प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

टोगोलंड - आफ्रिका. गीनीच्या आखातावरील एक माजी जर्मन वसाहत. ही १८८४ सालीं जर्मनीनें आपल्या ताब्यांत घेतली. हिच्या दक्षिणेस अटलांटिक महासागर, पश्चिमेस गोल्डकोस्टवरील ब्रिटिश मुलूख, उत्तरेस अपर सॅनिगाल व नायगरची फ्रेंच वसाहत, व पूर्वेस डहोमे, इत्यादि देश आहेत. टोगोलँडचा किनारा फक्त ३२ मैल लांबीचा आहे. वसाहतीचें क्षेत्रफळ सुमारें ३३७०० चौरस मैल असून लोकसंख्या अजमासें १०००००० आहे. १९०९ सालीं ३३० यूरोपीय लोक या ठिकाणी होते, व त्यांपैकी ३०० जर्मन होते. पण सन १९१८ त फक्त ११० यूरोपियन असून जर्मन सारा एकच होता. किनार्‍यावरील हवा फार उष्ण, त्याचप्रमाणें रोगकारकहि आहे. या ठिकाणीं मार्च ते जून व सप्टेंबर ते नोव्हेंबर असे दोन पर्जन्यकाल असतात.

येथील रहिवाशी निग्रो व निग्रॉइड वंशांचे आहेत. उत्तरेस हौसा राष्ट्रजात राहते. किनार्‍यावर राहणारे लोक पोर्तुगीज रक्ताचे आहेत. बहुतेक सर्व बंदरांतून ब्राझील येथील निग्रो लोकांचे वंशज दृष्टीस पडतात. उत्तरेस तेथील राष्ट्रजातीचीं लहान लहान पण सुसंघटित राज्यें आहेत. किनार्‍यावरील प्रदेशांतील लोक शेतकरी व व्यापारी आहेत. येथील जातींपैकीं कांहीं मुसुलमान, कांहीं मूर्तिपूजक, व थोडे ख्रिस्तोपासक आहेत. नैसर्गिक उत्पन्नाच्या बाबतींत हा देश फार समृध्द आहे. ताडाचें तेल, रबर, कापूस, मका, भुईमुग, नीळ, एबनी वगैरे निर्यात व्यापाराचे मुख्य जिन्नस होत. चिनी मातीची भांडी करणें, लोहारकाम व लांकडी खोदकाम करणें, इत्यादि धंदे एतद्देशीय लोक करतात. ते सुंदर शाली तयार करतात. निरनिराळ्या धातू, लोखंडी सामान व कापड ह्या आयात व्यापाराच्या मुख्य वस्तू होत.

जर्मन वसाहतीचा राज्यकारभार गव्हर्नर पाहत असे. त्याला सल्ला देण्याकरितां निमसरकारी पण सरकारनियुक्त सभासदांचें एक कौंसिल असे. किनार्‍यावरील प्रत्येक शहरांतून सरकारनें शाळा घातल्या होत्या. मिशनर्‍यांच्या कांहीं शाळा आहेत. जर्मनीनें ही वसाहत आपल्याकडे घेण्याच्या अगोदर तेथील खाटणांत पोर्तुगीज वखारी होत्या. लिटलपोपो व टोगो ही लहान लहान स्वतंत्र राज्यांचीं राजधानीचीं शहरें होती. अद्यापपर्यंत टोगोच्या राजाच्या मुलुखावर कोणाच यूरोपीयन राष्ट्राचें लक्ष गेलें नव्हतें. जर्मन व्यापार्‍याच्या टोगो व ब्रिमेन येथें कांहीं वखारी होत्या. डॉ. गस्टाव्ह नॅटिगाल यानें टोगोच्या राजापासून त्याचा देश जर्मन अधिपत्याखालीं घेतला. १८९९ सालीं फ्रान्स ग्रेटब्रिटनच्या सहकारितेनें सर्व बाजूंच्या सरहद्दी ठरिवण्यांत आल्या.

अर्वाचीन इतिहास.- जर्मनीच्या ताब्यामधील हें संरक्षित संस्थान १९१४ सालीं इंग्लंड व फ्रान्सच्या सैन्यांनीं जिंकून घेतलें व तहानंतर तें या दोन्हीं राष्ट्रांच्या ताब्यांत तहपरिषदेनें दिलें. १९१४ सालच्या पूर्वी कांहीं वर्षे जर्मनीनें या संस्थानांत आपलें वर्चस्व पूर्णपणें स्थापन करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. तेथील शाळांतून, इंग्लिश भाषेला अजीबात फांटा देण्यांत येऊन त्याबद्दलीं जर्मन भाषा शिकविली जात होती. त्या संस्थानचा गव्हर्नर हर हॉर्न यानें अनेक युक्तीप्रयुक्तीनें तेथील रहिवाशांवर जर्मन सत्तेची छाप बसविण्याची खटपट आरंभिली होती. हॉर्न हा फार जुलमी असल्याकारणानें त्याच्या जागीं कौंट झेच याला गव्हर्नर नेमण्यांत आलें. यानें तेथील रहिवाशांशीं गोडीगुलाबीनें वागून आपलें वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या नवीन गव्हर्नरनें आपल्या कारकीर्दीत व्यापाराला चांगलें उत्तोजन दिलें व रेल्वे वगैरेंसारखीं दळणवळणांचीं साधनें सुलभ केलीं. १९१२ मध्यें जर्मनीनें ड्यूक अडॉल्फ फ्रेडरिक ऑफ मेक्लेनबर्ग याला या संस्थानचा गव्हर्नर नेमलें. टोगोलंड व मर्जनी यांच्यामधील संबंध, अंतर्जल-केबल्सच्या द्वारां दृढतर करण्यांत आला होता. या गव्हर्नरनें राजीनामा दिल्याकारणानें त्याच्या जागीं मेजर डोरिंग याची तात्पुरती नेमणूक करण्यांत आली. महायुध्दाला सुरवात होतांच डोरिंगनें डहोमी प्रांतावर स्वारी केली. पण ग्रेटब्रिटनचें सैन्य आपल्यावर चाल करून येण्यास सज्ज आहे असें पहातांच टोगोलंड व त्याच्या आसपासच्या इंग्लिश व फ्रेंच वसाहतींनीं महायुध्दांत तटस्थ राहावें अशी सूचना त्यानें पुढें मांडली; पण ब्रिटिशांनीं ती फेंटाळून लावली. तेव्हा निदान टोगोलंडमधील कामिना हें बिनतारी विद्युत्संदेशाचें ठिकाण तरी आपल्या ताब्यांत रहावें यासाठी जर्मनीनें ब्रिटिश सैन्याशीं टक्कर द्यावयाचें ठरविलें. पण शेवटीं टोगोलंड ब्रिटिशांच्या ताब्यांत देऊन त्यांनां तेथून पाय काढणें भाग पडलें. अशा रीतीनें दक्षिण टोगोलंड दोस्तांच्या हातीं आलें. इकडे उत्तर टोगोलंड हळू हळू फ्रेंच सैन्यानें जिंकून आपल्या ताब्यांत आणलें

टोगोलंड प्रांत जिंकून घेतल्यानंतर अर्थातच त्याची व्यवस्था लावण्याचें काम दोस्तांवर येऊन पडलें. इंग्लंडनें राज्यकारभाराच्या दृष्टीनें पश्चिम टोगोलंडचा भाग घेतला व बाकीचा फ्रेंचांच्या ताब्यांत आला. १९१९ सालच्या सुप्रीम कौन्सिलनें टोगोलंड संस्थान ब्रिटिश व फ्रेंच यांच्या ताब्यांत दिल्याचें जाहीर केलें. यानंतर टोगोलंडची पुन्हां इंग्लंड व फ्रान्सनें आपापसांत वाटणी करून घेतली. लोम प्रांत व समुद्रकांठचा प्रदेश फ्रान्सच्या ताब्यांत आला व इंग्लंडच्या ताब्यांत डर्गोबाचा प्रदेश राहिला.

१९२० सालीं या संस्थानची लोकसंख्या साडेबारा लाख इतकी भरली. त्यापैकीं फ्रेंचांच्या मुलुखांत साडे आठ लाख लोक होते. टोगोलंडमधील रेल्वे फ्रेंचांच्या ताब्यांत आल्या होत्या. त्यांची लांबी सुमारें १०१ मैल होती. या संस्थानांत तेल, ताड, कापूस, मका, कोकोमा, गुरेंढोरें, रबर, सिसिल इत्यादि जिनसांचा व्यापार चालतो. १९१९ सालीं टोगोलंड संस्थानांतून ८८०००० पौंड किंमतीच्या मालाची निर्गत व ६८०००० पौंड किंमतीच्या मालाची आयात झाली.

१९२० च्या आगष्ट महिन्यांत फ्रेंचांनीं आपल्या ताब्यांतील मुलुखांतील राज्यव्यवस्थेसाठी एक मंडळ नेमलें. त्यामध्यें तेथील रहिवाशांतर्फे १ प्रतिनिधीहि घेण्यांत आला होता. ब्रिटिश व फ्रेंच अमलाखालीं हा प्रांत चांगला भरभराटीस आला.

[संदर्भग्रंथ:-टोगोलंड, ए ब्रिटिश फ्रॉरिन ऑफिस हँडbuक (१९२०): कॉरेस्पांडन्स रिलेटिंग टु दि मिलिटरी ऑपरेशन्स इन टोगोलंड; ए. एफ. कॅल्व्हर्ट-टोगोलंड (१९१८);]-

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .