विभाग आठरावा : बडोदें ते मूर

बाहलीक - एक प्राचीन राष्ट्र. हा देश बॅक्ट्रिया असावा. हा उत्तरेकडे चोल आणि दरद या दोन देशांच्यामध्ये पांडवाच्या वेळेस होता (भार.सभा.अ.२७). श्रीमद्भागवतांत दशमस्कंधात (८२, २८) याचा उल्लेख आढळतो. (बल्ख पहा)