प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें 
       
पृथ्वी- सूर्यमालेमधील पृथ्वी हा सूर्यापासूनचा तिसरा ग्रह आहे. वातावरण, जमीन व पाणी हे तीन विषय पृथ्वीशीं संबद्ध आहेत. पृथ्वी सपाट असून पर्वत, नद्या व समुद्र यांनीं व्यापलेली आहे अशी प्राथमिक अवस्थेंतील मानवांची कल्पना होती. जगाच्या पृष्ठभागावर पसरलेल्या पाण्यामधून पृथ्वी हें वर आलेलें बेट आहे अशा कल्पना बाबिलोनी, हिब्रू व प्राचीन ग्रीक लोकांच्या विश्वोत्पत्तिपर वर्णनांत सांपडतात. पृथ्वीचा आकार व लांबीरुंदी ठरविण्याचा खरा शास्त्रीय प्रयत्‍न एराटॉस्थिनीझ (ख्रि.पू.२५० चा सुमार)  यानें करुन ती वाटोळी आहे व तिचा परीघ २५०००० स्टेडिया (२९००० मैल) आहे असें ठरविलें (विभाग ५ वा. पृ. ३३१) . पोसिडोनियसनें २४०००० आणि टॉलेमीनें आपल्या 'भूगोल' ग्रंथांत ३ लक्ष स्टेडिया असल्याचें सांगितलें आहे. इ.स. ८१४ मध्यें अरबांचा खलिफ अबदल्ला अल महून यानें ज्योतिषशास्त्रज्ञांच्या साहाय्यानें पृथ्वीचा परीघ मापण्याचा प्रयत्‍न केला पण तो बरोबर साधला नाहीं. नंतर बर्‍याच शतकांनी जीन फेनेंल या फ्रेंच इसमानें (१४९७- १५५८)  जो प्रयत्‍न केला त्याचें उत्तर बहुतेक बरोबर आहे. नंतर विलेब्राँर्ड स्नेल (१६१७)  रिचर्ड नॉरवुड (१६३७) , पी. व्हॉन मुश्चेन ब्रोएक (१७२९)  यांनी प्रयोग केले ते बहुतेक यशस्वी झाले आहेत. स. १६६९ पासून दुर्बिणीच्या साहाय्यानें जीन पिकार्ड वगैरेंनीं प्रयत्‍न केले. १६९६ सालीं जीन रिचरनें पृथ्वी बरोबर गोल नसून मध्यें फुगीर आहे हें निदर्शनास आणलें.

स्थूलमानानें पृथ्वीचें क्षेत्रफळ १९६५५०००० चौ. मैल भरतें; पैकीं ५५५००००० चौरस मैल जमीन असून बाकी सर्व पाणी आहे. पृथ्वीवरील एकंदर लोकसंख्या एक अब्ज ६५६ कोटी भरतें. पृथ्वीचें दाढर्य (डेन्सिटी)  ५ व ६ असावें असें न्यूटननें केवळ ज्योति:शास्त्रीय प्रमाणांवरुन अंदाजानें ठरविलें आणि तोच अंदाज बरोबर ठरला; कारण नंतरच्या प्रयोगांवरुन हें दाढर्य पांचपूर्णांक एकद्वितीयांश आणि द्रव्यराशि (मास)  ६ १०२१ टन आहे असें ठरलें आहे. पृथ्वीला कोणकोणत्या गती आहेत तें ठरविणें हा ज्योतिषशास्त्रांतील एक अत्यंत महत्त्वाचा शोध होय. पृथ्वी स्थिर आहे ही फार जुनी समजूत असून तीच टॉलेमी या प्रसिद्ध प्राचीन तत्त्ववेत्यानें मान्य केल्यामुळें, मध्ययुगांत स. १५४३ त कोपर्निकसनें विरुद्ध मत देईपर्यंत ती प्रचलित होती (वि.५ वा, पृ. ३३९) . पुढें केप्लर, न्यूटन वगैरे ज्योतिषज्ञांनीं सूर्यमाला, पृथ्वीच्या वार्षिक व दैनंदिन या दोन गती वगैरेंबद्दलचे शोध लावलें

प्रदक्षिणा (रेव्होल्यूशन).- पृथ्वी सूर्याभोंवतीं दीर्घ वर्तुळागार कक्षेंत फिरत असून सूर्य हा त्या कक्षेचा एक केंद्र आहे. ज्या पातळींत ही कक्षा असते तीस क्रांतिवृत्त (एलिप्टिक) म्हणतात. क्रांतिवृत्त व पृथ्वीचें विषुववृत्त हीं एकमेकांशीं तिरकस असून ती ज्या बिंदुमध्यें एकमेकांस छेदितात त्यांस संपातबिंदु (इक्किनॉक्शल पॉइंट) म्हणतात. ह्या दोहोंमधील कोनावरुन क्रांतिवृत्ताचें तिर्यक्त्व समजतें. पृथ्वीच्या कक्षेच्या मुख्य अक्षास उच्च नीच रेषा म्हणतात. पृथ्वी सूर्याजवळ असल्यास ती नीच (पेरिहिलिअन) स्थानांत व दूर असतांना ती उच्चस्थानांत (अपहीलिअल) आहे असें समजतात. पृथ्वी व सूर्य यांच्यामधील साधारण अंतर ज्योतिशास्त्रांत बरेंच महत्त्वाचें असून त्यावर लांबी मोजण्याचें मूलमान अवलंबून असतें. सूर्यास एका संपातबिंदूपासून त्याच संपांतबिदूंत परत येणास लागणार्‍या भासमान गतीच्या काळास अयन- वर्ष (ट्रॉपिकल इयर) म्हणतात. हा काळ ३६५ दिवस, ५ तास, ४८ मिनिटें, व ४६ सेकंद आहे. हें वर्ष नाक्षत्र वर्षाहून २० मिनिटांनीं लहान आहे. नाक्षत्र- वर्ष म्हणजे सूर्यास एका तार्‍यापासून त्याच तार्‍यापर्यंत येण्यास लागणारा वेळ होय. तिसर्‍या एका प्रकारचें एक वर्ष म्हणजे सूर्यास नींच बिंदूपासून निघून त्याच बिंदूपर्यंत परत येण्यास लागणारा काळ होय. ह्यास नीचोत्पन्न वर्ष (अ‍ॅनोमलिस्टिक इयर) म्हणतात आणि हें नाक्षत्र वर्षापेक्षां थोडें मोठें असतें.

परिभ्रमण (रोटेशन).- पृथ्वी ही आपल्या उत्तर व दक्षिण ध्रुव सांधणार्‍या आंसाभोंवतीं फिरते ही प्राचीन कल्पना फोकल्ट यानें इ.स. १८५१ मध्यें आंदोलकाच्या हेलकाव्यांच्या वळणावरुन प्रायोगिकरीत्या सिद्ध केली. हें वळण जमीन हलत असल्यामुळें मिळत असल्याकारणानें पृथ्वीहि हलते म्हणजे परिभ्रमण पावते असें सिद्ध होतें. पृथ्वीच्या ह्या परिभ्रमणास लागणार्‍या वेळास दिवस म्हणतात. हें परिभ्रमण पश्चिमेकडून पूर्वेकडे होत असतें. ह्या परिभ्रमणामुळेंच आकाशगोलांची दैनंदिन गति दृष्टोत्पत्तीस येते व यांच्यामुळेंच सूर्य आणि तारे पूर्वेकडे उगवून पश्चिमेकडे मावळतांना दिसतात. आणि दिवस व रात्र दिसून येते.

आतां आपण पृथ्वीच्या बाबतींत कालान्तरानें दिसून येणार्‍या फरकांचा (सेक्यूलर व्हेरीएशन) विचार करुं पृथ्वीचा आंस हा सारखा एकाच दिशेंत फिरत नसून कालान्तरानें तो वळल्या कारणानें शंकाकृति (कोन) बनतो. आतां ह्या फिरत्या आंसाच्या योगानें विषुव-वृत्त व क्रांतिवृत्त ह्यांमध्यें असणारा कोन बदलतो. पण तोच कायम ठेवण्याकरतां विषुववृत्तांत चलन होतें त्यास विषुवचलन (प्रिसिशन) म्हणतात. शिवाय हें चलन सूर्य व चंद्र यांचें पृथ्वीवर असणारें आकर्षण सारखे, नियमित व एकाच दिशेमध्यें नसल्यामुळेंहि दृंष्टोत्पत्तीस येतें. वरील कारणामुळेंच अक्षांदोलनहि (नुटेशन) होतें. क्रांतिवृत्तहि स्थिर नसून कालान्तरानें पृथ्वीवर असणार्‍या इतर ग्रहांच्या आकर्षणाच्या योगानें चलन पावतें. ह्या चलनास ग्रहविषयक चलन (प्लेनेटरी प्रिसिशन) म्हणतात. पृथ्वीचा आंस हा तीमध्यें दृढरीत्या बसविलेला नसल्यामुळें ध्रुवबिंदु हे ५० फूट व्यासाच्या वर्तुळामध्यें फिरते असतात, व त्यामुळेंच अक्षांशामध्येंहि फरक दिसून येतो. पृथ्वीच्या वयोमानासंबंधीं ज्ञानकोश विभाग ५ वा (पृ.५८७)  पहा. भौगोलिक ज्ञान विकासासंबंधीं माहिती 'बुद्धोत्तर जग' प्र. १४ यांत दिली आहे. याशिवाय उत्तर-दक्षिणध्रुवप्रदेशांवरचे लेख पहा.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .