुपद
  द्रोण
  द्रौपदी
  द्वंद्वयुद्ध
  द्वार
  द्वारका
  द्वारनान्ग तिरमेन
  द्वारसमुद्र
  द्वाराहाट
  द्वीषें
  द्वैत उर्फ द्वितत्त्ववाद
  द्वैतवन
  द्वयाश्रय काव्य
 
  धकचा किल्ला
  धक्का
  धडगांव किल्ला
  धडफळे
  धनककट
  धंधुका
  धनगर
  धनपाल
  धनवार
  धनसिरी
  धनाजी जाधव व त्यांचा वंश
  धनुर्मास
  धनुर्वात
  धनुर्वेद
  धन
  धनोरा
  धनोरा जमीनदारी
  धन्वंतरि
  धमणार
  धमतरी, तहशील
  धमन्या

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .